antradienis, spalio 19, 2010

Koranas ir Biblija – vienos suros palyginimas

Musulmonai teigia, kad pranašas Mohamedas yra iš to paties Dievo, kuris davė žmonėms Biblija, esą tai paskutinis pranašas, o Koranas (Priminimas) apie tą, ką kalbėjo Biblija, ir galutinis Dievo žodis žmonėms. Tarsi ir nėra skirtumo, kuo tikėti, juk tai tas pats Dievas. Tačiau ar tikrai tas pats???
Pažiūrėkime atidžiau, ar tikrai Koranas iš to paties Dievo. Priminsiu, kad Biblija buvo rašyta apie 1500 metų laikotarpyje, rašė apie 50 žmonių, nuo karalių iki avių augintojų. Ir jų liudijimai apie tai, ką kalba Dievas, sutapo. Tačiau Mohamedas, gyvendamas jau 500 metų po Biblijos surašymo ir girdėjęs Biblijos istorijas, Korane neigia daugelį faktų, kurie užrašyti Biblijoje. Vėliau, kai buvo pamatyta, kad Koranas aiškiai „pjauna grybą“, musulmonai ėmė aiškinti, kad Bibliją suklastojo žydai ir krikščionys, kad čia ne ta Biblija, kurią Dievas davė žmonėms. Tačiau kai paklausi, kur ta „tikroji Biblija“, kas ją suklastojo, kur įrodymai, atsakymas būna paprastas – „ji dingo“.  Dingti Biblijos tekstai turėjo labai seniai, nes Kumrano radiniai įrodė - net ir po tūkstantmečio Biblijos knygos yra identiškos.   
Taigi, kokie skirtumai tarp Biblijos teksto ir Korano pažiūrėkime remdamiesi viena Korano sura „Al – Baraka“ (Karvė), kurią perpasakojami Biblijos įvykiai ir palyginkime.

Koranas apie Adomą ir angelų maištą
30. Ir kai tavo Viešpatis pasakė angelams: “Aš noriu paskirti atstovą žemėje”, jie paklausė: “Ar Tu paskirsi ten tokį, kuris sukels netvarką joje ir kraujo praliejimą? Ir mes šlovina­me Tave ir aukštai iškeliame Tavo šventumą Tavęs garbinimu.” Jis atsakė: “Aš žinau, ko jūs nežino­te.”
 31. Ir Jis išmokė Adomą visų daiktų vardus, po to juos pastatė prieš angelus ir pasakė: “Pasakykit Man jų vardus, jei jūs teisūs.”
 32. Jie pasakė: “Garbė Tau. Mes neturime žinių išskyrus tas, kurių Tu mus išmokei; iš tik­rųjų, Tu Visąžinantis ir Išmintingas.”
 33. Jis pasakė: “O, Adomai, pranešk jiems jų vardus”; ir, kai jis pranešė jiems jų vardus, Jis pasakė: “Ar Aš jums nesakiau, kad Mano žinioje dangaus ir žemės paslaptys, ir Aš žinau, ką jūs atskleidžiate ir ką jūs bandote nuslėpti?”
 34. Ir štai, Mes pasakėme angelams: “Nusilenkite Adomui”, ir jie nusilenkė; bet Iblis nenusilenkė. Jis atsisakė, nes buvo per daug išpuikęs: Jis buvo iš tų, kurie atmetė tikėjimą.

Biblija
1.Kalba visiškai priešingai – Dievas sukūrė žmogų, o ne paskyrė atstovą.
2. Toliau Dievas leido Adomui pačiam pavadinti vardais, o ne jam pasakė vardus.
3. Angelams neliepė lenktis Adomui, o šėtonas sukilo prieš Dievą ne todėl. Kad nenusilenkė Adomui, o todėl, kad pats užsigeidė Dievo vietos.
4. Lenktis angelams buvo liepta ne prieš Adomą, o prieš Kristų.
Koranas apie tai, kaip Mozė trenkė į uolą ir ištryško vanduo 
 60. Ir prisiminkite, kai Mozė meldė savo tautai vandens, ir Mes pasakėme: “Suduok savo lazda į uolą”; ir štai iš jos ištryško dvylika šaltinių, taip, visi žmonės sužinojo savo vandens vietą.
Biblija
1.Mozei trenkus ištryško viena, o ne dvylika srovių.

Koranas apie žydų skundą dėl maisto dykumoje
 61. Ir prisiminkite, jūs pasakėte: “O, Moze, mes negalim pakęsti (visada) vienodo maisto; mal­dauk savo Viešpatį už mus, kad patiektų mums tai, kas auga žemėje - jos daržoves (žalumy­nus), agurkus, česnakus, lęšius ir svogūnus. Jis pasakė: “Nejaugi jūs norite geresnius pakeis­ti blogesniais? Nueikite į kokį nors miestą (Egipte), ir ten rasite tai, ko jūs norite!” Pažemi­nimai ir skurdas apėmė juos, ir iššaukė jie sau Allah pyktį; tai įvyko todėl, kad jie atmetė Allah ženklus ir žudė pranašus be priežasties; tai buvo todėl, kad jie maištavo, buvo nu­sidėjėliai ir peržengė visas leistinas ribas.
Biblija
1.Mozė išvedė iš Egipto žydus ir tikrai nesiūlė jiems eiti vėl į Egiptą.
2. Mozė nesakė:“žudė pranašus be priežasties“, tai paimta iš vėlesnių Biblijos pranašų ir Evangelijos

Koranas apie karvės aukojimą
67. Ir prisiminkite, kai Mozė pasakė savo tautai: “Allah jums liepia paaukoti karvę”, jie pasakė: “Ar nesijuoki tu iš mūsų?” Jis pasakė: “Aš ieškau Allah prieglobsčio, kad nebūčiau vienas iš nesusipratėlių (kvailių).”
 68. Jie pasakė: “Maldauk savo Viešpatį dėl mūsų, kad Jis išaiškintų mums, kokia jinai turi būti.” Jis pasakė: “Allah sako: tai karvė nei sena, nei jauna, o esanti vidutinio amžiaus; o dabar darykite tai, kas jums liepta!”
 69. Jie pasakė: “Maldauk savo Viešpatį dėl mūsų, kad Jis išaiškintų mums, kokios ji turi būti spalvos.” Jis atsakė: “Dievas sako, kad gelsvai rudos spalvos, gryno ir šilto atspalvio, džiuginančio į ją žiūrinčių žmonių akis”.
 Biblija
  1. Karvė ir kiti gyvūnai buvo liepti paaukoti Abraomui, o ne Mozei.
  2. Kokia turi būti auka, paima iš tolesnio Biblijos pasakojimo.
Korano tvirtinimai apie krikščionybę ir judaizmą
113. Žydai sako: “Krikščionybė nieku nepagrįsta”; o krikščionys sako: “Judaizmas nieku ne­pagrįstas”; tačiau ir tie, ir kiti skaito tą pačią Knygą. Tiems žodžiams panašiai skambėjo kalbos tų, kurie (dar) nieko neišmanė. Allah Paskutinio Teismo dieną išaiškins jiems tai, ko jie nesuprato (ginčijosi).
Biblija
1.Žydų ir krikščionių tikėjimas pagrįstas Dievo žodžiu. Krikščionys niekada nesakė, kad žydų tikėjimas niekuo nepagrįstas, nes krikščionių Dievas yra ir žydų Dievas. Jų Tora yra ir krikščionių Tora.

Koranas apie karalių Saulių ir sandoros skrynią
 247. Ir jų pranašas pasakė jiems: “Allah paskyrė Talutą jūsų karaliumi.” Jie atsakė: “Kaip jis galės mus valdyti, jei mes turime daugiau teisių valdžiai nei jis, o taip pat neturi jis gausybės turto?” Bet pranašas atsakė: “Iš tiesų, Allah pasirinko jį jūsų Vyriausiuoju ir dosniai apdovanojo jį išmintimi ir vyrišku šaunumu. Allah suteikia valdžią tiems, kuriems Jis nori, ir Allah yra dosnus savo malonėmis ir žino viską.”
 248. Ir jų pranašas pasakė jiems: “Jo valdžios ženklu bus tai, kad pas jus atsiras priesakų skrynia, kurioje jums nuo Allah bus sakina (saugumas, ramybė, taika) ir relikvijos, kurios paliko nuo Mozės giminės ir Aarono giminės, - ir ją atneš angelai. Tame yra ženklai jums, jeigu jūs iš tikrųjų tikite.”
Biblija
  1. Žmonės išsireikalavo, kad gautų karalių, o ne Dievas paskyrė.
  2. Sandoros skrynią atnešė ne angelai, o ji buvo padaryta Dievo liepimu.
  3. Sandoros skrynia padaryta Mozės laikais, o ne kai Saulius tapo karaliumi.  
  4. Paskė ne "jų pranašas", o apie karalių kalbėjo Dievas.
Koranas apie Sauliaus kariavimą su filistinais
 249. Ir kai Talutas su kariuomene išsirengė į žygį, jis pasakė: “Allah išbandys jus prie upės; tas, kas atsigers iš jos, su mano kariuomene neeis; ir tik tie, kurie negers iš jos, eis su manim; o keletas gurkšnelių iš saujos bus atleista.” Tačiau visi gėrė iš upės išskyrus tik nedaugelį. Ir kai jie perėjo per upę, - jis ir tikintieji su juo, - jie pasakė: “Šią dieną mes neturime jėgų Galijotą ir jo kariuomenę įveikti.” Tačiau tie, kurie tvirtai įtikėjo, jog Paskutinę dieną jiems teks stovėti prieš Allah, pasakė: “Kaip dažnai, Allah valia, maža jėga nugalėdavo skaitlingus priešus! Ir Allah - su tais, kurie yra kantrūs ir stip­rios dvasios”.
 250. Ir kai jie atsidūrė prieš Galijotą ir jo kariuomenę, jie maldavo: “O, Viešpatie! Suteik mums drąsos, tvirtumo ir padaryk mūsų pėdas tvirtas, ir padėk mums prieš netikinčius”.
 251. Taip, Allah valia, jie privertė juos bėgti; ir Dovydas užmušė Galijotą; Ir Allah suteikė jam išminties ir valdžią; ir išmokė jį visko, ko Jis panorėjo. O jeigu Allah nesulaikytų vienų žmonių genčių prieš kitas, būtų, iš tiesų, daug blogybių bei žalos žemėje. Tačiau Allah yra kupinas dosnumo visiems pasauliams.

Biblija
  1. Ne Saulius, o teisėjas  Gideonas Dievo liepimu  atrinkinėjo kariuomenėje žmones pagal tai, kaip žmonės gėrė.
  2. Priedo, atrinkinėjo ne pagal tai– gėrė ar ne, o kaip gėrė - iš rankos ar atsiklaupę.
  3. Saulius kariavo su Filistinais, Gideonas - su madianiečiais. Tai du skirtingi karai skirtingais laikotarpiais.

Išvados
Koranas sako „Tokie Allah ženklai; Mes juos teisingai skelbiame tau; iš tiesų, tu esi vienas iš (Mano) Pasiuntinių“.  Sura Al - Baraka
Deja, turiu konstatuoti, kad  jokiu būdu negalima pasakyti, kad Koranas „teisingai“ skelbia tai, kas buvo užrašyta Biblijoje ir kad pasiuntinys kalba tiesą. Galbūt galima sakyti, kad jis taip papildo Biblijos pasakojimą, tačiau aiškiai matoma:
1.Koranas iškreipia Biblijos pasakojimą o kai kuriuos įvykius atpasakoja be jokios logikos.
2.Korane sumaišytas laikas kada kas vyko.
3. Koranas vienus Biblijos veikėjų žygius priskiria kitiems.

Taigi, Korano pasakojimas, mano nuomone, kai jį palygini su Biblijos tekstu,  panašus į atvejį, kai kažkuris žmogus būtų girdėjęs, sakykim, Šekspyro kūrinius, pats pabandęs juos perpasakoti visus iš karto vienoje knygoje, o paskui pasakęs, kad jis  -  tikrasis Šekspyras, kurio knygoje papasakota, kad Džiuljeta myli... Otelą, o Hamletas yra Anglijos karalius...
Kas tada beliktų teigti? Ogi, tada tas žmogus turėtų pasakyti, kad visi iki jo esantys Šekspyro raštai yra padirbti ir suklastoti blogų žmonių.

201 komentaras:

1 – 200 iš 201   Naujesnis›   Naujausi»
Urtė rašė...

Sveiki, man idomu, kur gavote informacija apie Biblijos ir Korano susiformavima.

aciu

Linas rašė...

Labas Urte, kas tave konkrečiai domintų? Na, jei tik apie susiformavimą, tai užtenka ir Vikipediją atsiversti - ten bus maždaug taip parašyta, o jei domina šių knygų turinys, tai jau reikia žinoti, ką skaityti. Koranas atsirado tik po 500 metų, kai Biblija buvo surašyta, bet istorijos korane žiuariai iškraipytos.

Anonimiškas rašė...

Linai, ar skaitete korana?

Linas rašė...

Ir Koraną ir Bibliją - knygas ir cituoju ir lyginu

Anonimiškas rašė...

Dėkoju, kad parodote Korano ir Biblijos skirtumą. Tai labai svarbus žingsnis krikščionybės garbės išsaugojime :)

Anonimiškas rašė...

Kodel jus netikite kad Dievas gali paskirti karalių ? Dievas yra visagalis, kas jam reiškia daryti tai ką jis nori?Dievas sukūrė Adoma ir Ieva,viską šioje žemėje . Viskas šioje žemėje vyksta tik su jo valia. Nemanau ,kad jus rimtai tikite į dievą . Bibliju yra šimtai ir jos visos skirtingos , pačios sau priestaraujancios, o koranas tik vienas .lietuviškas vertimas,tai nėra koranas .vertimas gali būti netikslus,dėl to tai ir nelaikoma koranu.teks mokintis arabu kalbos kad suprastumėt taisiklingai.kas parašė Biblija?bible by Jhon , bible by Mathew?kas tie žmones , autoriai?kad net pavardEs savo neuzsirasE?koks autorius be pavardes?Be to jie net Jėzaus gyvenime nebuvo mate.kas gali išleisti knyga nepaimant informacijos -biografijos is originalaus šaltinio .žydai jezumi netikejo , ir ji persekiojo užmušti . žmones visais laikais netikejo pranasais,tik keletas.Dievas pasiėmė Jėzų į dangų ir davė jo išdavikui Jėzaus išvaizda .Dievas apsaugojo visus savo siustus pranasus.Jėzus sugrįš į žeme ir melsis su imamu Mahdi.jis nuzudys antikristu-dadzal.

Linas rašė...

Dievas yra visagalis, tai nejaugi Jis pasiųsdamas paskutinį pranašą, Mohameda, jam taip daug primelavo, kad jis nieko nesigaudo, kas buvo anksčiau? Nemanau, tiesiog Mohamedas tikrai ne to paties Dievo pranašas. Kad ir ilgai klaidą kartosi, ji vis tiek liks klaida. Na ir kas, kad Koranas išaugoja pasakojimą nepakitusį, jei pats jo pasakojimas yra klaida?

Anonimiškas rašė...

Jeigu jus tikite, kad Dievas meluoja-tai čia jūsų problema.kaip jūsų protas suvokia ir analizuoja įvykius yra visai kitas dalykas.korano nei vienas žodis ,net raide nepakitusi nuo Jo apsireiskimo.ir Dievas pas maloningiausias ir atlaidziausias ir teisingiausias ir patys gražiausi apibudinimai priklauso jam.Dievas visagalis ir šio pasaulio sukurejas.jis sukūrė tave ir mane ir pas ji mes abu sugrisime.pažiūrėsiu aš tada kaip tu drįsi reikšti savo nuomones neturėdamas jokios išminties , atseit Dievas primelavo ? Kam tokį absurda išvis Man rašote , negi jus rimtai galvojate kad jus esate ismintingesnis už Dievą? Pasiimkit pačia seniausiaja Biblija ir studijuokit atidžiai .pamatysite,kad Jėzus praneša apie Muhamedo atėjima kaip pranašas po jo. Ir skaitykite korana atydziai ir žinokit ,kad tai ne Muhamedo žodžiai , o Dievo .muhamedui koranas apsireiske per Angela gabrieliu. Muhamedas is savęs nieko nekalbėjo .korane Dievas mums leidžia žinoti tam tikrus įvykius , kurie yra nuslėpti arba iskreipti ar tai suklastoti.dėl to koranas yra paskutine Šventoji knyga žmonijai , o Muhamedas -paskutinis ir galutinis pranašas . Po jo pranasu daugiau nebebus.taip kad kas netiki į korana ir islamą , tai jau čia jūsų praradimai.Dievas tikrai nieko nepraras.

Linas rašė...

Brangusis, tai, kas kalbėjo Mohamedui nebuto tas pats dievas, kuris kalbėjo Mozei ir Abraomui. Nes jis kalbėjo kitus dalykus, negu Bibija kalba. Atsiversk Bibliją ir patikrink, Koranas parašytas 2000 metų praėjus nuo Biblijos parašymo.

Anonimiškas rašė...

Jeigu jus tikite, kad Dievas meluoja-tai čia jūsų problema.kaip jūsų protas suvokia ir analizuoja įvykius yra visai kitas dalykas.korano nei vienas žodis ,net raide nepakitusi nuo Jo apsireiskimo.ir Dievas pas maloningiausias ir atlaidziausias ir teisingiausias ir patys gražiausi apibudinimai priklauso jam.Dievas visagalis ir šio pasaulio sukurejas.jis sukūrė tave ir mane ir pas ji mes abu sugrisime.pažiūrėsiu aš tada kaip tu drįsi reikšti savo nuomones neturėdamas jokios išminties , atseit Dievas primelavo ? Kam tokį absurda išvis Man rašote , negi jus rimtai galvojate kad jus esate ismintingesnis už Dievą? Pasiimkit pačia seniausiaja Biblija ir studijuokit atidžiai .pamatysite,kad Jėzus praneša apie Muhamedo atėjima kaip pranašas po jo. Ir skaitykite korana atydziai ir žinokit ,kad tai ne Muhamedo žodžiai , o Dievo .muhamedui koranas apsireiske per Angela gabrieliu. Muhamedas is savęs nieko nekalbėjo .korane Dievas mums leidžia žinoti tam tikrus įvykius , kurie yra nuslėpti arba iskreipti ar tai suklastoti.dėl to koranas yra paskutine Šventoji knyga žmonijai , o Muhamedas -paskutinis ir galutinis pranašas . Po jo pranasu daugiau nebebus.taip kad kas netiki į korana ir islamą , tai jau čia jūsų praradimai.Dievas tikrai nieko nepraras.

Anonimiškas rašė...

Gaila aišku ,kad jus galvojat ,kad egzistuoja kiti dievai. Yra tik vienas Dievas ir visi pranašai buvo siusti nuo jo, ir Moze,ir Ibrahimas,Jėzus ir kiekvienas musulmonas tiki į jų šventasias knygas .Gaila,kad tos knygos buvo sunaikintos ir jų originalaus teksto nėra išlikę . Žmones issaugoje yra labai Mažai ir daug informacijos biblijoje yra neteisingos.kaip žinai Jėzaus žodžiai yra išspausdinti raudonomis raidėmis ,o juodom raidėmis yra žmogaus samprotavimai.bet tai negali imti to juodo teksto kaip patikimo šaltinio .be to bibliju yra labai daug versijų ir jų istorijos irgi nesutampa,tai kodel jų nelyginate vienos su kita?korano tekstas yra vienintelis teisingas šaltinis ir korano versijų neegzistuoja .tai vienas koranas ir viena versija,Dievo žodžiai , o ne Luko,Motiejaus ir t.t žmogaus žodžiai .žmogus gali daryti klaidas , bet Dievas klaidų nedaro.dėl to sakau,kad jūsų Biblijoje klaidos ,o ne korane.deja Biblijoje daug dalyku prieštarauja vieni kitiems ir nėra jokios logikos,dėl to ,kad žmogaus rasytos su klaidomis.pamirskite palyginimus ir pradekit nuo pradžios .yra tik vienas Dievas visagalis, kuris neI gimė nei mirs, kuris unikalus ir į nieką šioje žemėje nepanasus, kuris už šio pasaulio ribu,nei jis turi vaikų , nei tėvu , kuris yra amžinas ir kuriam priklauso visa egzistencija.jis mus sukūrė tik vienam tikslui, kad į ji tikėtume ir ji slovintume is visos širdies .mes tikime į visus pranasus ir visas jų šventas knygas ir visi jie kvietė į vieno Dievo garbinima ir tegul Dievas juos laimina.Muhamedas buvo siustas Dievo visai žmonijai su koranu , paskutiniaja sventaja knyga , kuri ne žmogaus prasimanymas o Dievo žodžiai ir aš kviečiu jus į islamą , nes tai vaistai jūsų sielai ir širdžiai .And Allah guide whom ever he wills and it's not for me to guide you , I am just telling you the thruth.
M

Linas rašė...

Brangusis, Korano dievas nėra Mozės ir Abraomo dievas. Biblijos Dievas yra Jėzaus Tėvas, Korano - ne. Biblija yra tik viena, jokių versijų nėra. Bibliją rašė 1500 metų 50 skirtingų žmonių ir jų pasakojimai sutampa, Mohamedas - vienas rašė ir jo pasakojimas nesutampa. Beje, Mohamedas ne vienas bandė perrašyti Dievo žodį ir sukurti naują religiją. Mormonų pranašas Smitas, kaip ir Mohamedas "gavo žinią", kad Biblija suklastota ir parašė " Dievo žodį" tikrą - Mormonų knygą. O dėl versijų, tai ir Korano tekstas lietuvių kalba, kiek skaičiau, net sunitų ir šiitų vertimai surų skiriasi - va ir turim dvi versijas Korano, yra dar ir literatūrinis vertimas, taigi dar viena versija. Musulmonai neturi nė vieno įrodymo (kaip ir tu neturi, tik esi išmokytas, kad krikščionys ir žydai meluoja), kad Biblija ne ta pati. Yra Toros muziejus, kuriame rodomi beveik 2000 metų Kurmrano ritiniai, kuriuos rado ir pardavė patys musulmonai. Jie rodo, kad Biblijos tekstas nepakitęs, visos Biblijos pranašystės išsipildė ir dar dabar pildosi. Nori nepakitusios Biblijos? Galima nueit Jeruzalėj į Toros muziejų, kiekvienas musulmonas gali nueit ten, ir pasižiūrėt ir skaityt hebrajų kalba.

Anonimiškas rašė...

Vienas senas žmogus iš Izraelio buvo labai turtingas , ir jis turejo keletą sūnėnų kurie laukė jo mirties ,kad galėtų perimti jo turtą sau. Vieną dieną, vienas iš sūnėnų ėmė ir nužudė savo dėdę , o jo kūną numetė prie savo brolio durų. Ryte žmonės rado mirusį jo kūną ir ėmė klausinėti aplinkinių. Sūnėnas ir žudikas pradėjo verkšnoti ir guostis, dėl dėdės mirties. Kažkas tarp žmonių pasakė:
“ O kodėl jūs apie tai speliojate? Kodėl jums nenueiti pas Dievo pranašą ir jo paklausti?”
Sūnėnas nuėjo pas Mozę ir ėmė jam guostis.
Mozė jam ir Sako:” Dėl Dievo,jei kas nors žino apie šią žmogžudystę , turėtų man pranešti.”
Bet niekas nieko apie tai nežinojo.Tada jie (sūnėnai) prašė Mozės ,kad Jis paklaustų Dievo apie šį reikalą. Mozė paklausė Dievo ir Dievas jam davė komandą --Užduotį papjauti karvę.
Sūnėnai sutiko su tokia užduotimi ,bet buvo nustebę.Jie pradėjo klausinėti kokio amžiaus turėtų būti ta karvė? kokios spalvos? ar karvė artų žemę ar ne ir daugybę kitokų klausimų, kuriais patys sau apsisunkino paiešką.
Ir negalėjo jie surasti tokios karvės su tokiais apibudinimais, tik vienoje vietoje.Jaunas vyras turėjo tokia karvę ,kuris buvo labai geras ir paklusnus savo tėvui. Tėvas jam sakęs ,kad ši karvė jam bus pragyvenimo šaltinis ir kad jis jos niekam neparduotų.
Tada sūnėnai pasiūlė jaunam vyrui parduoti karvę jiems, bet vyrukas atsisakė. Tada jie pasiūle jam aukso tiek kiek sveria pati karvė. Bet jaunas vyrukas nesutiko. Tada jie pasiūlė jam dešimt kartų daugiau aukso. Pagaliau vyrukas sutiko ir pardavė jiems karvę.
Tada kai jie atvedė karvę pas Mozę , Mozė liepė jiems tą karvę papjauti. Po to Mozė liepė paimti mėsos gabalą ir suduoti- užvošti tuo gabalu mėsos nužudytajam dėdei. Ir su Dievo valia mirusis buvo prikeltas iš numirusių. Tada Mozė prisikėlusio paklausė:” kas tave nužudė?” Prisikelusis jam atsakė:” mano sunėnas”.Ir jis vėl pasimirė.

Dievas sako: ‘“Tik Dievas prikelia mirusius iš numirusių ir parodo jums ženklus,tai jus galėtumėt susimastyti.”

Ta karvė apie kurią jus šnekate yra ne auka Abraomui ,o išsiaiškinti žmogžudystę. Be to Abraomui niekas jokių gyvulių neaukojo.Pagonys ,kurie tikėjo i menulį ar saulę aukodavo gyvulius jiems, nes jie tikejo ,kad saulė yra jų dievas.Ir kai ji nešviesdavo ,jie manydavo ,kad dievas and jų supykęs ir dėl to aukodavo gyvulius arba nešdavo jam vaisių ir t.t.

Anonimiškas rašė...

Dievas jokių sunų ar dukterų neturi.Šventoji mergelė Marija patapo nėščia jokio vyro nepaliesta. Angelas Gabrielius jai pranešė ,kad ji susilauks sūnaus.Marija buvo labai nustebusi ir sunerimusi:"Kaip aš galiu susilaukti sūnaus ,kai manęs joks vyras nėra turėjęs?"Angelas Gabrielius jai atsakė"Kad tokia yra Dievo valia ir ,kad Jis sukuria ką nori ir kaip nori". Gimus Jėzui,Angelas liepė Marijai nieko nekalbeti,kai žmonės ims jos klausinėti.Kai žmonės pamatė gražų kūdikį,ėmė klausinėti.Jėzus i juos prabilo:"Aš esu pranašas ir mano vardas Isa-Jėzus."
Dar noriu paklausti tavęs ar Jezus yra dievas? ar dievo sūnus? ar šventoji dvasia ? ar trys viename???
Visų pirma ,Muhamedas biblijų nenurašinėjo ir aš matau,kad tau sunku patikėti iš kur pa jį tokia informacija,taip nes jis šneka tiesą,o tau kraupu darosi.Patikėti negali. Muhamedas buvo beraštis ir be jokio išsilavinimo,gali skaityti jo biografiją. koranas jam buvo apreikštas per angela Gabrieių oloje,dykumoje.Koranas buvo apreikštas iš lėto ir jis buvo išsaugotas jo ir jo pasekejų jų atmintyse ir širdyse ir daugelis musulmonų praktikuoja tą patų šiandiena.Taip ,kad Muhamedas buvo beraštis ir tavo biblijos skaityti negalėjo.Be to biblija buvo ne jo šnekamaja kalba.
Be to Muhamedas yra Ibrahimo palikuonis ir Jezaus ,Isako pusbrolis. Ibrahimas turėjo dvi Žmonas :Sara jam pagimdė Isaką, o Hadžar jam pagimdė Ismaelį.Po Isako pranašavo Isahas iki paskutiniojo-Jėzaus.Po Jėzaus Dievas siuntė Muhamedą kaip pranašą iš Ismaelio palikuonių.Dėl to Jėzus ir Muhamedas yra abudu Ibrahimo palikuonys,vaikaičiai.

Sunitų ir Šiitų problema jau visai kita tema.Pirma mums reiktų užbaigti savo skirtumus ,o po to narplioti kitų.

Anonimiškas rašė...
Tinklaraščio administratorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

http://www.institutealislam.com/the-bible-compared-to-the-quran-by-yusuf-estes-and-dr-gary-miller/

čia jums visi atsakymai

Linas rašė...

Brangusis, visi atsakymai tik Biblijoje:) O dėl Mohamedo, tai pirma jis nebuvo toks nekaltas neraštingas ir nieko nežinojęs avinėlis - jis ir nudrožė pas žydus su apreiškimu, bet jie nepalaikė (po to, kai įgavo galios, jis ir liepė žydus išpjauti, o ir Korane užrašyta "Žydai ir krikščionys bus nepatenkinti"), taigi, tuo metu ten buvo ir žydų, ir krikščionių bendruomenės, Torą ir Evangelijas jis buvo girdėjas(nors skaičiau, kaip musulmonai dabar teigia, kad jis nieko negirdėjo, esą ten žydų net nebuvo).
Antra, kaip Dievo pranašas gali sumaišyti net ir tai, kas buvo Abraomo pirmagimis sūnus ir ką aukojo jis? Kaip Dievo pranašas gali neigti daugumą dalykų, kuriuos pasakė kiti tikri Dievo pranašai? Tai neįmanoma, išeitų, kad Dievas nekontroliuoja situacijos, jeigu kiti pranašai iki Mohamedo skelbė melą. Visa bėda, kad Mohamedas vienas su savo apreiškimais, jo negalima patikrinti, o kai tikrini pagal kitus pranašus, aiškiai matai, kad jis Korane sumaišė vardus, laikus, kada ir kas vyko ir t.t. Sakykim:"Ir kai Talutas su kariuomene išsirengė į žygį, jis pasakė: “Allah išbandys jus prie upės; tas, kas atsigers iš jos, su mano kariuomene neeis; ir tik tie, kurie negers iš jos, eis su manim; o keletas gurkšnelių iš saujos bus atleista.” Tačiau visi gėrė iš upės išskyrus tik nedaugelį. Ir kai jie perėjo per upę, - jis ir tikintieji su juo, - jie pasakė: “Šią dieną mes neturime jėgų Galijotą ir jo kariuomenę įveikti.” - tai aiški fantazija, kaip Dievo pranašas pasakodamas apie Saulių ir Galijotą, jam priskiria istoriją, kuri atsitiko Gedeonui, kuris gyveno prieš 500 metų iki Sauliaus??? Biblija perašinėdami šitą istoriją iškraipė pikti žmonės???
Jei du pasakoja apie tą patį, bet skirtingai - vienas iš jų meluoja. Koranas absoliučiai nepatikimas, kai pasižiūri į detales. Kaip ir Mormonų knyga, ten taip pat daug tokių nesąmonių prirašyta. Kas citavo Mohamedui šitą apreiškimą, tas tikrai apgavo ir patį Mohamedą.

Anonimiškas rašė...

Kai Jėzui buvo pasakyta Dievo: “ Neturėk kitų dievų ,tik mane vieną.”
Ką Dievas turėjo omenyje tai sakydamas?
Kad Jis,Dievas, Yra Vienas ir nešlovinti nieko iškyrus Jį.Tiek krikščionybė ,tiek Judaizmas,tiek islamas skelbia tą pačią žinią . Visos šios religijos turi tas pačias šaknis.Islamas nėra kažkokia nauja religija.Tai religija Abraomo, Mozes ,Adomo,Isako,Nojaus, Jėzaus ir Muhamedo. Visi jie skelbė tą patį- vieno Dievo garbinimui. Žmonės visais laikais netikejo i pranašus ,tik keletas. Ir žmogus visada rasdavo būdų ,kaip netikėti ir atmesti tikėjimą-tiesą su kuria atėjo pranašai.Dievo žodžiai budavo iškreipiami maištingų žmonių.Todėl šiandieną yra daug tikėjimų-religijų.Tiek islamas,tiek krikščionybė skelbia tikėjimą į vieną Dievą, ir jus labai susiklaidinęs save galvodamas,kad Muhamedo dievas yra ne katalikų dievas.YRA TIK VIENAS DIEVAS IR VISOS RELIGIJOS TAI PATVIRTINA. Tai yra nelogiška netgi galvoti,kad yra du ar trys ar daugiau dievų.Nes jei dievų yra daug,kuris iš jų yra visų dievų Dievas?Tai išvis nelogiška.Vien jau žodis Dievas-Allah yra aukšiausia stadija,aukščiau Dievo nėra nieko aukščiau.Jeigu yra daug dievų,įsivaizduokite dievai ginčijasi ,kuris iš jų teisiausias ,kurio religija yra teisingiausia ir t.t. Nesakyk ,kad yra kiti dievai,tai prieštarauja Jėzaus pamokymams.Žodis Allah yra arabiškas žodis,kuriuo Allah pats save apibudina.Žodis Allah neturi vyriškos ar moteriškos giminės. Pats žodis kalba pats už save,jis reiškia vienumą ir vientisumą,amžinumą. Iš šio žodžio neįmanoma išvedinėti kitų žodžių,kaip kad iš žodžio dievas-dievai-dieviškas-dievaitis-dievobaiminga-antidieviška arba god-gods-godfather-godmother-goddess ir t.t. Iš žodžio Allah neįmanoma daryti jokių kitų žodžių.Tai Allah valia ir arabų kalba yra tuo nuostabi ,kad su ja neįmanoma sukčiauti,matyt dėl to Dievo valia ir buvo pasirinkti paskutiniu pranašu Muhamedą-arabą ,o ne žydą.Dėl to žydai ir atmetė Muhamedo religiją. Žydai vis dar laukia tikrojo Mesaja, jie juk nužudė Jėzų ir juo netikėjo.

Ponas Linai,jeigu jus sakote ,kad Jėzus yra Dievo sūnus, kodėl jūs meldžiatės Dievo sūnui (kuris anot katalikų yra prikaltas prie kryžiaus ir yra kiekvienos bažnyčios simbolis) ,o ne pačiam Dievui? Juk dievas yra aukščiau sūnaus? Be to Dievas pasakęs,kad neturetum kitų dievų tik jį vieną. Tai kodėl katalikai ir krikščionys meldžiasi dievui,dievo sūnui ir šventąjai dvasiai ir mergelei Marijai?
Vienoje maldoje jie meldžiasi sakydami: “ šventoji Marija Dievo Motina...’’,kur reiškia ,kad Marija pagimdė dievą,kur nelogiška tai manyti, nes dievas yra visatos kūrėjas ,kuris sukūrė pats Mariją, prieš jai pagimdant Dievą.NELOGIŠKA.

Anonimiškas rašė...

Dabar kadangi malda skelbia ,kad Marija yra dievo motina,reiškias ,kad ji pagimdė dieva.Bet jus teigiate ,kad ji pagimdė Jėzų-dievo sūnų.Iškyla klausimas ,ar Jėzus yra dievas ar dievo sūnus??? Du viename tikrai būti negali, nes dievas yra dievas ,ir žmogus yra žmogus. Jėzus yra nei dievas,nei dievo sūnus, o dievo pranašas. Jėzus nebuvo niekada dievu ,nes Jėzus pats meldėsi dievui.jei Jėzus meldėsi dievui,tai negalėjo melstis pats sau,tai nelogiška. Tarp kitko ,niekur biblijoje Jėzus neskelbia ,kad jis yra dievas ,ar dievo sūnus ir niekur biblijoje neminimas žodis TREJYBĖ. Žodis trejybė minimas korane ir Allah sako :’’ nesakyk trejybė....” Skaitykite koraną atydžiai ir mastykite logiškai.Dievas jums davė protą samprotauti ir analizuoti.Dar prie proto yra ‘‘prijngta’’ širdis. Širdis mato ir girdi.Atverkite širdį ir protą ,jeigu tikrai ieškote tiesos, dievas atves jus ant kelio ,jei jus to trokštate.Yra tik vienas dievas ir viena tiesa,tiesų negali būti daug. Ir tiesa visada iškils,kad ir kaip žmonės bandys ją nuslėpti. Yra daug korano ir Muhamedo atmetikų ir niekintojų,dėl to,kad jie labai galbūt myli Jėzų ar Mozę. Mes visus pranašus mylime ir gerbiame ir koranas juos visus mini ir pagerbia. Neverta nekesti islamo ir jo niekinti.Korane dievas moko daugelio gerų manierų,skelbia pamokymus ir istorinius įvykius ,net mokslinius dalykus.
Kad ir kaip jus nekestumėt islamo ir kad ir kiek koranų sudegintų anti-islamistai, kad jie sudegintų ir sunaikintų visus koranus šioje Žemeje ,aš garantuojų ,kad per dieną koranas butų užrašytas,toks koks jis buvo prieš 1400 metų,nes koranas yra išmoktas mintinai milijonų žmoniu ir jis yra mūsų mintyse ir širdyse.

Anonimiškas rašė...

dievas paprašė Abraomo paaukoti savo sūnų Ismaelį.Ir kai Abraomas sutiko iš meilės dievui tai padaryti,Allah jam paliepė paaukoti gyvulį vietoj sūnaus .Tai buvo tik dievo išbandymas Abraomui. Be to Ismaelis buvo kilnus ir dievobaimingas,jis nesipriešino tėvui.Štai jums ir korano pasakojimas.Ką bibliją skelbia yra netikslu ir islamas neneigia kitų pranašų ir Muhamedo atėjimas buvo ne paneigti pranašus o juos užtvirtinti ir pratęsti.gaila ,kad jus to nematote.Tikite jus kaip jums patogu ir tiek.Pasiimat jus iš savo religijos tai ,kas jums patogu ir tikite tai kuom jus norite.Bet faktai yra faktai.Allah yra užsirūstinęs ant žydų,nes jie užslėpia tiesą ir sukčiauja ,suklastoja dievo žodžius.Allah jiems grasina ,kad už sukčiavimą jie bus nubausti.

Linas rašė...

Na, brangusis, tegu tau gerai sekasi ir tavo siela būna džiugi. Per daug temų, kad atsakyti. Na, katalikybė vargu ar gali vadintis krikščionybe, nes tai yra stabmeldžių kultas, mano galva, kuris nesilaiko Kristaus mokymo.
Rašai:"Kai Jėzui buvo pasakyta Dievo: “ Neturėk kitų dievų ,tik mane vieną.”. Taip nebuvo Jėzui pasakyta, taip buvo pasakyta Mozei.
Abraomas vedė aukoti Izaoką, ne Izmaelį, tą patvirtina visi Dievo pranašai, išskyrus Mohamedą. Kodėl turėčiau tikėti Mohamedu, jeigu jis Korano tekste suklysta Sauliui priskirdamas prieš 500 metų gyvenusio žmogaus darbus, jau aprašytus Biblijoje? Tu paaiškink, kaip galėjo taip atsitikti Mozė suklydo rašydamas ar Mohamedas?

Linas rašė...

Alah yra žydų Toroje vartojamas vienas iš Dievo vardų Elochim arabiška forma.

Anonimiškas rašė...

Linai,neverčiu aš jūsų tikėti.Skaitykite ir domėkitės,ieškokite žinių,bet aš jums patariu nebuti priešiškai nusiteikusiam islamui, nes va galbūt jus išsiaiškinsite ,kad galbūt jūs suklydote ar rasite įtikinamų faktų.lyginkite koraną su biblija ir toliau.Dievas parodys jums tiesą ,jeigu jus jos tikrai ieškote Amyn.

Linas rašė...

Matai, brangusis, neturi atsakymo. Kaip ir negalėtum pateikti pranašysčių, kurios yra Korane, kad būtų išsipildžiusios bent 100 metų praėjus po Mohamedo mirties. O Tiesą aš jau radau, beje, Koraną skaičiau dar prieš paimdamas Bibliją. Drąsiai galiu pasakyti, su visa pagarba musulmonams, - Koranas tėra nevykusi ir supainiota Biblijos kopija su tam tikrais priedais. Visiškai nepatikimas šaltinis, nesvarbu, kad ir išsaugotas, kaip teigiam nepakitęs. Nuo to jis geresnis netampa. Tada belieka nematyti tiesos, aš tai palinkėčiau visiems musulmonams bent jau akivaizdžių faktų neignoruoti, nes kai pažiūri, kai musulmonai užsimerkę tvirtina, kad Jeruzalės Raudų sieną pastatė jie ir tai jų statinys, tai nėra ką ir pasakyti. Biblija sako, kad kai kurie žmonės pasirenka tikėti melu. Puikiausias pavyzdys, kai net istorija ir sveikas protas neveikia.Ir tai yra Korano mokymo pasekmė.

Anonimiškas rašė...

Žydai visais laikais buvo sukčiai ir melagiai ir visus laurus prisiskyre sau. Ir po šiai dienai teigia ,kad Palestina yra jų žeme .net taikingus labdara gabenancius žmones žudo .jie patys Jėzų nužudė ir jo sventaja knyga suklastojo, todėl ji nesutampa su koranu ,dėl to tu galvoji,kad koranas neteisus .bet Dievas dėl to ir siuntė Muhamedas ,kad atskleistų tiesa apie melagius ir sukcius.bet jei tu neatskiri tiesos nuo melo,aš tau niekuo negaliu padeti. Allah guides whomever he wants.

Anonimiškas rašė...

Ka Muhamedas ispranasavo gali ieskoti websaite www.islamhouse.com. Ten yra šimtai knygų įvairiomis temomis.aš matau , kad man neverta su tavim diskutuoti daugiau, nes tu neturi atsakymu į mano klausimus apie trejybe.be to aš tau pasakiau tai ką norejau pasakyti.tiesa randa tie ,kurie jos ieško .may Allah guide you to the right path.inshaAllah.amyn

Linas rašė...

Brangusis, tegu tau gerai sekasi. Ko reiktų kažką kalbėt apie Trejybę, jeigu parodžiau, kiek Mohamedas pripainiojo cituodamas Torą. Jeigu nesugebėjo tiksliai papasakoti, tai kodėl reiktų jo nuomonę dėl trejybės vertinti?

Anonimiškas rašė...

Ponas linai,nei jus biblija skaitete nei korana.biblija yra perrasyta simtus kartu,tikroji biblija yra saugoma romoje,bet taip ir niekam nerodoma,nes joje sakoma apie padkutini pranasa mohamed(pbuh).nerodoma nes bijoma zmoniu reakcijos,nes islamas tikroji religija.kiekvienoje baznycioje yra skirtinga biblija,taip kad kuria as tureciau skaityti?nes nei viena nesutampa su kita.dievas neturi sunu ,dukteru,zmonos,mamos ir t.t.taip kad nesistenk aiskinti savo palyginimu tol kol neperskaitei tikrosios biblijos,prasau atmerk akis ir atidziai ziurek ka skaitai.mohammedas(pbuh)nera melagis.koranas dievo zodis,kiekviena sura turi paaiskinima,taip kad reikia ne tik kad akimis perzvelgti kaip jus turbut darete bet ir suprasti.lia illah ilallah.

Linas rašė...

Brangioji, tegu tavo sielai gerai sekasi, yra kilnu didžiuotis savo religija. Puiku, kad radai tiesą, tik kokia ta tiesa? Kad turi melstis 5 kartus, kaip moteris tesi pusiau žmogus ir viskas yra su tavim OK, kol islamo apeigas vykdai?
Žinau aš tas buvusias krikščiones, kad atlikote savo laiku keletą apeigėlių katalikų bažnyčioj nuo to krikščionėmis netapote, tėvai liepė, visuomenė tokia ir t.t. Kitom aplikybėm tu būtum buvusi tokia pat budistė, stačiatikė ar dar kas, tai kultūriniai dalykai. Ir dabar bažnyčiose pilna žmonių, kurie neturi jokio supratimo apie Dievą, tik apeigas vykdo. Ar tai krikščionybė?
Jei nori, išsamiai paaiškinsiu apie Jėzų, bet tik ta bėda, kad Jis yra pažįstamas, o ne išmokstama apie Jį. O propagandines knygutes islamiškas skaitydama užduok klausimus, kuriuos ir aš užduodu musulmonams, kai jie teigia, kad Biblija suklastota:
1.Kas suklastojo Bibliją?
2.Kada tai įvyko?
3.Kur yra tikroji?
4.Kodėl, jei Biblija suklastota, yra aiškinama, kad Mohamedas minimas joje ten ir ten? Kodėl remiamasi ja ir kaip atskiria, kur yra suklastota, o kur ne?
5. Kodėl tada pats Mohamedas liepė tikėti Tora ir Evangelijomis ir niekur Korane nepasakė, kad Biblija suklastota?
6.Jeigu Biblija suklastota, tai ko taip musulmonai jos bijo, kad net į rankas nepaima, kodėl taip nuožmiai kovoja?
Būsiu labai nustebęs jei bent pusę klausimų atsakymus man kas nors pateiks su įrodymais.

Anonimiškas rašė...

Jus sakote,kad visos biblijos sutampa,gaila,bet klystate.visos biblijos yra skirtingos.daug dalyku jose nesutampa.o kaip apie senaji,ir naujaji testamenta?jie skiriasi akivaizdziai.o korano kopiju nera.kaip buvo siusta Dievo, pranasui mahamed per angela gabrieliu taip ir isliko.o i jusu tuos 6 klausimus as dar atsakysiu,taip nepaliksiu.beja,mes sekme netikime,kas ateina,tai viskas is dievo.kiek zinau krikscionybeje taip pat.taip kad sekmes mano sielai nelinkekite,nes ji priklauso dievui.

Anonimiškas rašė...

katalikybeje moteris yra nulio vietoje.Žydai net nemiega su savo žmona vienoje lovoje kai jai periodas prasideda(mėnesinės).Moteris krikčionybėje ir judaizme neturi jokiu teisių i savo turtą,ji neturi jokių teisių balsavimą ir yra neverta nieko.Gimusios mergaitės buvo skerdžiamos ,dėl to ,kad jos mergaitės.Moteris krikščionybėje yra žeminama,nes anot krikščionybės Jieva įviliojo Adomą į neleistino obuolio valgymą ir dabar po šiai dienai moteris yra kaltinama už visas nelaimes.Ir kaip matau atrašei ne man ,bet brangiąjai ,kad ji yra pusiau žmogus.Na taip anot tavo proto ,ji tau pusiau žmogus, nes tu taip išaukletas ,negerbti moterų.Daugybė moterų išteka iš musulmonų būtent ,kad jie gerbia moteris

Anonimiškas rašė...

o del apsirengimo,tai Marija buvo apsirengusi lygiai taip pat kaip musulmones šiandieną. Be to kodėl niekas nekelia problemų vienuolėms?Kunigai irgi apsidengę padoriai.tai kokios bėdos?Aš jau matau,kad neverta su tavimi diskutuoti.As jau sakiau tau ir sakau brangiąjai ,kad ji tau nerašytų ,nes tu aklas ir kurčias.Brangioji nerašyk jam nieko ir nevarg,nuo to niekas nepasikeis.Jis tiesos nenori ir trejybės nesugeba paaiškinti , o mes jam atsakėme jau į daugybę klausimų.Jis net nesuprato suros apie karvę.Koraną žmonės skaito su tafsir-paaiškinimais.
M

Linas rašė...

Tokių juokingų nesąmonių: "Moteris krikčionybėje ir judaizme neturi jokiu teisių i savo turtą,ji neturi jokių teisių balsavimą ir yra neverta nieko" seniai begirdėjau. Tai jūs, mielosios nuoširdžios islamo misionierės, jei išsiskirsit su savo vyrais, lėksit be nieko, net ir be vaikų, ne viena Lietuvoj jau rauda ir vaikų ieško su interpolo pagalba, radusi "tiesą" Korane ir sulaukusi "pagarbos ir teisių islame" kaip moteris. Nejuokinkit, esat ten nulio vietoj. Tada ir pamatysi islamo veidą, kurį dabar taip idealizuojat. labai tikiuosi, kad taip jums nenutiks, nes tokiu atveju niekas jums nepadės - nei alachas, nei vyriausybė, musulmoniškos šalys tiesiog nepasirašė Ženevos konvencijos, teisių moterys ten kaip ir neturi, pirstels vyras talak 3 kartus arba SMS atsius - štai ir visos jūsų teisės, atsibuskit.
O dėl Korano tai turėtumėt žinot, kad jo vieningas tekstas patvirtintas tik 1926 metais. O prieš tai buvo ir kitų korano kopijų supirkinėjimas, ir naikinimas. Radau šiandien Tarybų Sąjungos konstitucija - irgi tekstas nepakitęs, bet ar jo nekintamumas rodo tiesą? Tiesa yra asmuo, o ne dokumentas. Jėzus sakė "Aš esu tiesa".

Anonimiškas rašė...

Kaip ir islame,taip ir krikscionybeje pilna blogu vyru.tos kurios nukentejo nuo ju nesireme koranu.nes moteris turi daug teisiu.paskaityk sursah al nisaa.pamatysi.ar bent zinojai kad pries islama,buvo sprendziama ar moteris turi siela ar ne.tik islamui moteris gavo teise.mes kalbame apie korana,bet ne apie kultura.tie zmones kurie paiima vaikus is moteru,taip daryti negali,be jokios priezasties.aisku buna ir priezasciu,motina vartoja alkoholi ar pan.beja,kad jie ir blogi vyrai,bet jiems vaikai rupi,ne taip kaip pvz.krikscioniskose salyse,vyras issiskyres su moterimi,net matyti savo vaiko nenori,bet aisku to krikscionybeje nesako,tai priklauso nuo zmogaus ir jo kulturos.beja,ar tu girdejai kur nors kur yra islamo istatymai,kad ten moterys skriaudziamos?jos gyvena kaip karalienes,turi visas teises,jei vyras pakelia ranka pries moteri,pasodinamas i kalejima.neziurek i afganistano moteris,ju kultura vis dar atsilikusi,jie koranu nesivadovauja.karalius richard atejo is anglijos kovoti salahdeen pries 900 metu kiekvienas zino sita istorija.ir kiekvienas zino jog islamas jau buvo ten.ispanijoje granadoje-kordoba ir visoje andalucijoje vis dar ant sienu islike korano uzrasai,ir jie visi nepakite,ir tu sakai kad koranas patvirtintas 1926.daugiau skaityk internete,rasi dar tokiu nesamoniu.propaganda apie islama.media viska padarytu kad tik apterstu islama.kas supranta korana,kad jis senas tai supranta britai ir prancuzai,nes jie turejo musilmoniskas salis kaip kolonijas.jus turetume pakeliauti daugiau,bet ne internete tik propagandas rinkti.paaiskink man prasau,jezus yra dievas ar dievo sunus?galiu atspeti?jus to nezinote ir visad maisotes siame klausime.as niekada nesuprasdavau krikscionybes,vieni sako jezus yra dievo sunus,kiti kad jis pats dievas.tai kaip cia yra?ir beja,ar dievas gali pavargti?prasau atsakyti.

Anonimiškas rašė...

Linai,as perskaiciau jusu visus atsakymus i klausimus ka uzdave "anonimiskas" jus esate bet kiek kartu cia susipainiojes pats.neatsakote i klausimus nes neturite atsakymo,beja atsakykite,kodel maldoje sakote marija,dievo motina?as atsakymo nematau.

Linas rašė...

Nu brangiosios man labai sunku susigaudyti kuri ką rašote, bent jau pasivadinkit A arba B ir tada žinosiu. Kalbėsiu gal nelabai mandagiai, bet įžeisti nenoriu ir asmeniškai jums netaikau, toks jau mano būdas, prašau atleisti. Jeigu pagal viską iš eilės, tai galiu sakyti taip.
1. Kultūra čia niekuo dėta ir anglijoj ar prancūzijoj tos "karalienės" jei nevedusios, vienos iki parduotuvės nueiti negali, bet tiek to, palikim. Tik pasakysiu tiek, kad gyvenant krikščioniškoje, kad ir nominaliai šalyje, jūs gavote pasirinkimo teisę. kad ir tą patį islamą pasirinkt. Gimusios islamo šalyse, jūs tokios galimybės neturėtumėt,sakykim, ištekėt už budisto ar žydo, užmuštų pagal Koraną ir viskas. Tai ar pasigailėjęs būtų Mohamedas tos paleistuvės?
2.blogų žmonių yra visur, nesiginčiju. Mano pastebėjimas toks, kuo krikščionis toliau nuo Biblijos, tuo jis baisesnis, o kuo musulmonas arčiau Korano, tuo jis tampa nežmoniškesnis. toks yra skirtumas. Pilnas internetas vaizdų, kai moterį išprievartauja, o ją paskui už tai dar primuša ar net teismas šariato liepia užmėtyti akmenim. Todėl nereikia tos pudros apie "islamo kilnumą". Kur jis yra kurioje šalyje? Visur musulmonai lieja kraują ir tuo pačiu šaukia, kad tai jie aukos.Malyje daėjo iki to, kad pasaulis turi gint islamo filosofų ir švietėjų kapus, kad musulmonai patys jų nesuardytų.
3. Krikščionys nesimeldžia kam nors, išskyrus Dievą. "Neturėk kitų Dievų - toks yra pirmas įsakymas. Katalikybė, su kuria susipažinę esate, yra stabmeldiškas kultas, o ne krikščionybė. Juk dabar aiškiai matote, kad ten meldžiamasi stabams? Dievas niekada to neįsakė ir nenustatė tokios tvarkos. Jūs gyvendamos Lietuvoj Biblijos turbūt net rankose nelaikėt, o jei ir laikėt, tai garantuoju kad net neperskaitėt ir pusės. Jūs niekada nebuvot krikščionėmis, kaip ir nėra absoliuti dauguma Lietuvoj. Juk ir musulmonas vargu ar gali būti vadinamas musulmonu, jeigu jis nematė Korano ir nieko apie jį nežino.
4. Dievas Biblijoje apsireiškia keletu vardų
a)Jahvė - aš esu kuris esu. Atveriantis save.
b).El, Eli, Elochim - stiprusis. Iš čia arabiškas Alachas.
c)Adonai - viešpats
d)El elion - visagalis
Iš viso yra 12 Dievo vardų, paskutinis iš jų - Jėzus (Jehvė gelbėja).Norint suprasti, koks yra Dievas, užtenka pažiūrėti į žmogų, nes Dievas pasakė(Sukurkime žmogų pagal mūsų pavidalą). Žmogus yra iš trijų dalių - kūnas, siela ir dvasia. Jūsų siela, dvasia ir kūnai yra skirtingi dalykai, tačiau to paties žmogaus dalys. Klausiate, ar Jėzus Dievas ar Sūnus? Dievas yra triasmenis - Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Kiekviena iš jų atskira asmenybė, bet tas pats asmuo. Dievo žodis sako jog Jėzus yra Dievas, apsireiškęs kūne, kaip Toroje ir buvo parašyta "Aš ateisiu, o jūs mane perdursite". Apaštalai liudija:"Mes regėjome Jo šlovę". Tėvas iš dangaus pasakė:"Šitas yra mano mylimas sūnus, jo klausykite". Jėzus yra Jehvė, apsireiškęs kūne,priėmęs tarno išvaizdą, gundytas, kankintas, kad sunaikintų žmogaus nuodėmes. Biblija apie Jėzų sako, jog jis yra Galingasis Dievas.

Anonimiškas rašė...

Parodyk bent viena fraze biblijoje kur jezus sako as esu dievas,melskites man.ir parodyk korane kur rasoma buk blogas savo zmonoms.as nekalbu apie istvirkeke gatveje,kalvu apie zmona.parasyk man surah is korano.ar zinai kad yra koranas ir yra hadits ar bent skaitei juos?islame moteri turi saugoti,o ko ji turi vaikscioti nakti viena gatveje,jei yra istekejusi?ka tu tuo nori pasakyti,prasau pasakyk is korano surah.bet ne savo mintimis kalbek.

Anonimiškas rašė...

Linai,jei kalbate angliskai,prasau youtube irasykite muslims vs christians debate,as nei karta nemaciau kas krikscionys laimetu.kas jums darosi?jusu piktumas perzenge ribas.as gyvenime nebusiu krikscione.jau net pirmoje surah fatihah rasoma 6.isvesk mus i tiesu kelia.7.i kelia tu,kuriuos tu apdovanojai gerybemis,bet ne tu,kurie uzsitrauke savo rustybe,bet ne tu,kurie paklydo.kalbama apie paklydelius,tai zydus ir krikscionis. Surah marija 34.tai -Isa(jezus),sunus marijos.tiesos zodis,del kurio jie nesutaria.35.ALlah nedera tureti sunu,slove jam.kada jis priima sprendima,uztenka jam tarti "buk" ir tai buna.
Aiskiai rasoma kad dievas neturi sunaus.ir pina yra parasyta.atsiusiu daugiau.

Linas rašė...

tai čia A ar B rašo?:) Žinau, kad hadisai yra kaip liaudies pasakojimai, surinkti įvairių žmonių, kai kuriuos skaičiau. Būtent jie ir lemia tokias gyvenimo normas islame. O dėl surų, tai neabejoju, kad nė viena religija nemoko būti blogam savo žmonoms. Ar dieną ar naktį vis tiek išeiti negalite. Tik aš nesuprantu, ar islamiškos šalys tokios pavojingos, ar ten vyrai tokie pamišę dėl sekso, kad kiti vyrai moterį turi lydėti, kad kas neužpultų?:) Ar tiek Koranas tegali??? Suprantu kodėl tarkim Jemene ginklų yra tiek pat, kiek gyventojų. O dėl jėzaus, tai skaitykite aukščiau esantį komentarą

Linas rašė...

Brančioji atsakyk man į tuos klausimus su įrodymais ir tu būsi laimėjusi:)

Anonimiškas rašė...

As turiu jums klausimu.
1. Ar dievas gali pavargti?
2.kodel krikscionys tiki kad dievas 3asmenys viename?parasyk,kur biblijoje rasoma.
3.kur biblijoje rasoma,kad jezus sako,as esu dievas,melskites man?
4.kodel jus meldziate rankas sudeje,kaip rodoma paveikslejyje,kaip jezus meldiasi dievui?
5.ar krikscionys pasninkauja?

Anonimiškas rašė...

Laukiu atsakymo i mano klausimus.ir inshallah as atsakysiu i jusu.beja,senajame testamente niekur neminima,kad Jezus yra Dievas,sakoma,kad jis yra pranasas.skaityk, MK.6,4 MT.21,11 JN.9,17.ar galu tai perskaites man paaiskinti?
Lozoriaus istorijoje,Jezus meldzia Dieva,Lozoriaus prikelimo."Teve" dekoju tau,kad mane isklausei. JN.11,41. Tai reiskia,kad prikelimas is numirusiuju kaip ir kiti stebuklai ivyko tik su Dievo valia.Jezus nelaike saves dievu,o tik pranasu,Dievo pasiuntiniu. Dar karta prasau taves,parodyk man biblijoje,kur Jezus sako,as esu dievas,melskites man.prasau atsakyti.
Dabar ir vel apie moteri islame.tu man neparodei korane nei vienos suros kur sakoma apie luciu skirtumus.as rasau ir is korano ir is biblijos.o tu korana ar skaitei?prasau parasyti apie lyciu skirtumus.krikscionys degindavo raganas ant kauzo,ar ne tie patys prancuzai 1938,reikdavo vyro sutikimo zmonai valdyti jos turta,jau 1400 moteris turi teise i jos pinigus,jei ji dirbanti.ji nera uz nieka financiskai atsakinga,vyras atsakingas uz ja,uz vaikus,uz tevus.iki 1960 vokietijoje,moteris turedavo pateikti vyro sutikima,kad atsidarytu banko saskaita banke.iki 19 amziaus anglai turejo teise parduoti savo zmona.o situ dalyku aisku tu neskaitai.tik matai ka daro taip vadinami musulmonai.pakeliauk ir pamatysi.ar zinai,kad ispanijoje prostitute turi darbo sutarti.ji dirba kaip prostitute,ir darbo knygeleje rasoma,darbo rusis,suteikianti paslaugas moteris.ar tai cia moters teises???tu manai kad tai normalu??as zinau zmoniu,europieciu,kurie veza savo zmona i darba,dirbti prostitute klube,ir laukia kada ji baigia dirbti,kad ja pasiimtu is darbo.tai juk europa,ir europa remiasi krikscionybe,ka tu i tai?moterys nori buti vyrais europoje,jos keiciasi lyti,ar tai ir is krikscionybes?islame,ten kur sherija istatymai,prostitute turi buti nuzudyta,nes ji skiria seimas,ji pernesioja ligas.vyras kuris yra vedes,ir miega su kita moterimi,turi buti uzmusamas.aisku kad moteris prostitute ar vyras neistikimas,ar moteris tam turi buti irodymai.taip sako koranas.reikia bijoti dievo.taip butu apsisaugoma nuo ligu,ir nesantuokiniu vaiku,bei skyrybu.jezus mokes uz nuodemes,kurias padare prostitute,ar kurias padare prievartautojas,ar zudikas?ka tu cia kalbi.kiekvienas atsako uz save ir uz padaryta nuodeme praso tik dievo atleidimo.prie ko cia jezus?

Anonimiškas rašė...

As tau irodysiu kad korane sakoma,jog krikscionys ir zydai neina tiesos keliu,kad jie perrase biblija.skaityk korane surah 5.al maaida(stalas),pradek nuo 109,iki 120.
116.ir stai tare allah,"o Isa,sunau Marijos!nejaugi tu sakei zmonems "paimkite mane ir mano motina kaip dievu dvejata salimais allah?"jis tare:"slove tau!"kaip galiu taip kalbeti,neturedamas tam teises.jeigu tai sakyciau,tai tu tai zinotum.juk tu zinai kas mano sieloje,o as nezinau,kas tavo sieloje:juk tu-zinantysis slaptybes.
117.as nesakiau jiems nieko,isskyrus tai,ka tu man buvai liepes:"garbinkite Allah,viespati mano ir jusu viespati.as buvau ju liudytojas,kol buvau tarp ju,o kai tu davei man atilsi,tu buvai ju stebetojas,ir tu kiekvieno daikto liudytojas.
118.jeigu tu juos nubausi,tai juk jie tavo vergai,o jeigu tu jiems atleisi,tai juk tu-galingas,ismintingas.

Linas rašė...

Nu karšta ta Maroko saulė, karšta:) Tiek to, palikim tuos moralinius dalykus ir moterų klausimą, nes turėdamas tiek visokių žmonų, Mohamedas tikrai buvo moterų specialistas. Vakarai gal ir supuvę, bet musulmonai ten ir tebėga. Prostitucija yra visose šalyse tiek vyrų, tiek moterų, o homoseksualizmas net daugiau islamo kraštuos paplitęs, tik nei prostitucijos nei kitko viešai nesimato:).
Kodėl aš turėčiau tikėti Mohamedu, kuris aiškių nesąmonių Korane pripaistė, sakykim, pateikiau Sauliaus ir Gedeono istoriją sumaišytą. Tai pat jis tvirtino "Žydai pasakė kad Ezdra - dievo sūnus". Tai absoliuti nesąmonė.
Kaip jau sakaiu Koranas nepatikimas absoliučiai, užtat turbūt trečdalį jo užima gąsdinimai ir reikalavimas Mohamedą laikyti pranašu. Jeigu pranašas net nežino, kad Jėzus gimė ne po palme, o tvarte, kaip Tora buvo pranašavusi, tai ką jis gali žinoti, ką Jėzus kalbėjo? Per gyvenimą Jėzus išpildė per 200 Toros pranašysčių, vien per paskutines valandas prieš mirtį apie 20 todėl Tora ir Evangelijos yra surištos stipriai, o Koranas niekaip nesiklijuoja prie jų jokiais būdais, plius pilnas klaidų.

Linas rašė...

Dabar atsakau į klausimus.
1. Krikščionys meldžiasi keldami rankas į viršų, o ne sudėję, arba atsiklaupę. Nes taip liepia evangelija.
2. Žinoma, kad gali Dievas pavargti. Apie tai jis kalba pranašo Izaijo knygoje
Izaijo 1:14 "Jūsų jauno mėnulio ir kitų iškilmių mano siela nekenčia. Jos mane slegia ir Aš pavargau nuo jų".
3.kodel krikscionys tiki kad dievas 3asmenys viename?parasyk,kur biblijoje rasoma. Šitą jau paaiškinau anksčiau, kur Biblijoje rašoma, sakykim, štai čia matoma kaip veikia visas triasmenis Dievas, kai Jėzus krikštijamas.
Mato 1;9-12 Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto, ir Jonas pakrikštijo Jį Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jis pamatė prasiveriantį dangų ir Dvasią tarsi balandį, nusileidžiančią ant Jo.
Ir iš dangaus pasigirdo balsas: „Tu esi mano mylimasis Sūnus, kuriuo Aš gėriuosi“.
Ir tuojau Dvasia Jį nuvedė į dykumą".
Taip pat I Jono 5:7 "Mat yra trys liudytojai danguje: Tėvas, Žodis ir Šventoji Dvasia; ir šitie trys yra viena".
4.kur biblijoje rasoma,kad jezus sako,as esu dievas,melskites man?
Jono 8:24 Dėl to Aš jums sakiau, kad mirsite savo nuodėmėse. Jeigu netikėsite, kad Aš Esu, – mirsite savo nuodėmėse“.
Jono 8:28 O Jėzus tęsė: „Kai Žmogaus Sūnų būsite aukštyn iškėlę, tuomet suprasite, kad Aš Esu ir kad nieko nedarau iš savęs, bet skelbiu tai, ko mane Tėvas išmokė.
Jono 8:58 Jėzus jiems tarė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: pirmiau, negu buvo Abraomas, Aš Esu!“
Forma "Aš Esu" hebrajiškai Jehvė - Dievo vardas, vien Jono evangelijoje ji kartojama 7 kartus. Žydai ne kartą už tą posakį jam grasino mirtim. Jono 10:33 Žydai Jam atsakė: „Ne už gerą darbą užmėtysime Tave akmenimis, bet už piktžodžiavimą ir kad Tu, būdamas žmogus, dediesi Dievu“.
5. Krikščionys pasnikauja, pasninkas yra tada kai Dievas nurodo pasnikauti. Pasnikas, tai ne tik susilaikymas nuo maisto ir gėrimo, bet visų pirma visų negerų dalykų atitaisymas. Pasninkas be vandens ir maisto paprastai trunka apie 3 paras, o tik be maisto trunka iki 40 parų, pažįstu žmones kuriuos Šventoji Dvasia įvedė į 10-15 dienų pasninką, jie toliau dirbo ir niekas net nepastebėjo, kad jie pasninkauja, ir visą tą laiką nieko nevalgė, jie buvo pilni jėgų.

Anonimiškas rašė...

Ar zonai del ko jis turejo tiek zmonu?kad islamas plistu,ir del daugelio kitu priezasciu.prasau,bet islamiskose salyse,na taip sakoma islamiskose,prostitute neturi darbo knygeles,ir vyras neleidzia jai dirbti prostitute,musulmonas ar tik vadinamas musulmonu,tikrai to nedaro.cia europoje vadinama moters teise,ka nori,ta moteris daro.prasau,taip kaip jusu krikscioniskos salys dar niekur nera.baznycia leidzia lezbietei isteketi uz lezbietes ir gejui uz gejaus.kue tai matyta?tikrai kad ir kaip blogai pas mus,bet dar iki sito nedasigyvenom.gaila man jusu.dievo religija visai sunaikinot,sudirbot.anglijos karalius george kaip sakoma "parase"naujaja biblija,nes norejo vesti antra zmona,o krikscionybe to neleidzia,tai jis ismete kas jam nepatiko,ir paliko kas jam patinka.kas biblija rase,matejus,mark.john ir pina kitu.koranas buvo siustas per angela gabrieliu mohamedui.jis jo neparase pats.kaip tu sakai,kad pilna klaidu,tai gal angelas gabrielius klysta,a?juk jis perdave korana nuo dievo(allah)mes sakome.neverskit nieko ant mohammedo ir angelo gabrieliaus,nes koranas yra islikes nepakites daugeli metu.ant sienu islike uzrasai niekuo nesiskiria nuo dabartinio korano.kas klysta,tai jus.as jums rasiau,kad korane rasoma jog krikscionys yra paklyde,kad perrase siusta knyga,kad jezus ispeja,jog jis nera dievo sunus.ar skaitete?tai irodo,kad biblija suklastota.beja,kuria biblija jus skaitote?ir kur biblijoje rasoma jok jezus pats sako kad jis yra dievas ir praso melstis jam?prasau atsakykite is biblijos.as radau john 14:16,15:26,14:26,16:7-14,rasoma apie paskutini profeta.tai kodel jus juo nesekate?juk john tai sako.ir as radau daug kur kitur apie tai.bet kaip ziuriu viena biblija tai raso,o kita ne.tai kuria man skaityti?mes nebijome biblijos,tos kuri yra pradanginta,nes ji yra artimiausia islamui,mes nenorime tiketi ta biblija,kuria jus suklastojote.nes joje jus prie dievo pridedate partnerius.dievas yra vienas,jis neturi sunu.kuo toliau,tuo labiau yra keiciama biblija.tie kas turi valdzia,tas perraso biblija savo labui.raskite man 2skirtingus koranus??kodel jus nesivadovaujate biblija ir koranu atsakydami man.ir prasau atsakyti i mano klausimus kuriuos as uzdaviau?as i jusu kaip ir atsakiau.as atsakiau is biblijos ir korano.remkites ir jus.as laukiu atsakymo.

Linas rašė...

Vyrai daug žmonų ir meilužių turi dėl to, kad kūniškai ir palaidai gyvena. Ir neatsako sau jokio malonumo viena iš žmonų berods 8-9 metų buvo, tai pas mus vadinama pedofilija ir niekaip nesiderina su dvasingumu. O jei kam nepatinka, kad homoseksualai tuokiasi, tegu važiuoja į Iraną, ten populiariausia yra lyties keitimo operacija, kai vyras tampa moterimi, tada jie oficialiai susituokia. Jau nekalbėsiu apie "malonumo santuokas" kurias išrado musulmonai - vienai nakčiai susituokia. Kam ta darbo knygelė, jeigu prostitutei "vestuvinę" dovaną nunešu... Krikščioniškose, nominaliai, šalyse yra pasirinkimas - žmogus renkasi, kaip jam gyventi, gerti-negerti, tikėti-netikėti, tai jo reikalas. Islamiškose viskas uždangstyta, bet vis tiek vyksta tas pats, tik vaidinama, kad to nėra. Viskas yra - prostitucija, alkoholis, paleistuvystė, homoseksualizmas, narkotikai įvairių rūšių ir t.t. Nuimk priespaudą nuo musulmoniškų šalių ir pamatysi, kad jos daugiau supuvę negu vakarai.Todėl siūlau tuos dalykus palikti. Žmogus kad ir kokios religijos besilaikytų, negali pats susidoroti su savo kūnu, nuodėme, kuri verčia jį kažką daryti, ko nederėtų. Tam Jėzus ir mirė, kad išlaisvintų nusidėjėlius iš kūniškumo.
O dėl George arba arba Jurgis, tikrai ne tas, karalius buvo Jokūbas, todėl reikia istoriją žinot, mažiau islamiškom proklomacijom pasitikėt, nes rašo vienas nesąmones. Bet blogai kalbėti apie tai, kad Jokūbas norėjo antrą žmoną vesti, gal nederėtų pranašo, kuris apie 20 žmonų turėjo, sekėjams?
O jei tai atsakymas, kada buvo suklastota Biblija - puiku. Galima rasti ankstesnių iki Jokūbo verstų. Bet tada išeina, kad Mohamedas melavo, nes Jokūbas gyveno 1000 metų po Mohamedo, o Mohamedas jau tada tvirtino, kad Biblija sukalstota, kaip suprantu.
taigi, klausimas kada ir kas suklastojo Bibliją ir kur nors vienas įrodymas?

Anonimiškas rašė...

Vel kalbate vejus.kas keicia lyti irane,tai shia,kas tuokiasi vienai nakciai,tai shia.mes sunnah su tuo nesutinkame.prasau paskaityti apie shia,jie yra tiek nuklyde,kad net nera laikomi musulmobais.paziurek kas dabar darosi sirijoje.tu nanai kad tai normalu.shia ir sunnah kovoja.as nepripazistu shia jaip musulmonais.jie yra susidare sau knygas,kas jiems galima ir kas ne ne taip kaip jus krikscionys tik paklyde,jie paklyde 100 kartu.nelygink sunnah ir shia,jie net korana niekina.tai ar jie musulmonai.rukymas nera nuodeme ir dauguma kitu bjauriu dalyku jiems nera nuodeme.paskaityk ir tada rasyk.labai klysti linai,maniau kad esi protingesnis nei dejaisi.tu kaip ir visi neispruselai kalbi apie mohammed zmona aicha.beja,jis susizadejo kai ji buvo 9o ar jis su ja miegojo?ne,nezinai istorijos,neversk su sia pigia nesamone,kuria neispruseliai tik mus ir gaudineja.linai,jei tu studijavai korana,turejai studijuoti ir mahamedo gyvenima.dabar supratau,kad nieko nezinai apie islama.o ten kur tu buvai,kaukaze,cecenijoje,islamas beveik zuves,rusija viska padare.pati cecenu zinau,moteris nei hijab nesioja,nei isvis jie ta korana skaito.geda linai,net shia ir sunnah neskiriate.as sunnah.jei norite ka aptersti rasykite shia.bet ne man.nes jus pralaimite.ir rasyt apie profeto zmona,cia jau pasenes dalykas.turetum nauju internete rasti.

Anonimiškas rašė...

Beja,ar jokubas,ar matejus ar kt.biblija yra perrasyta,tik maza dalis tiesos yra ten likusi.kiek bibliju,tiek nauju istoriju.beja,dali atsakymo as jums rasiau i kita puslapi.manau perskaitete.o dabar apie tai,ka visi kalba .trinity.Mark 12:29 and Jesus answered him,the first of all the commandaments is,Hear,O israel,the lord our god is one lord.(as neturiu lietuvisku vertimu,o pati net nebandau versti,manau angliskai kalbate)cia sakoma kad dievas visu yra vienas.ir nebandykite sakyti kad 1+1+1=3 nes net patys krikscionys to nesugeba paaiskinti.
Dabar apie malda,kaip jus meldziates as zinau,bet Genesis 17:17 then Abraham fell upon his face.Revelation 11:16 and the four and twenty elders,which sat before God on their seats,fell upon their faces and worshipped God. Revelation 7:11 and fell before the throne on their faces,and worshipped Gos. Mathew26:39 and he went a little farther,and fell on his face and prayed,saying,o my father. Psalm95:6 o come,let us worship and bow down:let us kneel before the lord,our maker.ir aisku yra daugiau.tai jus turetumete melstis taip kaip mes,bet aisku jums nepatiko,del to ir pakeitete kas nepatinka.apie pasninkavima.kuris krikscionis pasninkauja 40dienu?nei vienas.Mathew 4:2 and when he had fasted forty days and forty nights(jezus).me pasninkaujame taip pat,kaip rasoma biblijoje,meldziames taip pat kaip rasoma biblijoje.o kaip apie hijab.biblijoje rasoma kad moteris turi prisidengti besimeldziant,maciau kas baznycioje darosi.tik islamui atsiradus pasirode hijab.anksciau moterys tai devejo au pagarba dievui,besimeldziant.o kaip apie piligrimine kelione i mekka(anksciau vadinta bekka).kodel jus nesekate biblija?visa ka jus darote yra is jusu paciu,bet ne is biblijos.biblija suklastota,bet matote,kai kuriuos dalykus vis dar galima atrasti.aisku jus ju net nedarote.garbinate marija,vadinate ja dievo motina,prie ko cia.tai dievas yra jezus?beja as vis dar nesupratau, jezus yra dievo sunus ar jis yra dievas?ar trys viename?

Anonimiškas rašė...

Linai,susimaises jus ir visi aplinkui jus.krikscionybe tai milijonas dalyku nepaaiskinamu.kaip ir simta kartu mano klaustas klausimas,kas istiesu jusu dievas?jezus?ar be,jezus tik sunus.palei taip kaip jus meldziates,tai as suprantu,kaf kartais jezus yra sunus,kartais dievas pats.jus meldziates net ir juozapui ir visiems tiems kurie dalyvauja biblijoje,prie ko cia jie?jezus buvo siustas dievo,kaip profetas.nereikia cia draskytis,nei man nei jums.nes korane parasyta,kad ir kaip ti jiems paaiskintum tiesa,jie nepatikes,ju sirdys ligotos.allah uzdejo antspauda ant ju sirdziu ir ant ausu,o ant akiu ju-sydai.jiems pruosta didele bausme.linai,kad ir kiek jus man irodinetumete.as jumis netikiu,jus tik kitus zmones i pragara su savimi vedates.jezus nemokes uz niekieno nuodemes.jezus myli dieva ir seka dievo nurodymais.yra nelogiska manyti jog dievas pavargsta ar dievas panadus i jo kurinius.jei taip,tai jis nera dievas.kaip as jums ir rasiau,kodel adomas nera dievo sunus?biblijoje yra rasoma kaf visi yra dievo sunus.as pati skaiciau angliskas versijas mathew ir joh ir t.t.lietuvisku neradau net internete.telieka laukti,kada numirsim tada pamatysim kad ko vertas.telieka tik daryti gerus darbus ir tiketi dievu.dievas yra vienas.biblija suklastota,bet nei jezus nei mohamedas nera melagiai.jie yra siusti dievo,tai kaip jie gali meluoti.beja biblija buvo siusta mozei,jezus tik seke ja.moze nera melagis.nei vienas is ju nera melagis.melagiai tie kurie suklastojo biblija.

Anonimiškas rašė...

As turiu tau tik viena pasakyma,may Allah will guide you. To mes linkime tiems kurie nuklydo nuo teisingo kelio.

Anonimiškas rašė...

cia jums linai nuo M
http://www.youtube.com/watch?v=euypqVZdQqs&feature=related

Anonimiškas rašė...

http://www.youtube.com/watch?v=CsUvcfz_L4Q

Anonimiškas rašė...

http://www.youtube.com/watch?v=3INZ7ewubPM&feature=related

Anonimiškas rašė...

kaip biblija nuvedė kataliką i islamą,nuo M
http://www.youtube.com/watch?v=IYMKQKSV0bY&feature=related

Anonimiškas rašė...

http://www.youtube.com/watch?v=YW99U4JWNEc&feature=related

10 įrodymų,kad Jėzus nėra Dievas,nuo M

Anonimiškas rašė...

Jono 8:28 O Jėzus tęsė: „Kai Žmogaus Sūnų būsite aukštyn iškėlę, tuomet suprasite, kad Aš Esu ir kad nieko nedarau iš savęs, bet skelbiu tai, ko mane Tėvas išmokė.

Linai ,pats parašei iš biblijos ,tai ką Jėzus sakė,kad "ko mane Tėvas išmokė". Kas tas "Tėvas",kuris išmokė Jėzų?
Aš tau Atsakau ,kad tas kas aukščiau Jėzaus.Tai Dievas.
Čia tavo Trejybė ir subyra į šipulius.
Be to Dievas nepavargsta ,kaip tu rašai iš biblijos.Cia tikrai ne Jėzaus žodžiai,ką rašai.
Dievas negimė ir nemirs,jis nepavargsta ir nemiega,jis nevalgo ir nuo niekieno nepriklauso,jis pats save išlaiko, nes jis nėra žmogiškas.Tai žmonės valgo ir miega ir pavargsta ir miršta ,bet ne dievas.Dievas niekuo nepanašus i mus ,nes jis ne žmogus.Ir Jėzus nėra dievas,nes jis valgė ir miegojo ,ir kaip tu sakai "numirė".Jei Jėzus buvo prikaltas prie kryžiaus ir numirė,negi tu sakai ,kad Dievas numirė?Jei dievas numirė ,kas valdo šį pasauliį?
M

Anonimiškas rašė...

Žydų teologas patvirtina ,kad Muhamedas buvo pranašas:
http://www.youtube.com/watch?v=o3sVmB512M8

M

Anonimiškas rašė...

iš kur Biblija,kas ją parašė?
http://www.youtube.com/watch?v=PwZkdQOztRE&feature=related

nuo M

Anonimiškas rašė...

čia tau brangusis ,kad atsipalaiduotumei nuo tokios įtampos:
http://www.youtube.com/watch?v=fujYoh0SXBs&feature=related

nuo M

Anonimiškas rašė...

Biblija liepia moteriai apsidengti skarą:
http://www.youtube.com/watch?v=pHW6gCzpd1k

nuo M

Linas rašė...

Ogo, nu ir driokstelėjo:) Aš neturiu tiek laiko viską peržiūrėti, įdomiau man su gyvais kalbėtis. O klipūkų pririnkt galiu sočiai, kad ir apie Hamas įkūrėjo sūnų, kuris tapo krikščionimi. Jo jo, tikrai suna tokie šventi, kad neseniai vieną Egipte salafi partijos narį pagavo meluojant, kitą - su moterim automobilyje:) Mekoj viešnamį šiemet rado ir t.t. Todėl nereikia pudrint smegenų. Mes ne tokie, o kokie? Būtent sunitai eina sprogdintis, vykdo vos ne genocidą kai kuriose šalyse ir t.t. Man asmeniškaiiš iš musulmonų labaiusiai panašūs į religiją o ne ideologija yra sufijai. Jie man reabilitavo islamą:) bent jau tuo, kad jis gali būti ne nacistinis, o žmogiškas.

Linas rašė...

Rėkaut čia nebūtina, tai parašyti reikia, kada ir kas perrašė Bibliją.
O kol nėra konkrečių įrodymų, sakau - Mohamedas perrašė Biblijos dalis ir pavadino js koranu, plius pripylė daugybė klaidų :)

Anonimiškas rašė...

man jau aišku ,kad tu neskaitai ką mes tau rašome.žmonės neatspindi islamo savo elgesiu,jie niekada nebus tobuli,tik koranas yra tobulas.o tu vel varai ta pati,kad Muhamedas perrašė biblija???kad jis hebraju kalbos net nemokejo,nei rasyti ,nei skaityti.ar tu išvis skaitai ,ką tau rašau?
sunna išvis draudžia žmonių žudymą.Hadise sakoma ,kad jeigu nužudei žmogų,tai tas pats ,kad tu nužudei visą žmoniją. o tie kurie sprogdinasi ir kelia tokį Žemėje maištą eis į pragarą,kad jie ir vadina save musulmonais.jie taip elgdamiesi nusižengia Muhamedo pamokymais ir koranu.Hadise sakoma: katalikų išsišakos į 71 grupę, žydų į 72 ,o musulmonų į 73.štai tau ir musulmonai.bet hadisas tęsia: tik viena iš tų 73 grupių įžengs į Rojų.Taip kad nesijaudink ,tas kas maištauja jiems bus atlyginta ,dievas yra pats teisingiausias.jis mus teis ,o ne tu.tau turėtų rūpėti kaip tau teks atsakyti priš Dievą
nuo M

Linas rašė...

skaitau, bet nematau reikalo atsakinėti į tokius dalykus, kurie išgalvoti. Kas iš tos propagandos, jei nė vienas musulmonas, nei Koranas nei sunos, nei hadisai negali atsakyti į 3 klausimus.
1.kas suklastojo Bibliją
2 kada
3Kur yra "tikroji".
O kol to nėra, tai Mohamedo pretenzija į paskutinį pranašą yra tiek pat svarbi, kiek aš bet kaip perašyčiau Maironio eilėraščius ir pasakyčiau, kad senieji yra suklastoti.
O dėl to kilnaus hadiso, tai Mohamedas pats matyt ja netikėjo, nes islamą tik per karo žygius plėtė ir Korane užrašė"mušk juos visur kuri tik rasi",labai jau žodžiai nuo darbų skiriasi, o tas kuris anksčiau rašė, pademonstravo klasikinę neapykantą šiitams, kuri išsilieja kai net mečetėse sprogdina besimeldžiančius šiitus. Paradoksalu, bet prieš islamą daugiausiai kovoja patys musulmonai. Paskutinio teismo nelauksiu -tokia ideologija yra blogis, Kol patys musulmonai nekovos su juo, o tyliai pritars, kol nacistiškai skirstys žmones į "kafir" ir tikratikius, tol nematau reikalo vertinti islamo rimtai. Na galima su jumoru:)

Anonimiškas rašė...

O tos prostitutes kaip bus baudziamos? Ar zinai? Ten sherija.ir kas ,kad rado,visi jie kentes uz tai.ir ta vyra kur masinoj rado su moterimi,visi jie uzmokes uz tai.pragaras jiems cia ir ten.o koranas liepia bausti tokius zmones.o ka tu sakai,kad jezus ju pasigailes ir atleis ju nuodemes.mirtis tokiems.bet tai neta legalu,ne taip kaip jus krikscionybeje padarete.

Linas rašė...

Nu va ir atėjom iki islamo ir Korano esmės:) Ką tik buvo "jeigu nužudei žmogų,tai tas pats ,kad tu nužudei visą žmoniją", o dabar jau "mirtis tokiems":) ajajai Jėzus yra gerasis ganytojas, Jis ieško tų, kurie yra pražuvę dėl savo nuodėmių, o ne juos žudo. Mohamedui iki Jėzaus, kaip man iki mėnuslio...

Anonimiškas rašė...

Kvailai mastai,tai jis isganys ir prostitutes,ir tuos kurie zudo,ir tuos kurie prievartauja?ka tu cia kalbi?prostitutes ligas isnesioja,kiek zmoniu mirsta,tie patys vyrai kurie pas jas eina kaip slykstu.beabejo baust tokius.kunigai,vaikus prievartauja,tai atleidzia nuo pareigu ir viskas,ar tai normalu?kiek vyru nuzudo zmonas ir atvirksciai toj jusu krikscionybeje.na jei jus ja sektumet ir ji nebutu pakeista,pamatytum,kad baudziama buvo panasiai kaip ir islame.raganas degindavo ant lauzo.prostitucija dabar legalu,kur tai matyta.sherijoj tai nelegalu,jei kazka rado tai darant,bausme.o kitose salyse,tik kalejimas(maroke,alzerijoje,egipte ir t.t.)nes jiemas iki sherijos dar toli.kad ir ka kalbetum mane tai juokina.nes tu gini visus prasizengelius,nes jezus ju pasigailes.kas gali pasigaileti,tik dievas.aisku tokioj kaip musu lietuvelej kas antras prievartautojas,zudikas,prostitute,vagis.del to kad jus labai jau ten vadovaujates krikscionybe.

Anonimiškas rašė...

Apie zmoniu zudyma,tai kalbama apie nekaltu zmoniu zudyma.pvz.kaip susisprogdinimai traukiniu stoti aplink buvo daug nekaltu zmoniu.beja,savizudybe islame neleidziama.tas kas pries save atlieka toki poelgi,pragaras.bet zmones,kurie galima sakyti net ne zmones(pedofilai,prievartautojai turi buti baudziami)jei zmones labiau bijotu dievo,ir namanytu kad jezus ju pasigailes,gal maziau ir krikscionybeje butu tokiu dalyku.kaip ir taip vadinamose krikscioniskose salyse,jei jie labiau bijotu dievo,maziau butu ir nusikaltimu.

Anonimiškas rašė...

salam alaikum varahmatullah wabaraketu,
prašau musulmonų daugiau nerašyti,nes kuo toliau tuo šlykščiau darosi skaityti,ne dėl jūsų(musulmonų) ,bet nuo Lino dergiamos mūsų gražios Dievo religijos. Mūsų tikslas buvo nesiginčyti ir neįrodinėti ,nes islamas yra toks koks yra ,už save kalbantis ,ir mums nereikia nieko įrodinėti.Koranas yra paskutinė Dievo šventoji knyga žmonijai.Kas ieško tiesos tas ją randa .Allah guides whomever He wants and no one can misguide him or her ,inšaAllah. Aš prisiekiu ,kad yra tiktai vienas dievas,Allah, ir kad paskutinis pranašas yra Muhamedas(SWA).
nuo M

Linas rašė...

Nu jo, aš jau sakiau, kad labai lengvai galiu atremti, kad islamiškose šalyse yra prostitucija, dorybingoje Saudo arabijoje pernai buvo pavogta apie 5000 automobilių, daugybė vaikų patiria seksualinę prievartą, o pagerti saudiečiai važiuoja į kaimynines valstybes, jaunų nuotakų kuriam laikui - į Indiją ir t.t. Musulmonai užaugina ir į rinką tiekia didžiąją dalį pasaulio heroino, jemene pusė geriamo vandens sunaudojama narkotiko katos auginimui ir t.t. Islamas nedavė atsakymo šitoms visuomenėms ir jos niekur nepabėgo nė nuo vienos nuodėmės, kuriomis kaltinamas vakarų pasaulis. O ta gražioji religija kažkodėl pastaruosius metus puikuojasi išskirtinai kriminalinėse kronikose. štai kad ir šios dienos pranešimai - islamistai nužudė Nigerijoje 37 žmones, Afganistane talibai sušaudė moterį, Londone suimta grupė besiruošianti išpuoliui, į Izrelį vėl paleistos raketos, Indonezijoje uždaryta 20 bažnyčių. Jėzus sakė:"Juos pažinsite iš vaisių". Geras medis neduoda blogų vaisių. O kiekvieno normalaus žmogaus pareiga šlykštėtis nusikaltimais ir prievarta, nepriklausomai nuo religijos. Linkiu tokiais ir būti. Šėtonas yra visos prievartos autorius ir žudikas.

Anonimiškas rašė...

Asalam alikum.Tiesa sakai broli,Allah will guide whom he wants.

Anonimiškas rašė...

Asalam alikum,ar galeciau tave kaip nors contact?muslim.

Linas rašė...

Čia ne brolis, o sesuo:)

Anonimiškas rašė...

Tai kaip su ta sese susisiekti?

Anonimiškas rašė...

Nemažai klaidų apie islamą tiek straipsnyje, tiek komentaruose. Visų pirma tai sura vadinasi Al Bakara, ne Baraka, visų antra Muhammad salAllahu aleihi wasalam nerašė Korano. Koranas jam buvo perduotas per angelą Gabrielių ir užrašytas pranašo salAllahu aleihi wasalam kompanjonų, nes Muhammad salAllahu aleihi wasalam buvo neraštingas. Daugiau apie islamą www.islam-ummah.lt

Linas rašė...

Nu ji vedusi, o tau, kaip musulmonui, su vedusiom bendraut be jų vyrų žinios negalima, taigi paieškok nevedusios:) Biblija taip pat buvo perduota per angelus. O jei tariamas angelas Gabrielius perdavė Koraną, tai jis matyt, su kitais angelais labai menkai bendravo arba jo atmintis bloga ---- jis iškraipė viską, ką iki jo perdavė kiti angelai, net ir pasakojimus apie patį save. Ar taip gali būt? O gal Mohamedas supainiojo, o gal jo bendražygiai pripainiojo?

Anonimiškas rašė...

Linai,nei tu zinai ,nei as zinau kas vede,kas ne.sis blogas skirtas nepasimatymams.taip ,kad tokiu dalyku cia nepamatysi.jei koks brolis iesko zmonos,jis ja ras kitokiais budais,inshallah.
niekas nieko nepripainiojo ir angelai klaidu nedaro ,nes jie paklusta visiskai dievo valiai.Tik zmogus turi teise rinktis,o ne angelai.

Linas rašė...

Teisingai. Angelai išties nepripainiojo, tai aiškiai matome skaitydami Bibliją, o štai Korane - visiška sumaištis ir sumaišymas asmenų, faktų, laikų. Elementari logika - jei du apie tą patį kalba skirtingai, vienas iš jų meluoja. Biblijai meluoti nėra ko, nes Korano net nebuvo, kai buvo užrašyti visi įvykiai. Žinoma, mes galime rinktis, kaip jau sakiau, nominaliai krikščioniškoje šalyje, to pasirinkimo islamiškose nėra, tiesą arba melą, nes gražiai ir įmantriai įpakuotas įpakuotas.

Anonimiškas rašė...

Linai,jei supranti angliskai, galbut turetum laiko paziureti 24 daliu video, kur A. Deedat labai lengvai su puikiais irodymais irodo, kad biblija nera Dievo zodis, yra tik kai kurios vietos originalios ir neiskraipytos. http://www.youtube.com/watch?v=TOQBc1Il21c

Anonimiškas rašė...

Pamirsau prideti, kad krikscionybe skelbia, jog sventoji dvasia ikvepe zmones parasyti biblija. taigi Linai, tai tikrai ne angelai apreiske biblija zmonems. jei jau rasai ir lygini religijas tai bent jau savaja turetum ismanyti geriau ;)

Linas rašė...

Nu tikrai neturiu laiko tiek mirkti ties propaganda. Tai toks pats bergždžias darbas kaip aš įrodinėčiau Tagorei, kad tai aš parašiau rubajatus, o jo suklastoti. Musulmonai galėtų užeiti Jeruzalėje į Toros muziejų, sutaupytų laiko, nereikėtų 24 dalių žiūrėti:)
Gal tu man atsakysi į tuos 3 klausimus:
1 Kas suklastojo Biblija
2.Kada suklastojo
3 kur yra tikroji.
Kol nėra šitų konkrečių atsakymų, aš matau tik vieną stambaus masto apsišaukėlį ir Biblijos klastotoją - tariamą pranašą Mohamedą. Kol kas nė vienas musulmonas nesugeba atsakyt.

Linas rašė...

O dėl angelų, išmanau pakankamai, štai ką sako Biblija Žydams 2:2 "Nes jei per angelus paskelbtas žodis buvo tvirtas ir kiekvienas nusižengimas bei neklusnumas susilaukdavo teisėto atlygio"...

Anonimiškas rašė...

biblija suklastojo patys žydai,nes jie netikejo į Jėzaus atejimą .Jie juk laukia naujojo mesaja antikristaus.Jis ateis ir 70 000 žydų juo seks net neabejotinai.Tada ,tikrasis Jėzus ,kurį Allah yra pasiėmęs į dangų ,nusileis į žemę nešamas angelų.Jis ateis ir melsis su imamu Mahdi.Po maldos tikrasis Jėzus nužudys antikristų ir visus žydus ir kiaules ir tada žemeje vyraus taika ir ramybė,nes visi melsis Dievui ir bus tik viena religija -islamas.
patinka tau tai ar ne ,štai kokia yra tiesa.
Amyn

Linas rašė...

Pasakėlės be jokio pagrindo:) Jėzus, skirtingai nuo Mohamedo, nei lašo kraujo nepraliejo, nežudys Jis žmonių ir atėjęs antrą kartą. O dėl islamo viešpatavimo, tai kam tiek kraujo dabar liejama, ar ne protingiau palaukti būtų tokiu atveju?:) O dėl Biblijos, žydai užrašė tik pusę jos, vadinasi, kita pusė nesuklastota?

Anonimiškas rašė...

Aš tikiu ,kad koranas yra Dievo žodis ir tik juo galiu pilnai tikėti ir vadovautis.Nei vienas korano žodis ar raidė nėra pakitusi po šiai dienai ir žmonės moka koraną mintinai,nesvarbu kokios jie tautybės ar rasės.Tarkim lietuvis/-vė mokosi korano arabiškai ir meldžiasi tik arabų kalba ,kad nepakeistų Dievo žodžių ir prasmės.Kokioj pasaulio šaly ar mečetėje jus bebutumėte ,visur galite melstis nes tai vienintele kalba.Ir Allah sako,kad ši kalba yra lengvai išmokstama.Taip ir yra,bet kas gali išmokti korano ajas.
Aš pasikliaunu korano tiesa,o kas neatitinka su koranu toroje ar biblijoje,tai aš atmetu,nes tos knygos perrašytos daugybę kartų ir ten jau iškraipytos tiesos.Be to daug vertimų i kitas kalbas.Verčiant žmogiška pridaryti klaidų.Juk kartais nėra net atitikmens ,kartais neina išverst tiksliai.

Anonimiškas rašė...

Ar Dievui reikia sūnaus?

visagalis Dievas, Allah , gale suros Marija sako:
‘’ Ir jie sako:‘ Visagalis Allah susilaukė savo sūnaus’.
Be abejo, jus padarėte pasibjaurėtiną ir nepagrįstą tvirtinimą.’’
Marija 19:88,89 Koranas

‘’ Ant tokių dangus norėtų susprogti, ir žemė skilti pusiau , ir kalnai sutrupėti ; nes jie priskyrė Visagaliui sūnų! Tai nepridera Šlovingąjam Dievui turėti sūnų. Tai nėra nieko nei Žemėje nei Danguje ,kas nebūtų Dievui kaip tarnas.’’
Marija 19:90-93 Koranas

Anonimiškas rašė...

Allah paneigia tvirtinimą tiems kurie priskiria tokią neteisingą išvadą Jam. Visas egzistavimas priklauso Jam, todėl kad Jis yra visko Sukūrėjas , ir dėl to Jis neturi sūnaus ar partnerio savo dievybėje.

Allah suroje Al-An’am sako:’’ Ir jie priskiria Dievui partnerius, kai Jis juos pats sukūrė, ir dėl savo nežinojimo , jie priskyria Jam sūnus ir dukteris. Šlovė Jam! Kaip aukštai Jis garbinamas ,o ką jie jam priskiria?Dangaus ir Žemės kūrėjas, kaip Jis gali turėti sūnų, kai Jis neturi sutuoktinio/-nės, ir kuris sukūria viską, ir kuris Viską-Žinantis apie viską.Tai yra Dievas ,tavo Valdytojas, nėra kitų dievų ,kuriems reiktų melstis ,bet tik Jam, visko Sukūrusio,dėl to šlovinkite Jį, nes Jis yra visko saugotojas , globėjas.”
Galvijai 6:100-102 Koranas
Tada Dievas, po to kai atmetė neteisingą tvirtinimą Krikščionių ir kitų, Jis taip pat atmetė ereziją ir neprotingą fenomeną išrandant tikėjimą ,kuris nesutampa su teologiniais vadovavimaisis ir mokymais.
Allah sako:
‘’ O žmonės iš ankstesnių šventųjų raštų. Neikite į religijos ekstremizmą, ir kalbėkite apie Dievą tik tiesą, Jėzus -Marijos sūnus buvo ne daugiau ,bet tik pranašas, ir Jo žodis perduotas Marijai, ir jam sukurta dvasia. Tai tikėkite Dievu ir Jo pranašais, ir nesakykite ‘trejybė’, nustokite,taip jums geriau, žinoma Dievas yra Vienas, Šlovė Jam! Per aukštai Jis yra garbinamas ,kad turėtų sūnų.Kas yra Danguje ir Žemėje priklauso Jam, ir Jis Globėjas ir Saugotojas.
Moterys 4:171 Koranas

Anonimiškas rašė...

‘‘Jėzus niekada nesidrovėjo būti Dievo tarnu, nei angelai ,kurie artimiausi Dievui. Ir kurie nedrįsta šlovinti Dievo ir yra išdidūs,Jis (Allah) susikvies juos visus pas save. O tiems ,kurie tiki ir daro gerus darbus, Jis jiems atlygins ir apdovanos. Bet tie kurie išdidūs ir išpuikę, jų laukia baisi bausmė, ir jie nesuras kas juos išgelbėtų nuo tos bausmės.
Moterys 4:172,173 Koranas

Tai ne tik krikščionys ,kurie tvirtina ,kad Dievas turi sūnų,kurį jie dievina ir šlovina, bet ir žydai ,kurie tvirtina ,kad Uzair yra Dievo sūnus:

‘’Ir žydai sako:’‘Uzair (Ezra) yra Dievo sūnus’’.O krikščionys sako:’‘Kristus yra Dievo sūnus’’.Tai iš jų pačių lūpų, imituojama kalba iš netikinčiųjų gyvenusių prieš juos.Dievo prakeikimas ant jų! Kaip jie iškraipė tiesą”.
Atgailavimas 9:30 Koranas
Tai yra dalis išpuikimo ir neteisingo žmonijos tikėjimo per visą istoriją ,kai jie priskirinėjo sūnus ir dukteris Dievui. Kada žmonės nuklysdavo nuo tikėjimo ir pranašų neštos religijos, jie patys imdavo kurti sau dievus iš savo fantazijos. Kiekvienas protas ir žmogaus intelektas buvo įsivėlęs klaidingus samprotavimus,kurie juos nuvedė į žarijas.

Anonimiškas rašė...

‘’Iš tiesų jie netiki ,kurie sako: ‘Dievas yra Kristus,Marijos sūnus’. Sakyk:‘Kas galės sustabdyti Dievą ,jei Jis (dievas) nuspręs sunaikinti Jėzų, Marijos sūnų, ir jo (Jėzaus) mamą, ir visus Žemės gyventojus? Tik Dievui priklauso dangaus ir žemės dominavimas ir kas tarp jų. Dievas sukuria ką tik nori ,ir Jis turi valią viskam.’’
Stalas 5:17 Koranas

‘Netikintieji yra Tie kurie teigia :‘Dievas yra Jėzus Kristus, Marijos Sūnus’, bet Kristus sakė:’O Izraelio Vaikai. Šlovinkite Dievą , mano Dievą ir Jusų Dievą , kurie priskiria Dievui partnerius, Dievas jiems uždraus Rojų, ir pragaras bus jų vieta, ir blogadariai neturės užtarėjų-gelbėtojų. Jie netikintieji ,kurie teigia :Dievas yra vienas iš trijų,’ nes nėra Dievo verto šlovės ,bet tik vienas Dievas, ir jei jie nenustos taip sakyti, bausmė juos ištiks tokius netikinčiuosius.’
Stalas 5:17 Koranas

‘’ Nejaugi jie neatgailaus Dievui ir sieks atleidimo? Dievas pats Atlaidžiausias ir Atleidžiantis. Žinoma Kristus, Marijos Sūnus , buvo pranašu, ir daug pranašų buvo atėję prieš jam ateinant, Jo ( Jėzaus) motina buvo dora - teisinga moteris, ir jie abudu (motina ir Jėzus) valgydavo kartu. (t.y. buvo žmogiški). Matote aiškius įrodymus , ir žiūrėkite kaip jūs nuklystate nuo tiesos.’
Stalas 5:74, 75 Koranas

Anonimiškas rašė...

Čia tau nuo M brangusis ir Sveikinu visus musulmonus su Ramadanu.RAMADAN KARIM!

Anonimiškas rašė...

‘’ Dievas sakys:’O Jėzau!Marijos sūnau, ar tu sakei žmonėms: priimkite mane ir mano motiną dievais už Viešpatį(Allah)?’ Jis,Jėzus, atsakys:‘Garbė Tau! man nepridera sakyti tai į ką aš neturiu jokios teisės. Jei aš taip būčiau sakęs,be abejo Jūs (Allah) būtumėte apie tai žinojęs, nes Jūs žinote kas mano ‘viduje’ , bet aš nežinau kas Jūsų. Be abejo, Jūs viską Žinantis nematomo.
Stalas 5:116 Koranas

“Aš jiems nieko nesakiau, išskyrus ką Jūs man liepėte,kad:’’ Šlovinti vieną Dievą, mano Dievą ir jūsų Dievą, ir aš esu liūdininkas jų ,nes aš gyvenau su jais.Bet kai Jūs (Dievas) pasiėmėte mane į dangų, Jūs buvote jų prižiūrėtojas, ir Jūs esate visko liūdininkas . Jei Jūs juos bausite, Jie Jūsų vergai, ir jeigu Jūs jiems atleisite , be abejo Jūs Visagalis, Visažinis.
Stalas 5:117, 118 Koranas

Šis pokalbis tarp Dievo ir Jėzaus įvyks Teismo Dieną , kad anuliuotų , paneigtų neteisingus teiginius apie Jėzų ir Dievą, kuriuos tie žmonės jiems priskirė, ir visi jų geri darbai bus veltui. Kokia tai bus Nusivylimo Diena.

Jeigu Dievas norėtų sau sūnaus, Jis galėtų pasirinkti ką tik norėjęs iš savo kūrinių.Kodėl Jėzus? Bet Jis neturi nei sūnų ,nei dukterų. Korane rašoma:
‘‘Jeigu Dievas norėtų sūnaus, Jis pasirinktų ką norėtų iš savo kūrinių. Šlovė Jam! Jis yra Dievas, Jis Vienas , Nepasipriešinamas.’’
Grupės 39:4 Koranas

Jeigu Dievas būtų turėjęs sūnų arba dukterį, Pranašas siūstas Dievo, būtų jiems meldęsis iš palankumo Dievui.

Anonimiškas rašė...

Kodėl korano dievas aiškinasi ir teisinasi prieš žmones? Kodėl nepatvirtina savo žodio? Be to, tiesos ??? brukimą lydi pyktis. Tai labiau žmogiškas charakteris nei dieviškas :)

Linas rašė...

Brangioji M, tegu būna lengvas tau ramadanas, tegu tavo sveikata gerėja, o siela priartėja prie tiesos. Beje, čia su tavim veržiasi kažkas labai bendraut:)


Aš tau sakiau, kad Koranas klysta

‘’Ir žydai sako:’‘Uzair (Ezra) yra Dievo sūnus’’.O krikščionys sako:’‘Kristus yra Dievo sūnus’’.Tai iš jų pačių lūpų, imituojama kalba iš netikinčiųjų gyvenusių prieš juos.Dievo prakeikimas ant jų! Kaip jie iškraipė tiesą”.
Atgailavimas 9:30 Koranas

Žydai niekada jokio žmogaus, tuo labiau Ezdros, Dievo sūnum nelaikė ir nelaiko, už tai ir Kristus buvo nukryžiuotas.
Gali pasitikrinti. Jeigu rasi patvirtinimą, kad žydai Ezdrą laiko Dievo sūnum, tampu musulmonu tą pačią akimirką. Jei tokio patvirtinimo nėra, išvada paprasta - Koranas meluoja ir nežino tiesos.

Koranas iškraipo ir istorinius faktus ir prikuria nebūtų dalykų. Žmogiška kalba kalbant, toks faktas apie žydus yra grynas šmeižtas. Kaip galima pasitikėti tokia knyga, ką ji pasakoja???

Linas rašė...

čia šventėms - http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=v6ZNZR_6jFo#!

Anonimiškas rašė...

Nenori ir netikek, kai mirsi tada ir suzinosi tiesa,ir ta tiesa yra viena

Linas rašė...

Tikiu tiesa, man nereikia taip ilgai laukti:). Jėzus pasakė :"Aš esu tiesa" - o ką Mohamedui pripaisė kažkokie neaiškūs angelai, tai yra melas, kurį demaskuoti yra labai lengva - joks musulmonas negali atsakyti į keletą paprastų paprasčiausių klausimų. ir tai yra vadinama "tiesa"?:) Gal dėl to musulmonai ir grasina mirtimi visiems, kas drįsta suabejoti Koranu. Faktas, kad tai tik prastas ir nemokšiškas Biblijos plagiatas. Gręžkitės į tiesą ir asmuo, kuris yra tiesa, jus apšvies ir išlaisvins nuo tos islamo dvasios vergovės.
Biblija pranašavo apie islamo atsiradimą ir Ramadaną, nes užrašyta: "Paskutiniu laiku atsiras demonų mokymai... liepiantys susilaikyti nuo maisto, kurį sukūrė Dievas, kad jį su padėka priimtų tikintieji ir pažinusieji tiesą"...

Anonimiškas rašė...

Graudu man darosi kai aš skaitau tavo postus,kaip tau dar toli iki korano supratimo. Visagalis Dievas mus visus teis Teismo Dieną ir ne tau šmeižti koraną ar islamą. Koranas yra pačio Dievo žodžiai ir Jis ką nori tą ir praneša per jį ir kaip tik nori.Aišku Visagalis Dievas įspėja netikinčiuosius ,kad jie bus baudžiami ir kas Jam uždraus taip kalbėti?Negi dabar tu dar pradėsi teisti Dievą ir JO šventają knygą?Kas tu išvis toks esi ? mes tau aiškiai sakėme,kad Muhamedas nemokejo nei rašyti ,nei skaityti.Be to ,aš esu tikra ,kad tu to korano išvis neskaitęs.Kas skeitęs,tas iš kart supranta ,kad ta knyga ne žmogaus rašyta.Akivaizdžiai matoma,kad tai Dievo žodžiai,nes tik Jis Allah žino ir praneša tai ko mes nežinome ir ko nežinojo Muhamedas .Tavo pasikėlimas ir išpuikimas tikrai neatves tavęs prie tiesos,nes Visagalis tokius dar labiau apakina ir užglušina ,kad jie nematytų ir negirdėtų,ir jų amžinatilsio vieta bus pragaras.

Anonimiškas rašė...

kas užrašė bibliją ?
Ir ar žmonės ,kurie užrašė bibliją buvo Jėzaus apaštalai-pasekėjai?Kokie ju vardai? Kokią bibliją tu skaitai Motiejaus , Jono Babtisto, Luko? Ar šitie žmonės gyveno su Jėzumi ir jį pažinojo?

Anonimiškas rašė...
Tinklaraščio administratorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...
Tinklaraščio administratorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

ir nerašyk daugiau ,ką žmonės daro ir ką nedaro.Žmonės nėra tobuli,kokios jie bebūtų religijos.Islamas nieko bendra neturi su žmogaus elgesiu.Yra paklusnūs Dievui ir nepaklusnūs Dievui žmonės.Nei tau ,nei man tų žmonių neteisti.Allah tik juos ir mus teis,inšaAllah.Kas mes išvis tokie? Jei Allah norėtų ,mūsų jau seniai nebebūtų. Jei ne Allah ,mes net patys savimi nepasirūpintume.Koks gailestingas yra Dievas,tai jis mūsų globėjas ir tiekėjas.`jei jis atimtų iš mūsų tik Orą,mes visi išmirtume.Kas mes? Niekas.Tu galvoji,kad Dievui mes reikalingi? Tai Jis, Dievas, mūms reikalingas,tai mūms jo reikia.Tai Jis mums davė gyvenimus ir sielas ,ir visi mes pas jį sugrįšime.

Anonimiškas rašė...

koranas ir pikta moteris..... tai ko norėti iš vyrų kurie imasi už ginklų....
Kodėl gi jūsų dievas toks piktas? (Taip klausiu nes kiekvienas žmogus atspindi savo dievą, kurį pažįsta ir su kuriuo bendrauja) Kiek matau korano dievas tik žmogaus jėgomis įtvirtinamas ir žmogaus sukurtu ginklu. Jeigu, kaip sakote, žmonės netobuli ir nepaklusnūs, tai kur jūsų atgaila ir šauksmas savo dievui, kad jis keistų tautą, kuri neša jo tikėjimą. Juk būtent korano skelbėjų tauta žiauriausia iš visų pasaulio tautų. Akivaizdu, kad korano dievas be žmonių pagalbos nieko negali.
Netgi šiuose komentaruose, jei tik būtų galimybė, tikriausiai jau būtumėt nušovę Liną, kad jis nepriima jūsų dievo. Kodėl gi jūsų dievas toks piktas ir nekantrus ir pasitikėdamas savo visagalybe nelaukia savo nustatytos teismo dienos?

Linas rašė...

Nuorodų nedėkite, galite susikurt savo blogą ir dėt į valias, o dėl to, kas parašyta, tai ir sakau, kad Mohamedas buvo vargšas nei skaityt, nei rašyt nemokėjo, o aš skaitau Bibliją, kurią pats Dievas savo pirštu užrašė.
Sakykim Dievas plokštėje užrašė "Šešias dienas dirbsite, o septintoji diena yra sabatas – poilsis, pašvęstas Viešpačiui". Ką beraštis Mohamedas įvedė,bandydamas pakeisti šitą Dievo įsakymą,parašytą Dievo pirštu, kokią dieną musulmonai švenčia?
Biblija atlaikė ne vieną ataką, ją ir Mohamedas ir mormonai ir Jehovos liudytojai ir munistai bandė perrašyt.
Deja, nepavyko ir nepavyks, tūkstančiai musulmonų kasdien palieka islamą ir pažįsta tikrąjį Dievą, pilną meilės, atlaidumo ir supranta, kad tikėjimas - ne ritualų laikymasis, o bendravimas su gyvų ir prisikėlusiu Kristumi.

Anonimiškas rašė...

Niekas nieko nešaudo ir nešaudys.Manęs jums bijoti tai nereikia ,Dievo jus bijokite.Dievas aišku piktas ant netikinčiųjų ,kodėl Jis negali būti piktas?Kiek tautų jis sunaikinęs yra prieš mūms atėjus į šį pasaulį?Kas nutiko Nojaus žmonėms?Kas išliko gyvi arkoje? nežinot tos istorijos.Kas nutiko Lot žmonėms? Ką dievas davė tiems gėjams ,iškrypėliams?Visi jau seniai po žeme palaidoti ,po Negyvąja Jūra. Ką jums reikia daugiau įrodymų? Dievo rustybė jums ką? nežinoma?
O apie politiką jus man nevarykit geriau.Jusų tikėjimo šalys pačios baisiausios.Jusų skaičiai peršoka visas šalis dėl savižudybių,prievartavimo,alkoholizmo,narkotikų,žmogžudysčių,kunigų vaikų tvirkinomo,pedofilijos,prosttucijos.Nei vienoj arabų šaly nėra tokių kosminių skaičių.Taip kad nesidėkite geresniais už musulmonus,nes kvailai atrodote mielieji.
Jūsų biblijoje tiek smurto ir neapykantos,kad iki korano jums labai toli.Skaitykite jus savo biblija pilnai atmerktomis akimis .

Anonimiškas rašė...

Linai mes Jėzų mylime iš visos širdies.Jis vienas iš pačių mylimiausių pranašų.Kiekvienas musulmonas juo tiki ir jį gerbia.Jei tau kas nors sakys ,kad jis netiki Jėzumi,reiškiasi tas žmogus ne musulmonas.Tavo meilė Jėzui man yra suprantama.Bėda yra ta ,kad iš tos meilės jus Jį sudievinote ir pradėjote jam melstis.Tai tik toks skirtumas tarp katalikų ir muslmonų.Musulmonai gerbia visus pranašus,bet jie jų nedievina,jiems nesimeldžia.Jie meldžiasi tik visagaliui dievui.

Anonimiškas rašė...

Linai mes Jėzų mylime iš visos širdies.Jis vienas iš pačių mylimiausių pranašų.Kiekvienas musulmonas juo tiki ir jį gerbia.Jei tau kas nors sakys ,kad jis netiki Jėzumi,reiškiasi tas žmogus ne musulmonas.Tavo meilė Jėzui man yra suprantama.Bėda yra ta ,kad iš tos meilės jus Jį sudievinote ir pradėjote jam melstis.Tai tik toks skirtumas tarp katalikų ir muslmonų.Musulmonai gerbia visus pranašus,bet jie jų nedievina,jiems nesimeldžia.Jie meldžiasi tik visagaliui dievui.

Anonimiškas rašė...

Nu o mastyti ir tikėti,kad dievas pavargsta ,tai taip nelogiška,kad man gėda jusų postus skaityti.Dievas nepavargsta ir nemiega,Jis ne toks kaip mes.Dievas išvis į mus nepanašus,jis nežmogiškas,nes Jis Visatos ,Žemės ir dangaus Kūrėjas.Tai dievas valdo šį pasaulį ir Žemė sukasi apie savo ašį tik su Jo valia.Negi Jums tai yra nesuprantama?Jis ,dievas,niekad nepavargsta.Viskas kas vyksta šioje visatoje ,vyksta tik su jo valia.Jei dievas pavargtu,tai Žemė nebesisuktų ,planetos atsimuštų į kitas planetas,būtų sumaištis ,haosas ir mirtis,pasaulio pabaiga.
Be to Jūsų biblija prognozavo pasaulio pabaigą 2012 metais?Visi laukėte,net kiti žmonės išsipardavė visą savo turtą ir laukė pasaulio pabaigos.Bet taip ta diena ir neatėjo?Tai kur ties toj jusų biblijoje.Linai juk sakei ,kad dievo piršu ji parašyta?

Anonimiškas rašė...

musulmonai,kurie neskaitę korano ,gal ir palieka islamą.tik neišmanėlis gali taip elgtis,kuriam pripudrino smegenėles.Jums reiktų ant youtube pasižiurėti kiek kunigų ir katalikų atėjo į islamą.Ir šimtai žmonių žengia į islamą.Ir tai greičiausiai plintanti religija visame pasaulyje.MašaAllah.Hamdulilah ,duok dieve mes mirsime musulmonais-paklusnūs Dievui.
O anonime,apie kokią piktą moterį jus kalbate?

Anonimiškas rašė...

anonime,teismo diena ateis be abejo.Mes į tai tikime.jūs sumaišete Jėzų su dievu.Tai du skirtingi personažai.Jums reiktų paskaityti visus postus nuo pat pradžios.Musulmonai yra visai nepikti ir negruda savo tikėjimo niekam.Kas nori tas tiki ,kas nenori tas netiki.musulmonai gyvena su katalikais ir žydais ir neturi jokių problemų.Musulmonai tiki į visus dievo siustus pranašus ir tiki į visas šventas knygas,bet tik vienintelė originali knyga išlikusi nepakeista šioj Žemėj yra koranas.paskaitykite ir isitikinsite pati .

Linas rašė...

Kiek čia žmonių rašė?:) Mohamedas sugalvojo patobulint Bibliją, bet jam nepavyko ir tiek, kaip jau sakiau, kol kas matau vienintelį klastotoją - tai Mohamedas, gal tiksliau ta dvasia, kuri jam diktavo. Mohamedas neturi nė vieno įrodymo, kad jam tikrai kalbėjo Dievo siųstas angelas, tik jo paties tvirtinimas.
O norint kažką pasakyt apie Bibliją reikia bent jau vieną evangeliją perskaityt ir palygint su Koranu ir iš karto matyti, kaip Koranas iškraipo.

123 rašė...
Tinklaraščio administratorius pašalino šį komentarą.
123 rašė...

http://www.interfaithforums.com/islam/12551-non-moslem-historians-writers-about-islam-prophet-muhammad.html

Kadangi jau yra paminimi istorikų vardai, galima ir daugiau pasigilinti.

Anonimiškas rašė...

Komentuotoja.
Linai, net ir krikščionių kunigas nugriūtų aukštielninkas išgirdęs, kad Dievas savo pirštu užrašė Bibliją. Ne tik istorikai, bet ir kunigai, vyskupai ir popiežius pripažįsta, kad Biblija parašyta žmonių, o ne Dievo ;) tik pagal juos tuos žmonės įkvėpė šventoji dvasia. šiaip ar taip, sakyti, kad biblija užrašyta Paties Dievo, ne tik melas , bet ir šventvagystė.

123 rašė...
Tinklaraščio administratorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

Linai,kabinėjiesi tu prie Muhamedo ,netiki tu ką mes tau sakome,bet tai tiek to mūms dėl to neskauda ir mūms nuo to blogiau nesidaro.Mes nieko neprarandame,kad tu netiki.Kas tave taip stipriai įkvėpia tikėti biblija?Kokiais įrodymais tu vadovaujiesi?Kas yra biblijos autorius?tu pats gerai žinai ,kad ne Dievas.Man darosi aišku ,kad tu neišmanai net apie savo religiją,o kalbi apie kitas ,lygindamas koraną su bibliją pridaręs pats daugybę klaidų, o kalbi ,kad Muhamedas privėlė klaidų.nesupranti tu nei krikščionybės ,nei islamo.Kalbi iš savo fantazijos be jokių įrodymų.Ką cituoji iš biblijos -nėra logikos pasisakymuose,nes Dievas aišku tokių paistalų neperdavė Jėzui.Aiškiai matoma žmogaus prirašyta arba išimta.Jeigu tikrai sieki Dievo ir palankumo jam,nesipuikuok ir nusileisk ,ir ieškok tiesos iš visos širdies.Prašyk Dievo ,kad Jis tau parodytų tiesą.Ir kaip sakau Dievo,tai aišku neturiu omeny pranašų(Jėzaus).Tik dievo prašyk ,ne žmonių.Dievas atsako tiems kurie jo ieško.Amyn

tik skaitau rašė...

nu va, ryžto ginti savo tikėjimą yra, o išminties tą padaryti muhamedo dievas neduoda. vis laukiau laukiau kada gi ryšitės atsakyti į Lino klausimus, bet matyt nesulauksiu. pasirodo teisybę žmonės pastebėjo, kad neturintys ką pasakyti daug kalbą.

tik pamastymai... rašė...

oi mielieji,net juokas ima. kad biblija netiksli-tai faktas kaip blynas. kodel senojoje biblijoje parasytoje hibraju kalba yra minimas paskutinysis pranasas muhamedas saaws,o nei vienas vertimas neuzsimena apie tai?vertimai jau savaime netikslus.kiek kalbu-tiek varijantu.plius dar kiekvienas savaip supranta ir isvercia.ar visi vertejai hibraju kalbos zinovai??? vienas susimastes isverte i tarkim prancuzu,kitas susimastes is prancuzu i lietuvi. taip ir gaunasi.patys zmones suklastojo.plius pripazinti,kad klydo butu sunku-zlugtu visa alkoholio pramone,tabako ir tt.o cia jau krikscioniu pasauliui nenaudinga.
beja,teigiat,kad mylit pranasa jezu????as budama musulmone ji myliu labiau nei bet kas is krikscioniu-nei karto nekuriau filmuku,kur jis vaizduojamas,kaip pamises (pvz simpsonai ir tt) kur jusu popiezius?miega? jau nebekalbu apie filmus su dievu :)
dar viena pastaba-negaliu patiketi,kad jus teigiate,jog jezus yra jusu dievas.jusu dieva pagimde paprasta zemes moteris?jusu dievas valge?tustinosi?marija vale jusu dievui uzpakaliuka?laike ji,kad atsirugtu?maitino tyrelem?
ir paskutinis klausimas-kaip lietuviai patapo krikscionimis?per kryziuociu puolimus,per prievarta,uz grudu maisa ir naujus baltinius isdave savo stabus,o dabar taip uzsicikline europos papirkinejimu,kad toliau savo nosies nelabai ir bemato.meldziasi nusilenkdami pries kryziu.jei jezus butu nuzudytas elektrineje kedeje,tai melstumetes pries ja?
beja,kaip ponas linas teige,kad biblija parasyta pusiau zydu,pusiau krikscioniu.tai iseina,kad krikscionys iskraipe judaizma?tai jus esate pusiau zydai?ir aklai sekate tora-biblija?

Anonimiškas rašė...

Atsakėme mes į visus jūsų klausimus.Jūs nesugebate atsakyti į mūsų klausimus.Kodėl neatsakote,jei esate tokie korano ir biblijos žinovai.pritrūkot žinių???
Jei jau ėmėtėslyginti koraną su biblija,bent jau perskaitykite abidvi knygas.
'tik skaitau', jus pasiskaitykite postus iš pat pradžių.mes jau minėjome ,kad yra tik vienas Dievas.Musulmonų dievas yra tas pats dievas į kurį jus tikite.Vienas Dievas,Dangaus ir Žemės kūrėjas ir viso kas tarp jų.
Jeigu jus tikite į kitus dievus ,tai jus negalite savęs vadinti katalikais ar žydais,nes tie tikėjimai yra monoteistinei (vieno dievo garbinimas).Jei jus tikite ,kad yra musulmonų dievas,jūs esate politeistai (daugybės dievų garbinimas-tikėjimas.
Politeizmas – religijа, kurioje tikima į daug dievų, atliekančių skirtingas funkcijas. Politeizmas savo teologija yra priešingybė monoteizmui.
Bene žinomiausios politeistinės religijos buvo išpažįstamos senovės Graikijoje, senovės Egipte, senovės Romoje. Politeistinės buvo ir šumerų, babiloniečių, asirų, akadų bei kitos senosios religijos, išskyrus žydus.
Laikui bėgant monoteistinės religijos – krikščionybė, islamas, budizmas išstūmė politeizmą. Senovės baltų religija irgi buvo politeistinė.

Anonimiškas rašė...

Kodėl jūs sakote ,kad ''musulmonų Dievas'' yra piktas?
Atsiverskite pirmąjį korano puslapį ir skaitykite:
''Vardan Dievo Gailestingojo ,Maloningojo''...
''Garbė Dievui Pasaulio Valdovui,
Maloningajam,Gailestingajam,
Teismo Dienos Valdovui.
Tave (vieną) mes garbiname ir tavęs (vieno) prašome
(meldžiame) pagalbos.
Išvesk mus į tiesų kelią,
Į kelią tų,kuriems Tu suteikei savo Malonę; ne į tų kelią ,kurie nusipelnė Tavo rūstybės ir ne į tų ,kurie paklydę.

Anonimiškas rašė...
Tinklaraščio administratorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...
Tinklaraščio administratorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

“Sakyk: Jis yra Allah, Vienatinis ir Vienintelis;
Allah, Amžinas, Absoliutus;
Jis negimė, nei yra pagimdytas;
ir nėra nė vieno Jam prilygstančio.“

tik skaitau rašė...

tai kokią malonę tau suteikė tavo dievas?

Anonimiškas rašė...

cituoju is vikipedijos:
Evangelijų teksto nagrinėjimas parodė, kad jas sudarė daugelis autorių, atrinkdami ir apdorodami įvairius šaltinius. Netgi kai kurie bažnyčios tėvai pripažino, kad evangelijos ne istoriniai dokumentai ir pasakoja ne apie tikrus įvykius. Antai šv. Augustinas sakė: „Jeigu bažnyčios autoritetas manęs neįpareigotų, tai aš irgi netikėčiau evangelijomis.“

Anonimiškas rašė...

cituoju :
Morkus (hebr. מרקוס, sen. gr. Μάρκος) – vienas iš Šventojo Rašto autorių, parašęs vieną iš keturių evangelijų - evangeliją pagal Morkų. Gimė Jeruzalėje, pagal kilmę judėjas. Tačiau dar būdamas jaunas prisijungė prie krikščionių bendruomenės, kadangi jo motina Marija buvo karšta Kristaus pasekėja, o po Kristaus pakilimo į dangų, jos namai buvo dažna krikščionių surinkimų vieta.
Morkus tapo apaštalo Petro palydovu ir sekretoriumi. Manoma, kad būtent iš jo pasakojimų Morkus parašė savo evangeliją.
Taigi,pačioje vikipedijoje minima apie Kristaus pakilimą į dangų. O jus ponas Linai prieštaravote man dėl to.
Morkus jokių santykių neturėjo pats su Jėzumi ,tik perpasakojo savais žodžiais ką buvo nugirdęs,kas yra visai neautentiška.

Anonimiškas rašė...

cituoju iš Jūsų evangelijos:

Viskas įvyko pagal Raštą. Senajame Testamente buvo parašyta, kas įvyks ateityje. Po prisikėlimo Jėzus sutinka du vyrus kelyje į Emausą, kuriems papasakoja apie Mesiją, kaip parašyta Senajame Testamente. „Tada Jis jiems tarė: „O jūs, neišmanėliai! Kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai! Argi ne taip turėjo Kristus kentėti ir įeiti į savo šlovę?“ Ir, pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, Jis aiškino jiems, kas visuose Raštuose apie Jį parašyta“ (Luko 24, 25–27).

Apie ką?Apie ką Jėzus kalba?Apie kokį Mesają?Kuris ateis po Jo?Apie kurį minėjo visi raštai ir visi pranašai nuo Mozės?
Tu žinai apie ką aš kalbu?
M

Anonimiškas rašė...

Evangelija skelbia,kad Jėzus numirė už mūsų nuodėmes.Taip išeina,kad mes galime vogti,žudyti ,prievartauti,paleistuvauti,nes Jėzus jau sumokėjo už mūsų nuodėmes,ar ne? Be to nekaip atrodo ''jūsų Dievas'' siųsdamas pats'' savo sūnų'' išpirkti visų nuodėmes? Ar jus ponas Linai siūstumėte savo paties sūnų tokiai misijai,kad jis mirtų už pedofilų,žmogžudžių , vagių,lesbių ir gėjų nuodėmes?Turbūt ne.Negi jus tikrai tikite,kad Dievas gali būti toks žiaurus savo sūnui?Dievas juk turėtų būti pats teisingiausias.Be to ,kam Jėzui išpirkinėti mūsų nuodėmes? Argi ne kiekvienas už save atsakyti turėtume?Šiame pasaulyje ,kai nusikaltėlis įvykdo bausmę,jis yra už tai baudžiamas,niekas jo sūnaus ar dukters nepriims už jo vietą.
Dievas apsaugojo visus savo pranašus,taipogi ir Jėzų.Jis pasiėmė jį i dangų ir jėzus sugrįš ir įrodys jums visiems ,kad jis niekada jums neliepė jam melstis ir ,kad jis ne dievas.
Negi jus tikite,kad Visagalis Dievas negalėjo išgelbėti savo'' sūnaus''.Dievas turi tokią galią ir valią,jam nieko nereiškia tai padaryti.Ar dievui reikalinga Jėzaus auka?nukryžiavimas?jus ką, laikote dievą barbarišku žudiku?galvojate kad dievas tai daleistų?
Be to jau sakiau ,kad Jėzus yra tik pranašas,ne sūnus,ir dievas jį apsaugojo nuo žudikų.
M

tik skaitau rašė...

Ką skelbia Evangelijos aš žinau, o kokią malonę tau suteikė alachas paaiškink, nes, kad jis net tokios galimybės neturi, man atrodo :)

Linas rašė...

Mielieji, labai dėkoju už pastangas, bet kad tapčiau musulmonu nė subinės nepajudinate, nors pats siūlausi. Į 3 klausimus neatsakėte, o apie Ezdrą irgi įrodymų nėra. Ir norite, kad aš Koranu pasitikėčiau nors neturite NĖ VIENO įrodymo

Dėl Biblijos rašymo Dievo ranka. Išėjimo 31:18 Baigęs kalbėti, Viešpats davė Mozei ant Sinajaus kalno dvi akmenines liudijimo plokštes, parašytas Dievo pirštu.
Pakartoto įstatymo 9:10 Viešpats įteikė man dvi akmenines plokštes, ant kurių buvo Dievo pirštu įrašyti žodžiai, kuriuos Jis kalbėjo iš ugnies tautos susirinkimui.Taigi Dievas įrašė savo pirštu, žydai 2500 metų šventė sabatą, po to atėjo Mohamedas ir pasakė:"Ne ne, reikia švęsti penktadienį, Biblija padirbta":) Koks pranašas drįsta kalbėti prieš Dievą ir pakeisti tai, kas įrašyta Dievo pirštu??? Tik melagingas - kaip jau sakiau, Mohamedas neturi įrodymų ir musulmonai neturi, išskyrus tą aklą pasikliovimą juo.


Ir, pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, Jis aiškino jiems, kas visuose Raštuose apie Jį parašyta“ (Luko 24, 25–27).

Apie ką?Apie ką Jėzus kalba?Apie kokį Mesają? Kuris ateis po Jo?Apie kurį minėjo visi raštai ir visi pranašai nuo Mozės?

O čia, brangi M, tai jau naglumo viršūnė Mohamedo pasekėjų, pirma, tai nežinojau, kad Mohamedas taikė į mesijus. Antra, ar ne per daug garbės Mohamedas užsiplėšė, kad visa Biblija kalbėtų apie jį?


Sakykim Izaijo 9:6 rašo apie mesiją : "Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas. Ant jo peties viešpatavimas, jis bus vadinamas Nuostabusis, Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis".
Tai musulmonai tokiu atveju Mohamedą laiko Galinguoju Dievu?:)Kaip matote, melo trumpos kojos

Linas rašė...

Nuomonės visada laukiamos, o nuorodos - trinamos, pakartotinas prašymas nedėti.

tik pamastymai rašė...

nereikia taip sirsti,nes visi pyksta uz teisybe :) senas ir labai mylimas lietuviu posakis.
o is kur paimta,ta jusu pateikta citata,ka Muhamedas sake?ar tik ne is pirsto lauzta?
o apie paskutiniojo pranaso minejima siulau pasitikrinti biblijoje hebraju kalba.
niekas jusu musulmonu padaryti nenori-dievas atveria akis tiems,kuriuos jis pasirenka.
o Muhamedas tikrai ne Dievas swt,nes musu Dievas negimsta,nesitustina,neserga,nekosa ir neciaudeja,jo nereikia maitinti tyrelemis ir mokinti vaikscioti bei kalbeti ir tt... o aklas sekimas biblija/tora,tai i krauje iauges stabmeldystes pozymis.

Anonimiškas rašė...

mūsų įrodymas yra koranas,nes koranas buvo perduotas Muhamedui(swa) per angelą Gabrielių.
Kodėl mūms tikėti tavo tekstais ,kai jie yra perpasakoti Morkaus,Luko,Mato ir Jono po Jėzaus mirties?
Pats rašei ,kad plokštėje minimas Muhamedas,tai reiškia Jis buvo minimas krikšcionybėje. Be to ,aš netikiu ką tos plokštės rašo apie Muhamedą(swa).Jūsų metraščiuose yra nemažai priklastota ,nes aišku jus nenorite pripažinti kito pranašo,pranašo ,kuris atėjo po Jėzaus-Muhamedo(SWA).
Linai,būsi tu musulmonu ar nebūsi mūms visai tas pats.Mes tik esame šimtą procentu tikri,kad mes neiškeisime islamo į jokį kitą tikėjimą.Duok Dieve mūms mirti musulmonais,paklūstantiems Allah.
amyn.

Anonimiškas rašė...

Kam man vargti ir rašyti tau apie Ezrą,jei tu vistiek nepatikėsi,taip kaip tu netiki apie Muhamedą ir prašai Įrodymų,kai koranas yra pats įrodymas.
O apie Muhamedo (swa) biografija yra nuostabi knyga ,kuri vadinasi "Sealed Nectar", kurią galite parsisiūsti už dyką iš www.islamhouse.com
čia tiesioginis linkas:
http://d1.islamhouse.com/data/en/ih_books/single/en_The_Sealed_Nectar.pdf

Anonimiškas rašė...

Dievo Sūnus, Dovydo sūnus, ar sūnus Žmogaus? Jėzus yra identifikuotas kaip "Dovydo sūnus" keturiolika kartų iš Naujojo Testamento, pradedant nuo pirmųjų eilučių (Matas 01:01). Evangelija pagal Luką dokumentuose minima  keturiasdešimt viena karta tarp Jėzaus ir Dovydo, o Mato išvardytos dvidešimt šešios. Jėzus, tolimas palikuonis, gali dėvėti tik "David" pavadinimo metaforiškai sūnų. Bet kaip turėtume suprasti pavadinimą, "Dievo sūnus?"
"Trilemma," bendras pasiūlymas krikščionių misionierių, teigia kad "Jėzus buvo arba beprotis, melagis, arba Dievo Sūnus, kaip jis teigė, kad būtų." Vardan argumentų, sutarkime, kad Jėzus buvo neipamišėlis, nei melagis. Tegul taip pat sutarkime, jis buvo būtent tai, kas jis teigė esąs. Tačiau kas tiksliai buvo, ką jis teigė? Jėzus vadino save "Žmogaus Sūnumi" dažnai nuosekliai, galbūt net pabrėžtinai, bet kur jis save vadino "Dievo Sūnumi?"
Ką reiškia "Dievo Sūnus" - pirmoje vietoje? Neteisėta krikščionių sekta rodo, kad Dievas paėmė žmoną ir susilaukė su ja vaiko, ir tikrai neįsivaizduojama, kad Dievas turėtų vaikų, per žmogišką moterį už santuokos ribų. Be to, manyti, kad Dievas fiziškai sujungtas su Jo sukūrimo elementas yra iki šiol už religinės tolerancijos ribų , piktžodžiavimas atspindantis graikų mitologiją.

Anonimiškas rašė...

Be racionalaus paaiškinimo per krikščioniškosios doktrinos principus,lieka vienintelis būdas reikalauti dar vieną doktrininę paslaptį. Štai kur musulmonų atsakymas į šį klausimą Korane:
"... Kaip Jis gali turėti sūnų, kai jis neturi sutuoktinės/-io? ..." (Koranas 6:101)
Allah neturi lyties,dėl to jis negali netgi turėti partnerio ar partnerės.
Kai kiti šaukia: "Bet Dievas gali padaryti bet ką!" Islamo pozicija yra tokia, kad Dievas neturi daryti netinkamus dalykus, tik dieviškuosius dalykus. Islamo požiūriu, Dievo charakteris yra neatsiejama nuo Jo ir Jo Didenybės.
Taigi dar kartą, ką reiškia "Dievo Sūnus" ? Ir jei Jėzus Kristus turi išimtines teises į šį terminą, kodėl Biblija yra įrašas, "... aš (Dievas) esu Izraelio tėvas, o Efraimas (Izraelis) yra mano pirmagimis" (Jer 31:9) ir, "... Izraelis yra Mano sūnus, net mano pirmagimis" (Išėjimo 4:22)? Paimta Rom 8:14, kuriame rašoma, "kaip daugelis, kaip vedami Dievo Dvasios, yra Dievo sūnūs"
daugelis mokslininkų priėjo prie išvados, kad terminas "Dievo Sūnus" yra metaforiškas, ir, kaip Christos, nereiškia išskirtinumo. Galų gale, žydų religijos Oxford Dictionary patvirtina, kad žydų idioma "Dievo Sūnus" yra aiškiai metaforiška. Cituojant "Dievo Sūnumi, terminas kartais randamas biblinio ir post- bibliniėje žydų literatūroje, bet niekur neminima kaip fizinis galimas Gievo palikuonis.
Ir bet kuriuo atveju kandidatų sąrašas "Dievo sūnaus" prasideda su Adomo, kaip už Luko 3:38: "... Adomas, kuris buvo Dievo sūnus."
Tie, kurie paneigia Matą 3:17 "Ir staiga iš dangaus pasigirdo balsas, sakydamas: 'Tai yra mano mylimas sūnus, kuriuo aš gėriuosi") pamiršta pabrėžti, kad Biblija aprašo daug žmonių, Izraelį ir Adomą, "Dievo sūnūmis." Tiek Samuelio 7:13-14 ir Chronicles 22:10 rašoma: "Jis (Saliamonas) pastatys namus mano vardui, o Aš įtvirtinsiu jo karalystės sostą amžiams. Aš Jam būsiu Tėvas, o jis bus man sūnus. "

Anonimiškas rašė...

