trečiadienis, sausio 05, 2005

Aplogetika: Jahovos liudytojai ir Trejybė II

Tęsiame studijas. Taigi jų brošiūra sako:

Kaip aiškinama Trejybė?

ROMOS Katalikų Bažnyčia skelbia: „Trejybė yra terminas, apibūdinantis pagrindinę krikščionių religijos doktriną... Todėl Atanazo Tikėjimo išpažinime sakoma: 'Tėvas yra Dievas, Sūnus yra Dievas ir Šventoji Dvasia yra Dievas, bet tai nėra trys Dievai, o tik vienas Dievas.' Šioje Trejybėje... asmenys yra vienodai amžini ir vienodai lygūs; jie nesukurti ir yra visagaliai" (The Catholic Encyclopedia).
Beveik visos kitos krikščioniškojo pasaulio bažnyčios su tuo sutinka..
Ar šiam samprotavimui sunku pritarti? Daugelis nuoširdžiai tikinčių suvokė, kad tai paini ir priešinga normaliai logikai doktrina, nesiderinanti su jų patirtimi.
Jie klausia: „Kaip gali Tėvas būti Dievas, Jėzus — Dievas ir šventoji dvasia — Dievas, tačiau negali būti trijų Dievų, bet tik vienas Dievas?"

„Žmonėms nesuvokiama"

ŠITA painiava yra plačiai paplitusi. Monsinjoras Judžinas Klarkas sako: „Dievas yra vienas, ir Dievas yra trys. Kadangi nieko panašaus nėra kūryboje, mes negalime to suprasti, tik galime su tuo sutikti." Kardinolas Džonas O'Konoras tvirtina: „Mes žinome, kad tai labai didelė paslaptis, kurios net nemėginame suprasti." Ir popiežius Jonas Paulius II kalba apie „neiŠtiriamą Dievo Trejybės paslaptį".
Todėl žodyne A Dictionary of Religious Knowledge rašoma: „Trejybės šalininkai nesutaria tarp savęs, kokia tiksli tos doktrinos prasmė, arba, tiksliau sakant, kaip ją reikia paaiškinti."
Šios pastabos teisingumu galima įsitikinti nuėjus į biblioteką ir patyrinėjus Trejybe remiančias knygas. Prirašyta nesuskaitoma daugybė puslapių, stengiantis ją paaiškinti. Bet praėjęs painių teologinių sąvokų ir aiškinimų labirintus, tyrinėtojas vis tiek lieka nepatenkintas.
Jėzuitas Džozefas Brekenas rašo apie tai knygoje What Are They Saying About the Trini-ty? (Ką jie sako apie Trejybę?): „Kunigai, kurie studijų seminarijoje metais... stropiai studijavo Trejybę, paprastai nesiryžta jos savo tikintiesiems skelbti iš sakyklos netgi Trejybės sekmadienį. .. Kam įkyrėti žmonėms kažkuo, ko jie pagaliau vis tiek negalėtų aiškiai suprasti?" Be to jis sako: „Trejybė yra formalus tikėjimo dalykas, bet ji mažai teturi arba neturi jokios [įtakos] kasdieniniam ir religiniam krikščionies gyvenimui." Vis dėlto ji yra bažnyčių „pagrindinė dogma"!

„Dievas nėra sumaišties... Dievas"
KAIP galėjo atsirasti tokia paini doktrina? Enciklopedijoje The Catholic Encyclopedia tvirtinama: „Tokią paslaptingą dogmą sąlygoja dieviškasis apreiškimas." Katalikų mokslininkai Karlas Raneris ir Herbertas Forgrimleris savo žodyne Theological Dictionary rašo: „Trejybė yra paslaptis... tikslia prasme..., kuri negali būti žinoma be apreiškimo ir net po apreiškimo negali pasidaryti visiškai suprantama".
Jeigu tvirtinama, kad tokia supainiota paslaptis kaip Trejybė turėjo būti apreikšta Dievo, iškyla kita didelė problema. Kodėl? Todėl, kad toks požiūris j Dievą neatitinka paties dieviškojo apreiškimo: „Nes Dievas nėra sumaišties, bet santarvės Dievas" (l Korintiečiams 14:33).
Turint omenyje šį tvirtinimą, ar Dievas galėjo būti iniciatorius doktrinos apie save, kuri yra taip supainiota, kad net hebrajų, graikų ir lotynų filologijos žinovai negali tikrai jos išaiškinti?
Be to, ar turi žmonės būti teologai, kad 'pažintų vienintelį tikrąjį Dievą ir jo siųstąjį — Mesiją'? (Jono 17:3).

Išvados:
1. Ar tai BIBLIJOS tvirtinimas, kad žmonės nesuvokia Trejybės? Ne, surinkti kelių žmonių pasisakymai. Kiekvienas gali surinkti šimtus žmonių, kurie nesupranta kompiuterio ir parašyti knygą, kad kompiuteris - nesąmonė.
Biblija aiškinti gali tik pati Biblija.
2. Kas sakė, kad Biblija yra paprasta kaip Maximos katalogas, o Visagalis Dievas – po detalaus “skrodimo” pažįstamas visiškai? Biblija sako, kad visiškai Dievo pažinti neįmanoma, ir jokio prieštaravimo čia nėra.
3. Ar BIBILIJA ir tikėjimo tiesas reikia matuoti pagal savo logiką?Ne. Dievas sako ”Mano keliai –ne jūsų keliai, ir mano mintys, ne jūsų mintys”. Tas pats ir su patirtimi – nuo kada Biblija galima matuoti pagal patirtį?
4.Citatos. Kai tyrinėtojai peržvelgė Jahovos liudytojų cituojamas citatas ir sulygino su originalu – daugiau negu nustebo. Savaime aišku, mes neturime galimybės patikrinti visko, tačiau pakanka žinoti, kad nei katalikai, nei protestantai prieš trejybę pasisakyti negali iš esmės.
5.Trejybes doktrina ir tera doktrina, kas nepažino Dievo, nepažins ir nesupras trejybes. O nesupras tie, kurie nenori suprasti.

Komentarų nėra: