antradienis, rugsėjo 29, 2009

Kiek kartų Kristų galima kalti prie kryžiaus? Doktrinos


Turbūt pasakysite tik vieną - tai jau įvyko ant Golgotos. Deja, atsakymas neteisingas. Štai, ką sako katalikų teologija "Šv. Mišiose vyksta Paskutinės vakarienės minėjimas, kurio metu Bažnyčia aukoja tai, kas įvyko ant Kalvarijos kalno".

Katalikai aiškina, kad "Mišios - Dievo Karalystės atėjimo, malonės, atleidimo bei Bažnyčios gyvenimo pagrindas".
Taigi, kaip jau įprasta mūsų krašte, einantys į mišias net nepagalvoja, kad kartu su minia traukia ne į šventę, o ant Golgotos kalno stebėti Kristaus nukryžiavimo.

Kas netiki, tegu pasižiūri teologiją:"Kadangi šis minėjimas įsakmiai Kristaus pageidautas, Mišios nėra vien tik mintinis, “idealistinis” įsigyvenimas į Kristaus mirties faktą. Kita vertus, tai nėra paprastas vienkartinės Kristaus mirties “pakartojimas”.

Kitaip sakant - katalikybė teigia, kad per mišias vyksta ne kas kita, kaip realus Kristaus mirties pakartojimas. Žinoma, kadangi nedrąsu sakyti, ši tiesa apipinama visokiais teologiniais terminais, žodžių žongliravimu ir t.t. Tačiau tai nekeičia esmės - Kristų aukoti galima kasdien, esą, Jis pats to pageidavo. Tai ir daroma praktikoje - Kristus realiai aukojamas už mirusius, už invalidus, gaisrininkus, kad egzaminai gerai pasisektų ar kaimynas nustotų daržą trypęs. Variacijų daugybė.
Asmeniškai aš nesirysčiau būti Kristaus žudikų minioje arba dar kokiu būdu pakartoti tai.Bet čia jau skonio reikalas.

Biblija šitą teologiją paneigia laiške žydams.
"Mat Kristus įžengė ne į rankų darbo šventyklą – tikrosios atvaizdą, bet į patį dangų, kad dabar pasirodytų už mus Dievo akivaizdoje.
Ir ne tam, kad pakartotinai aukotų save, kaip daro vyriausiasis kunigas, kuris kasmet įeina į Švenčiausiąją su svetimu krauju, –
tuomet Kristui būtų reikėję daugelį kartų kentėti nuo pasaulio sutvėrimo. Bet dabar Jis vieną kartą pasirodė amžių pabaigoje, kad savo auka sunaikintų nuodėmę.
Ir kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti, o po to – teismas,
taip ir Kristus, vieną kartą paaukotas, kad pasiimtų daugelio nuodėmes, antrą kartą pasirodys be nuodėmės Jo laukiančiųjų išgelbėjimui.Hebrajams 9 skyrius.
ir
Tos valios dėka esame Jėzaus Kristaus kūno auka vieną kartą pašventinti visiems laikams.
Kiekvienas kunigas diena iš dienos tarnauja ir daug kartų aukoja tas pačias aukas, kurios niekada negali panaikinti nuodėmių.
O šis, paaukojęs vienintelę auką už nuodėmes, amžiams atsisėdo Dievo dešinėje,
nuo tol laukdamas, kol Jo priešai bus patiesti tarsi pakojis po Jo kojų.
Vienintele atnaša Jis amžiams padarė tobulus šventinamuosius. Hebrajams 10 skyrius

Išvados.
1.Kristaus auka yra vienintelė.
2.Ji negali būti pakartota jokiais būdais, "sudabartinta" ir t.t.
3. Kristus niekur neliepė dar kartą daryti to, ką Jis jau padarė.
4. Dar kartą "kartojama" Kristaus auka remiasi ne Kristaus mokymu ir neturi jokios reikšmės ir galios.

sekmadienis, rugsėjo 27, 2009

Doktrinos doktrinos

Pasirodo ne toks jau nekaltas užsiėmimas nagrinėti doktrinas, trečia diena iš eilės puola maniakai. O sako, kad dvasinis pasulis su materialiu nesusisiekia, dar ir kaip susisiekia kai biški pakrapštai ir, matyt, dar čia ne pabaiga.Kažkas labai nori, kad turėčiau tiek užsiėmimo, kad nebaigčiau šito doktrinų ciklo.
Nors iš kitos pusės visai nestebina tokie dalykai, gal kiek nemalonu, bet taip ir turėtų būti. Biblija kalba apie tai:“Sakyk izraelitams: ‘Jei kas padarytų įžadą ir pasižadėtų tarnauti Dievui, mokės nustatytą kainą". Kunigų 27:2

penktadienis, rugsėjo 25, 2009

Kas yra kunigas? DoktrinosŠis klausimas yra išties revoliucinis. Biblija mini kunigo tarnavimą, tačiau patyrinėjus Bibliją galima gauti šoką - šis tarnavimas radikaliai skiriasi nuo mums įprasto.

Skiriame du laikus

Senasis Testamentas – kunigas Izraelyje yra žmogus, kuris atneša materialias aukas į Dievo akivaizdą už tautą kaip tarpininkas.
Naujasis Testamentas - tokios tarnystės išvis nėra.

Kristus NT bažnyčioje įsteigė 5 tarnavimus:
“Ir Jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, kad išlavintų šventuosius tarnavimo darbui, Kristaus kūno ugdymui”,- Efeziečiams 4;11.
Kunigo tarnavimas Kristaus bažnyčioje niekur nėra minimas. Ypač toks, kokį mes matome katalikybėje – žmogus, kuris eina aukoti materialias aukas už visus bendruomenės žmones, tarpininkas, kuris atleidžia nuodėmes, skiria bausmes, be kurio katalikas negali turėti bendravimo su Dievu.
1.Dievas Naujojo Testamento laiku neliepė aukoti jokių fizinių aukų ir niekam neleido būti tarpininkais.
2. Dievas nepriima jokios kitos aukos išskyrus tą, kurią paaukojo pats – Savo Sūnaus auką.
Todėl toks kunigystės būdas, kokį matome katalikybėje, yra visiškai beprasmis ir nereikalingas. Todėl galima kalbėti ne apie Dievo nustatytą kunigystę, o katalikybės susikurtą.

Ar kalba NT apie kunigystę?
Taip. Apaštalas Petras rašo apie kunigystę
O jūs esate “išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, kad skelbtumėte dorybes” To, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą.1Petro 2;9
Matome, kad kiekvienas tikintis yra kunigas (karališkoji kunigystė), todėl išskirtinė institucinė kunigystė išvis netenka prasmės ir neturi jokios galios, nes atnašauja aukas kurių niekas neliepė ir tokias, kurios nieko pakeisti negali.

Klausimai ir atsakymai (laiškas Hebrajams)
1.Kiek pagal Bibliją yra kunigų?
Tik vienas.
“Ir kitoje vietoje sako: “Tu esi kunigas per amžius Melchizedeko būdu”.Hebrajams 5;6
“Anų kunigų buvo daug, nes mirtis jiems sukliudydavo ilgiau pasilikti.
O kadangi šis išlieka per amžius, Jis turi neatšaukiamą kunigystę”.Hebrajams 7;23
“Įstatymas skiria vyriausiaisiais kunigais žmones su silpnybėmis, o priesaikos žodis, duotas po įstatymo, paskyrė amžiams ištobulintą Sūnų”. Hebrajams 7;28

2.Kas?
Jėzus Kristus. “Todėl Jis turėjo visu kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievui vyriausiasis Kunigas ir permaldautų už žmonių nuodėmes”.Hebrajams 2;17

3. Ką daro šis kunigas?
Paaukojo auką. "Bet Kristus… ne ožių ar veršių krauju, o savuoju krauju vieną kartą visiems laikams įžengė į Švenčiausiąją ir įvykdė amžinąjį atpirkimą.Hebrajams 9;11-12
Kiek yra aukų?
Tik viena. “Jam nereikia, kaip tiems vyriausiesiems kunigams, kasdien atnašauti aukas pirma už savo nuodėmes, paskui už tautos, nes Jis tai atliko vieną kartą visiems laikams, paaukodamas pats save”. Hebrajams 2;21

Išvados: Kristus yra vienintelis kunigas, Jis paaukojo tobulą auką, atpirkimas įvykdytas, kitų aukų Dievas nepriima. Kristus yra vienintelis tarpininkas per kurį gali žmonės pasiekti Dievą:” Ir todėl Jis yra naujosios Sandoros tarpininkas” Hebrajams.
Nėra kito tarpininko, negali būti kitos aukos, išskyrus tą, kuri jau paaukota “Visiems laikams”.

ketvirtadienis, rugsėjo 24, 2009

Palikuonių klausimas II

Taigi taigi taigi, kaip matome, paveldėjimo klausimas išspręstas, nėra paveldimos krikščionybės tokiu būdu, kaip bando pateikti katalikų bažnyčia."Tai reiškia, kad ne vaikai pagal kūną yra Dievo vaikai, bet vaikai pagal pažadą laikom laikomi palikuonimis".Romiečiams 9;8

Galima sakyti, kad tai tik teologinis klausimas, deja, deja, šis supratimas gimdo rimtą problemą. Biblija sako "Bet kaip tada gimęs pagal kūną persekiojo gimusį pagal Dvasią, taip ir dabar". Galatams 4;29.Taigi užtenka vieno neteisingai pasirinkto klausimo, kad būtų įjungta persekiojimo mašina.Istorija rodo, kad katalikybė buvo ir tebėra ta organizacija, kuri ilgai ir sistemingai užsiėmė persekiojimu. Kodėl
1.Kadangi mes palikuonys - kiti negali būti palikuonys.
2.Kadangi mes turime teises - kiti negali turėti.
3.Kadangi mes turime Kristų - kiti negali jo turėti.
Pasekmė - iki 100 milijonų inkvizicijos ir religinių karų kankinių. Daugybė žmonių ištremta, pamintos jų teisės, atimtas turtas. Ar gali taip elgtis Kristaus palikuonys?
Negalvokite, kad dabar kiti laikai - visi reikalai, kurie liečia tikėjimo laisvę, taip pat tvarkomi slaptai ne kur kitur, o katalikų vyskupijose. Apie tai neseniai prabilo ir reformatai, aiškiai pasakydami - katalikybė nepasikeitė nė per nagą, tik prisitaikė, ko nebegali daryti viešai, jėzuitišku stiliumi veikia slaptai. Pasekmė - vieni piliečiai atsidūrė užribyje, kiti tapo arijais(savaime aišku, katalikai). Todėl šita sistema ir toliau persekios visais būdais gimusius ne pagal kūną.

antradienis, rugsėjo 22, 2009

Palikuonių klausimas

Kai daug turto, pešamasi dėl palikimo:) Šį kartą norėčiau pažiūrėti, kaip gi yra su palikimu ir palikuonimis, kas yra Kristaus palikuonys, nes Katalikybės doktrinos stengiasi įteigti, kad jie yra Kristaus palikuonys. Štai ką rašo katekizmas apie palikuonis:
Tai vienintelė Kristaus Bažnyčia. [...] Ją mūsų Išganytojas, prisikėlęs iš numirusių, perdavė Petrui ganyti, jam ir kitiems apaštalams pavedė ją plėsti ir valdyti. [...] Toji Bažnyčia, šiame pasaulyje įsteigta ir sutvarkyta bendrija, yra įgyvendinta Katalikų Bažnyčioje, valdomoje Petro įpėdinio ir sutartinai su juo veikiančių vyskupų.“
Kristus, paskyręs Dvylika, juos „įteisino kaip kolegiją, tai yra pastovią tarnybą, kuriai vadovauti paskyrė iš jų pačių būrio išrinktą Petrą“„Viešpaties valia šventasis Petras ir kiti apaštalai sudarė vieną apaštalų kolegiją; panašiai yra suvienyti Romos vyskupas – Petro įpėdinis ir vyskupai – apaštalų įpėdiniai. Apaštalai savo įpėdiniais paliko vyskupus, 'pavesdami jiems savo pačių mokymo pareigas'.

Ir t.t. ir nuolat pasikartoja tas motyvas – palikuonys palikuonys.
Tačiau ar taip yra iš tiesų? Visiškai ne, tai klaidžiamokslis, stengiantis apeiti Dievo valią ir pašaukimą, stengiantis įtvirtinti savo valdžią.
1.Niekur Dievo žodyje nerasite, kad Kristus savo palikuonis kildintų iš Petro ir kitų apaštalų.
2.Niekur nerasite, kad Petras būtų didesnis už kitus apaštalus ar būtų “sudaryta kolegija”, kurią jis turėjo valdyti ar tai duoda teisę vadintis "Kristaus palikuonimi".
3. Niekur nerasite, kad apaštalai paliko savo įpėdiniais vyskupus ar dar kažką.

Biblija kalba aiškiai
1.Bažnyčia yra Kristaus, kuris yra gyvas ir kuris pats rūpinasi ir vadovauja savo bažnyčiai.
2. Kiekvienas tikintis yra Kristaus palikuonis, nesvarbu, kokioje bendruomenėje jis yra.
3. Valdžios įpėdinystė, kūno įpėdinystė nieko nereiškia
4. Biblija kalba tik apie tai, kad tikintys yra Abraomo ir Izaoko, o ne Petro palikuonys, ant ko stato savo tikėjimą katalikybė. .
“Taigi paveldėjimas priklauso nuo tikėjimo, kad būtų iš malonės ir pažadas būtų tikras visiems palikuonims, ne tik tiems, kurie remiasi įstatymu, bet ir tiems, kurie turi tikėjimą Abraomo, kuris yra mūsų visų tėvas...
Romiečiams 4;16

Tai reiškia, kad ne vaikai pagal kūną yra Dievo vaikai, bet vaikai pagal pažadą laikomi palikuonimis.Romiečiams 9,8

Taigi, šiuo atveju aiškiai matoma, kad užtenka dviejų Biblijos vietų, kad būtų sugriauta kruopščiai lipdyta "paveldėjimo piramidė". Tai užrašė apaštalas Paulius, kuris puikiai susigaudė palikimo klausimais.

ketvirtadienis, rugsėjo 17, 2009

Ar Petras yra uola?

Metas sunkioms temoms. Seniai jau ruošiausi parašyti keletą įrašų doktrinų klausimu. Lietuviškai kaip ir nerandu vienoje vietoje, todėl pabandysiu spragą užpildyti.

Apaštalas Petras savo laiške perspėjo "Buvo tautoje ir netikrų pranašų, kaip ir tarp jūsų bus netikrų mokytojų, kurie paslapčia įves pražūtingų erezijų, išsigindami net juos atpirkusio Viešpaties, ir užsitrauks greitą žlugimą.
Daugelis paseks jų pražūtingais keliais, ir dėl jų bus piktžodžiaujama tiesos keliui".
2 Petro 2;1

Tačiau vargu ar galėjo numatyti Petras, kad jį patį bandys padaryti bažnyčios kertiniu akmeniu.
Kodėl katalikybė didžiuosi ir skelbiasi vienintele Kristaus bažnyčia? Ogi todėl, kad jos ketrinis akmuo yra Petras, o jie – paveldėtojai. Štai Benediktas XVI sako:”Mano, kaip Petro įpėdinio …širdis”Pateikiama tokia Biblijos vieta. “Ir Aš tau sakau: tu esi Petras, ir ant šios uolos Aš pastatysiu savo bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės”. Mato 16;18
Taigi, ar Petras yra uola?
Pirma, iš vienos Biblijos vietos galima išvesti kokią nori teoriją, ką katalikybė savo doktrinose demonstruoja ne kartą. Bet tai yra ne kas kita, kaip tos Petro minimos “įvestos pražūtingos erezijos”.
Užtenka užduoti kelis klausimus, kad pamatytum, jog tokia doktrina yra visiškai dirbtinė.
Bažnyčia yra Dievo ar žmogaus? Jei bažnyčia Dievo, tai kodėl statoma ant žmogaus?
Ar Biblija vadina Petrą uola?
Žinoma, kad ne, Petrą Jėzus pavadino akmeniu, o ne uola. “Ir nusivedė jį pas Jėzų. Jėzus pažvelgė į jį ir tarė: “Tu esi Simonas, Jonos sūnus, o vadinsies Kefas” (išvertus tai reiškia: “Akmuo”)”.Jono evangelija 1;42
Taip Petras toliau ir vadinamas Biblijoje- niekur apie jį nerašoma kaip apie uolą. “Ar neturime teisės vaikščioti kartu su seserimi, žmona, kaip kiti apaštalai ir Viešpaties broliai bei Kefas?” 1 Kor.9;5
Kas yra uola, ant kurios statoma bažnyčia?
Žinoma, kad Viešpats Jėzus. Jis, o ne Petras, vadinamas “kertiniu akmeniu”, “uola”, “pamatu”.
Biblija įspėja – “Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus”.1 Kor 3,11

Katalikybės doktrina apie Petrą kaip uolą ir bažnyčios statybą ant jo yra klaidinga ir klaidinanti žmones. Iš kitos pusės katalikybė tokiu atveju pati prisipažįsta, kad stovi ant žmogaus, o ne Dievo mokymo. Žinoma, ištisi institutai daug amžių dūzgė prie to, kad kuo labiau sunarplioti katalikiškas doktrinas ir rasti pateisinimų, tačiau
jei žmogus atsigrežia į Šventąjį Raštą jis greit pamato – Petras tik žmogus, todėl jei bažnyčia stovi ant žmogaus, tai nėra Dievo bažnyčia. Petras perspėjo "Daugelis paseks jų pražūtingais keliais". Šiuo atveju apaštalas pasako, kad ne dėl minios gausumo kelias yra teisingas, jis įspėjo, kad įvestos erezijos bus tokios patogios ir logiškos, kad jomis paseks daugelis.
Todėl apsispręsti reikia labai rimtai,kas yra uola, ant kurios statomas tikėjimas - Dievas ar žmogus.

trečiadienis, rugsėjo 16, 2009

Lazaro - į širdį

Lazaro giesmės iš pažiūros atrodo lengvos, bet kartu ir gilios.

Budintis raudonviršis


Kasmet toj pačioj vietoj pas mane išauga raudonviršis, reguliariai. Mane toks pastovumas džiugina, pasirodo, kartais grybai pastovesni ir lengviau nuspėjami už žmones.

penktadienis, rugsėjo 11, 2009

我要赞美你 - Valdove, šlovinu taveKinų himnas 我要赞美你(nesuprantantiems ir mažai išsilavinusiems, bei dar nemokantiems skaityti kinų kalba,išverčiu) - "Valdove, šlovinu tave".

Aš šlovinu tave, nes tu išrinkai mane iš žmonių jūros.

ketvirtadienis, rugsėjo 10, 2009

Apie sąvokas

Apie dorovę, moralę, vidinę švarą Lietuvoje kalbėti nepopuliaru. Manoma, kad tai tema tų žmonių, kurie nebegali nusidėti – praradę sveikatą, gebėjimus ir galiausiai – sveiką protą.O dar tiksliau manoma, kad tokio dalyko kaip dorovė tiesiog nėra, kaip nėra ir nusikaltimo. Gudresnis pašnekovas tavęs paklaus – jei meluoti negerai, ar sakyti teisybę žmogui, kuris greitai mirs? Ir pašnekovas jaučiasi tave pagavęs už uodegos – nepasakysi, pameluosi, pasakysi – būsi žiaurus.taigi, Va ir nėra tokios sąvokos kaip dorovė. Viskas priklauso nuo aplinkybių ir nuo to, mato tave kas ir vertina ar ne..Net pats Einšteinas būtų sužavėtas, kaip jo reliatyvumo teoriją pritaikome praktikoje.
Bet vaisiai tokios praktikos ne tokie jau saldūs, nes gerumą visuomenė priima kaip silpnumą arba netgi klastą, draugiškumą, kaip pataikavimą, o tiesos sakymą – kaip nedovanotiną diskomforto kėlimą.
Tai kurgi dingo dorovė? Lietuvoje mes sėkmingai ją apgyvendinome įvairiose popieriniuose projektuose (beje, neblogai finansuojamose), mokykliniuose vadovėliuose ir manome, kad tai dar viena verslo ir visuomenės valdymo forma, o patys tuo tarpu džiaugiamės dar galėdami išsipurvinti. Tai patogu, nes purvo kaip ir nesimato.
Tačiau jei šiandien nesvarbu vidinė švara, kodėl nepasipilam svetainėse šiukšlių kibirų su visokiai gendančiais produktais ir nesigėrime – o, kaip viskas pradvokę, kaip viskas pūna? Žinoma, ką matome, tai bado akis. Tačiau tai, ko nematome vis tiek yra. Todėl nemanau, kad dorovė nebereikalinga. Gal ir madinga gyventi šiukšlėse, bet vis tiek vieną dieną jos ima dvokti. Paskui stebimės – o ko nuo manęs tokio modernaus ir protingo žmonės traukiasi?

antradienis, rugsėjo 08, 2009

Popiežius - aš esu ganytojas

Kas dar abejoja, kuo save laiko Romos popiežystė, pateikiu, ką sakė popiežius Benediktas XVI Brazilijos vyskupų grupei, baigiančia vizitą Vatikane.
Benediktas XVI pirmadienio rytą tarp kita ko kalbėjo:
"Mano, kaip Petro įpėdinio ir Visuotinės Bažnyčios ganytojo širdis kasdien gyvena jūsų rūpesčiais ir jaudinasi dėl jūsų sielovadinių pastangų sėkmės".

Labai gražūs žodžiai, tačiau... Pirma, tai Petras išties turėjo žmoną, tačiau kažin ar ji buvo iš vokiečių tautos. O antra, pasiskelbti ganytoju - aiški bedievystė ir apaštalo Petro mokymo niekinimas, nes yra tik vienas bažnyčios ganytojas. Taip sako Dievo žodis.

Jėzus sakė: Aš esu gerasis ganytojas. Jono evangelija 10;11
Apaštalas Petras rašė: O kai pasirodys Vyriausiasis Ganytojas, jūs gausite nevystantį šlovės vainiką.1 Petro 5;4

Taigi, brangieji, tėra vienas ganytojas. Ir esmė čia tikrai ne netiksliai pavartotame žodyje,ne poetiniame tekste, esmė yra įsitikinime ir doktrinose, kurie bažnyčios ganytoju padaro žmogų. Tokiu atveju labai aišku, kad tai žmogaus ganoma organizacija, o ne Dievo bažnyčia.

pirmadienis, rugsėjo 07, 2009

Lazaro - dar viena giesmėKadangi visiems labai patiko Lazaro:) dar viena giesmė.

trečiadienis, rugsėjo 02, 2009

Lazaro - nėra priežasčių


Lazaro "Aš esu Jėzus". Giesmė apie tai, kad dabar jaučiu širdyje ramybę, todėl nėra priežasčių baimei ir nerimui, nes yra tas, kuris ateina ir pasako:"Aš esu Jėzus".
Puiki giesmė naudoti kasdien:)

antradienis, rugsėjo 01, 2009

Apie ekonomiką

Kai mažėja pajamos, reikia mažinti išlaidas. Aišku. kad išlaidos turi būti mažesnės, tačiau klausimas, kiek? Kiek mes turime susimažinti, kad nenumirtume? Valdžia sako, kad bendrasis vidaus produktas krito 15 proc., bankininkai, kad apie 20. Kitur Eurozonoje irgi ne pyragai, tačiau smukimas – 4,4 proc. Prancūzijoje – 2,3 proc., Vokietijoje – 6 proc., Vengrijoje – 6 proc.. Tačiau iš kitos pusės, kiek mums sakoma tiesos, nes per vienus metus biudžetas neteko 40 proc. pajamų, vadinasi smukimas, ne 15 proc. kaip teigia valdantieji, o 40 procentų.
Tokiu atveju, mano galva, mažink nemažinęs išlaidų, sotus jau nebūsi, tai jau tikras badmiriavimas.Pabandykite mėnesį valgyti 40 procentų įprasto maisto Kaip sako Merfio dėsniai, statant atominę elektrinę karščiausios diskusijos kyla dėl pašiūrės dviračiams, kuri tekainuoja centus. Panašiai ir Lietuvoje su taupymu, valdžia sakosi taupanti - tarnautojams sumažinami atlyginimai, bet pamiršta pasakyti, kad tas taupymas būtų tik iki 1 proc. biudžeto. O kur dar 39 procentai?
Kiek ir kur dar mes galime sutaupyti? Galime paieškoti iš ko dar atėmus ir kam nurėžus, gausime dar 1 procentą, bet kaip surinksime likusius?
Tiesa, turiu pripažinti, kad ne pirmą kartą nieko nesuprantu ekonomikoje. Pavyzdžiui, dabar visokios akcijos prekyboje vyksta. Mane vis tikina, kad aš pirkdamas prekes sutaupau, tačiau kažkodėl vis atrodo, kad nieko panašaus - tik išleidžiu. Bet tyliu ir niekam nesakau - kai visi taupo, galima manęs nesuprasti.