štisos tautos pamini Dievo sūnus, arba Dievo vaikus. Pavyzdžiai:
Genesis 6:2, "kad Dievo sūnūs matė dievo dukras
..." Genesis 6:4, "Tuomet buvo gigantai žemėje tomis dienomis, ir taip pat
po to, kai Dievo Sūnūs nuėjo į žmonių dukteris ... "Pakartoto Įstatymo 14:1," Jūs esate Viešpaties Dievo vaikai. "
01:06 (Job), "Tada buvo diena kai Dievo sūnūs atėjo prisistatyti Viešpačiui ..."
02:01 Job, "taip pat buvo diena, kai Dievo sūnūs atėjo prisistatyti Viešpačiui ..."
Job 38:7, "Kai kartu giedojo ryto žvaigždės ir šaukė visi Dievo sūnūs iš džiaugsmo?"
Filipiniečiai2:15, kad jus taptumėte nepriekaištingi ir nekenksmingi, Dievo vaikai nesutepti kaltos iškrypusios tautos..''
1 Jono 3:1-2: "Štai kokią meilę Tėvas padovanojo mums, kad turėtume būti vadinami Dievo vaikais! ... Mylimieji, dabar mes esame Dievo vaikai ... "
Mato 05:09 Jėzus sako: "Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais." Vėliau Matthew 5:45, Jėzus paskyrė savo pasekėjų pasiekti kilnių atributų ", kad jus galėtumėt būti vaikai tėvo danguje. "
Ne tik jo Tėvas, bet ir jų Tėvas ...
Taip kad biblijoje yra visi Dievo vaikai metaforiškaja prasme.Ir Jėzus pats niekad nesakė ,kad jis yra Dievo fizinis sūnus kaip kad teigia krikščionys,Jėzus kaip sūnus yra metaforiška prasme ir tų sūnų yra labai daug,biblija pilna dievo sūnų

Linas rašė...

mūsų įrodymas yra koranas,nes koranas buvo perduotas Muhamedui(swa) per angelą Gabrielių.

Tą "įrodymą" galima sudirbti per 5 minutes, nes rašo visiškas nesąmones. Jei Gabrielius būtų perdavęs, jis nebūtų drįsęs pakeisti Dievo nustatytos dienos.Pats rašei ,kad plokštėje minimas Muhamedas,tai reiškia Jis buvo minimas krikšcionybėje.

Nerašei:) Neminimas Muchamedas ir joks jis ne mesijas.

Be to ,aš netikiu ką tos plokštės rašo apie Muhamedą(swa).Jūsų metraščiuose yra nemažai priklastota ,nes aišku jus nenorite pripažinti kito pranašo,pranašo ,kuris atėjo po Jėzaus-Muhamedo(SWA).

Jėzus yra alfa ir omega - pradžia ir pabaiga, nėra ir nebus kito pranašo po jo, kuris tokiu būdu neštų Dievo žodį.
Na ir ką pranašavo Mohamedas Korane, kas jau įvyko, jeigu jis yra pranašas paskaitysiu su įdomumu.

Anonimiškas rašė...

Krikščionių dvasininkai atvirai pripažįsta, kad Jėzus niekada nevadino savęs "Dievo sūnumi", tačiau jie teigia, kad kiti taip darė. Bet į tai irgi yra atsakymas.

Tiriant straipsnius, kurie sudaro Naująjį Testamentą, konstatuojama, kad tariama Jėzaus "sūnystė" remiasi neteisingo vertimo dviejų graikiškų žodžių -pais ir huios, kurie abudu yra verčiami kaip "sūnus". Tačiau šis vertimas atrodo nesąžininga. Graikiškas žodis Pais kilęs iš hebrajų ebed, kuris prisiima pirminę prasmę tarnas ar vergas. Taigi, pirminis vertimas, Pais theou yra "Dievo tarnas", ir su "vaikas" ar "Dievo sūnus" skamba kaip ekstravagantiškas pagražinimas.

Anonimiškas rašė...

Pasak Naujojo Testamento teologijos žodyne ", Hebrajų originalo pais frazėje Pais theou, t.y. ebed, pirmiausia verčiama kaip tarnas [1] Tai ir dar įdomiau, nes ji puikiai dera su Izaijo pranašystėmis ,kur Matthew 12:18, 42:1, patvirtino: "Štai mano tarnas [t.y.iš Graikų pais), kurį aš pasirinkau, Mano mylimasis, kuriuo mano siela gėrisi..."
Ar asmuo skaito King James Version ,Naują King James Version ,naują pataisytą standarto versija, arba naują tarptautinę versija, žodis yra "tarnas" visais atvejais. Atsižvelgiant į apreiškimo tikslą,tikslas yra parodyti Dievo tiesą. Galų gale, kas gali būti geriau už pačio Dievo pareiškimą, kad Jėzus Jo sūnus? Ar negeriau būtų ,kad pats Dievas sakytų "Štai, Mano sūnus, kurį aš susilaukiau/pagimdžiau..."?
Tačiau Jis taip nesakė.Doktrina šiuo klausimu pritrūksta biblinės paramos įrašytų žodžių tiek Jėzaus ir Dievo, ir tam yra gera priežastis, įdomu, kodėl. Nebent, tai yra, kad Jėzus nebuvo nieko daugiau negu Dievo tarnas šioje pastraipoje.

Anonimiškas rašė...

Kalbant apie religinį naudojamo žodžio ebed,"termino išraiška yra kaip nuolankumas prieš Dievą." ​​[2] Be to, "Po 100 BC Pais theou dažniau reiškia "Dievo tarnas", kai kreipėsi į Mozę, pranašus, ar trejus vaikus( Bar.1: 20; 2:20; Dan.9: 35) "[3], Asmuo gali lengvai patekti į doktriną: "Iš aštuonių atvejų šios frazės, viena nurodo į Izraelį (Lk 01:54), 2 kreipiasi į Dovydą (Lk 1:69; Apd 4:25), ir kitos penkios į Jėzų (Mt12:18; Apd 3:13, 26; 4:27, 30) ....
Galiausiai dar įdomiau, jei ne pagrindinis raktas , religinė paralelė bus atidengta: "Taigi graikų frazė Pais tou theou," Dievo tarnas "turi lygiai tokį patį atspalvį kaip musulmonų vardas Abdallah-" Allaho tarnas. "

Anonimiškas rašė...

Simetrija yra dar labiau sukrečianti, nes Šventajame Korane Jėzus apbūdina save kaip tik šio-Abdallah (Abd iš arabų kalbos verčiant - vergas ar tarnautojas, Abd-Allah [taip pat parašyti "Abdullah"] reikšmė Dievo (Allah )vergas ar tarnas ). Pasak istorijos, kai Marija sugrįžo į savo šeimą su naujagimiu Jėzumi, jie apkaltino ją nepadorumu. Kalbėdamas iš lopšio kūdikis Jėzus gynė mamos dorybę su žodžiais sakydamas "inni Abdullah ...", o tai reiškia: "Aš iš tikrųjų esu Allaho tarnas ..." (19 : 30)

Anonimiškas rašė...

Ne Jėzus yra pradžia ir pabaiga,bet Dievas yra pradžia ir pabaiga.Dievas mus atvedė į šį pasaulį ir jis mus iš jo išves,bet ne Jėzus.Jėzus gimė dievo dėka,tai dievas jam davė šį gyvenimą ir misiją tikėti juo(dievu).Tai dievas mums suteikia gyvenimus ir juos pasiima.Jėzui buvo duotas gyvenimas,jis buvo žmogus,jis gimė(su dievo valia,be jokio tėvo,Kas yra labai stebuklinga ir aš tikiu ,kad tai vienas iš pasaulio stebūklų,SubhanAllah) ir turėjo motiną ,ir valgė ,ir miegojo ir buvo labai žmogiškas,kur dievas visai neturi tokių charakteristikų,nes jis sukūrė Žemę ir dangų ir mus visus.
Linai,neskaitai tu mano postų,nes vėl eini prie to pačio.Neatskiri tu dievo nuo Jėzaus.Dievas yra mums pasakęs,kad jis mums atleis bet kokią nuodėmę išskyrus vieną,t.y. jeigu mes priskirsime Jam-dievui partnerius ,jis mums tokios nuodėmės niekada neatleis.Suprask ,kad jeigu tu sulygini Jėzų su dievu,tau dievas to niekada neatleis,nes dievui neprilygsta niekas šiame pasaulyje ,nes viskas ką tu matai yra dievo kūriniai ir jo kūryba,ir mes visi priklausome jam,mes jo tarnai.

Anonimiškas rašė...

p.s. dievas gali pakeisti dienas,naktis ir ką tik nori.Pranašai visais laikais buvo siunčiami dievo į kiekvieną žemės plotelį su vadovavimais.Kiekvienam laiko tarpui buvo skirtingi pranašai su skirtingais vadovavimais ,bet principas buvo toks pat,tikėti vienu dievu.Mozės laikais,Abraomo laikais,Jėzaus laikais pamokymai šiek tiek skirėsi,bet esmė išliko ta pati.Paskutinis pranašas atnešė pačią naujausią žinią ir vadovavimą,dėl to mes turime paklūsti jam,tokia dievo valia.

Anonimiškas rašė...

Linai,daug aš tau prirašiau,šiame blog yra daugiausia mano postų.Aš išsakiau tau viską,ko tau labiausiai reiktų žinoti.Aš galėčiau tau rašyti upes postų,bet manau,kad tai pakankamai ,kad žmogus praregėtų.Jei tai tavęs nei kiek neįtikino,tai niekas daugiau tavęs ir neįtikins.Aš palieku Dievui tave lydėti į tiesų Jo kelią ir linkiu iš visos širdies ,kad mano postai tau padės apsispresti ir atsirinkti tiesą.Tegul Dievas atveda mus kelią tų ,kurie nusipelnė dievo malonės,bet ne tų kurie nusipelnė Jo rūstybės.
Aš atsisveikinu su jumis Linai ,tegul taika ir ramybė jus lydi visą gyvenimą.amyn
nuo M

Linas rašė...

Mieloji M, ačiū už kantrybę ir gražius linkėjimus. Žinoma, tiesos mums reikia siekti visais įmanomais būdais ir ją pažinti. Apie krikščionybę tu nieko nei žinojai, nei žinai iki šiol, turi tik keletą stereotipų, kurie teisingi katalikybės atžvilgiu, tik priminsiu, kad katalikai nesivadina krikščionimis, todėl nemačiau reikalo į tuos priekaištus ir atsakinėti:) Skaičiau tavo postus, bet juose nieko naujo neradau išskyrus tą kritiką, kurią įprastai musulmonai žarsto iš tipinių brošiūrų, atseit apie nelogišką Jėzaus dieviškumą ir nė vieno atsakymo į 3 paprastus klausimus - todėl drąsiai sakau, nėra musulmono, kuris į juos galėtų atsakytų, todėl ir visa kritika yra statoma ant melagingo Korano liudijimo. Tiesiog žmonės pasirenka tikėti melu be jokių įrodymų. tai ne Dievo kelias.
O apie Jėzų Dievo žodis taip rašo, patinka tai Mohamedui ir Koranui ar ne:
"Štai Jis ateina su debesimis, ir išvys Jį kiekviena akis, net ir tie, kurie Jį perdūrė; ir dėl Jo raudos visos žemės giminės. Taip, amen!
„Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga“, – sako Viešpats, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, Visagalis". Apreiškimas Jonui 1.7-8

Anonimiškas rašė...
Tinklaraščio administratorius pašalino šį komentarą.
Linas rašė...

nuorodų nedėti

Anonimiškas rašė...

Jei Jėzus buvo Dievas,tai kaip jis negalėjo savęs išgelbėti nuo prikalimo prie kryžiaus?

Jei Dievas mirė prikaltas ant kryžiaus?kas valdo šį pasaulį?Jus sakote,kad Dievas pasimirė?

Kodėl iš 30 evangelijų yra priimtinos tik keturios,o kitos yra paskelbtos apokrifais?Nejaugi kitos likusios 26 evangelijos yra prasigalvojimai?Kas turi teisę priimti tokius sprendimus?Ar tai toks buvo Jėzaus sprendimas?

Laukiu jūsų atsakimų.Ačiū

Anonimiškas rašė...

Uzair (Ezdra) gyveno maždaug 450 P.K. metų laikotarpyje prieš Kristų.Žydai Jį laikė su didele pagarba ,kaip jų Šventojo Rašto atgaivintoją, kuris (Šventasis Raštas) buvo prarastas per Babilono okupaciją po pranašo Saliamono mirties. Tiek daug, kad jie prarado visas savo žinias apie teisę (Torą), savo tradicijas ir hebrajų nacionalinę kalbą. Tada tai buvo Ezra, kuris vėl perrašė Senąjį Testamentą ir atgaivino įstatymą (Torą). Štai kodėl jie naudodami labai išpūstą kalbą jo pagarbai suklaidino kai kurias žydų sektas, kad jis Ezdra yra "Dievo Sūnus".Tačiau Koranas teigia kad ne visi žydai vieningai teigė ,kad Ezdra yra "Dievo Sūnus". Kas yra ketinama pasakyti , kad žydų tikėjimo straipsnių iškreipimas apie Dievą išsigimė iki tokio lygio ,kad kai kurios tarp jų (žydų sektų) ėmė laikyti Ezra Dievo sūnumi.
Prašyta remiantis Vikipedija.

Anonimiškas rašė...

Pagal Islamo tyrinėtojo, ibn Kathir, Dievas sukėlė Ezdrą numirti šimtui metų ir prikėlė jį iš numirusių.Jis jojo ant savo ąsilo (taip pat prikelto iš numirusiųjų) į savo gimtają vietą. Bet žmonės negalėjo jo atpažinti , išskyrus kambarinę, kuri dabar buvo sena akla moteris. Jis (Ezdra) meldėsi Dievui ,kad Jis išgydytų jos aklumą ir kad ji vėl praregėtų.Ji atpažįsta Ezdrą ir bėga perduoti naujieną jo sūnui. Ezdra susitinka savo sūnų,kuris Jį atpažįsta iš apgamo tarp pečių.Tada Ezra paskatina žmones surasti paskutinę kopiją Toros. Ji buvo apipūvusi ir sulamdyta, tai Ezra su Dievo pagalba prisiminė ir užrašė Torą iš naujo ,tokią kokia ji buvo. Jis atnaujino Torą Izraelio vaikams. Ibn Kathir pamini, kad įžymi frazė "Mes tave (Ezdra) paliksime ženklu kitoms tautoms", turi reikšmę,kad Ezdra buvo jaunesnis už savo sūnų ( po prisikėlimo iš numirusiųjų).Po šio stebuklo, žydai pradėjo tvirtinti ,kad Ezra buvo "Dievo Sūnus".
parašyta remiantis vikipedija

Linas rašė...

Su visa derama pagarba tam islamo tyrinėtojui patarčiau persišviesti smegenis, nors kai kurių žmonių durnumas ir nepagydomas. Tokias stebūklines pasakėles kaip apie Ezdrą net gėda skaityti, nors iš kitos pusės jam kažkaip reikia pateisinti Korano nusišnekėjimus.Ezdros laiku buvo atstatyta šventykla, yra Biblijoje Ezdros knyga. Iš kitos pusės, vadinasi iki Ezdros knygos Tora yra tikra, pagal islamo logika, nes pats Dievas padėjo ją "atstatyti", tačiau Koranas net ir tai iškraipo, sakykim, Koranas tvirtina, kad Abraomas ėjo aukoti ne Izaoko, o Izmaelio. Žodžiu, kaip bežiūrėsi, melą melu nepataisysi.

O dabar dėl klausimų.
Jei Jėzus buvo Dievas,tai kaip jis negalėjo savęs išgelbėti nuo prikalimo prie kryžiaus?

Nes tam jis ir atėjo, kad būtų nukryžiuotas už žmones, kad sunaikintų nuodėmę ir grąžintų žmones iš dvasinės mirties.ne kartą evangelijose Jėzus savo mokiniams sako - būsiu nukryžiuotas ir prisikelsiu. Tik tokiu būdu buvo nugalėta mirtis.

Izaijo 53:5 Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo; jo žaizdomis esame išgydyti.

I Petro 2:24 Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant medžio, kad mirę nuodėmėms, gyventume teisumui. „Jo žaizdomis jūs buvote išgydyti“.

kaip to pasekmė

Jono 1:12 Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą

O kas nepriima - negali tapti Dievo vaiku.

Jei Dievas mirė prikaltas ant kryžiaus?kas valdo šį pasaulį?Jus sakote,kad Dievas pasimirė?

Apie savo gyvybę Jėzus sako Jono 10:18 "Niekas neatima jos iš manęs, bet Aš pats ją atiduodu. Aš turiu galią ją atiduoti ir turiu galią vėl ją pasiimti; tokį įsakymą gavau iš savo Tėvo“.
Taigi, Jėzus, buvo Dievas, kuris apsireiškė kūne, mirė ir prisikėlė. Dievas valdo pasaulį ir valdė, Biblijos įvykiai dar vis tebevyksta, todėl ši Dievo knyga iki šiol gyva. Sakykim, vienas iš paskutinių ženklų, kurie buvo pranašauti - žydų susirinkimas iš visų tautų ir Izraelio atkūrimas.

Anonimiškas rašė...

Kodėl turėčiau tikėti jūsų žodžiais apie Ezdrą ,o ne Korano?
Gal jūsų durnumas yra nepagydomas?Dėl to būtų galima stipriai ginčytis ,bet kam ? Prievartos čia nėra, o kritikuoti bet kas gali. Kaip kam šviečia galvoj taip tas ir reiškiasi.Jūs man nieko neįrodėte,pasirodė tik jūsų pyktis.Jau jums buvo minėta ,kad musulmonai tiki į torą ir į kitas šventas knygas.Jie tiki ir po šiai dienai į kai kuriuos dalykus esančius biblijoje ir toroje.Niekas nesako ,kad jose nėra dalies tiesos.Yra dalis tiesos,bet labai maža.Daug yra pakeitimų nuo originalo,išversta į kitas kalbas.Mažai tiesos tose knygose išlikę.Taip Ezdra atnaujino Torą ,nes ji buvo beišnykstanti.Po to atėjo Jėzus su savo knyga ir ką ?tada visi turėjo persiorientuoti į jo pamokymus ir atsisakyti toros.Ar ne taip?

Anonimiškas rašė...

Taip anot korano Abraomas aukojo Izmaelį ,o ne Izaoką.
O jūs norite įrodyti kitaip?
Manęs jus neįtikinsite,nes aš nepasitikiu biblija,parašyta žmonių( Marko,Luko,Jono ir Mato) ,kurie net nepažinojo Jėzaus asmeniškai.Be to kodėl kitos avengelijos yra nepripažintos? Nejaugi jose tiek daug melo? O gal tiesos?Užslėptos tiesos? Kas žino tą tikrąją tiesą? Nemanau ,kad jus ją žinote?
O logikos nėra jūsų poste. Dievui reikėjo ateiti žmogaus pavidalu,kad išpirktų jų nuodėmes mušamas ir daužomas jo tarnų ,kad jie išsipirktų savo nuodėmes per patį dievą jį žalojant? Kur tame išvis logika?Tai jums reiktų persišviesti smegenėles, o ne Ibn Kathir.Bent jau jis tokiu absurdu netiki.Kam dievui žemintis iki tokio lygio ,kad jis 1) pataptu žmogumi,2) leistų ,kad ji daužytų ,žudytų, 3) kad tokiu būdu galima išvis išpirkti nuodėmes bežudant kitą asmenį?Ypač Dievą?Ir kam Dievui reikalinga pačio savęs auka?Jis ką,pats sau aukojosi?Dėl mūsų nuodėmių?
Teisingai tavo vaikai tau sako: ''Esi senas diedas". Apsiramink ir eik ilsėtis ,nes mirtis ant nosies.Senatvė išminties tau nedavė ir nebeduos,per vėlu.

Anonimiškas rašė...

Štai dar kokį absurdą radau biblija.lt

Jėzaus gimimas

18 Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventosios Dvasios veikimu ji tapo nėščia. 19 Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. 20 Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. 21 Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių.“ 22 Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai, pasakyti per pranašą:
23 Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų,
ir jis vadinsis Emanuelis,
o tai reiškia: „Dievas su mumis.“ 24 Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save. 25 Jis negyveno su ja kaip vyras, iki ji pagimdė sūnų, ir jis pavadino jį Jėzumi.


Pagal bibliją,Marija turėjo vyrą Juozapą.Kur išvis yra melų melas,ne ji buvo dora , religinga ir nekalta jauna mergina.Dėl to ją ir vadina šventąja ,nes ji jokių vyrų neturėjo ir buvo niekieno nepaliesta.
Tiek prikurta nebūtų dalykų pas jus ,kad galai nesusiveda.Nėra jokios logikos ir dėl to aišku,kad nėra tiesos.Nes kad žmogus tikėtų ,turi būti logika,o ne absurdas
Gaila,bet tokia jau realybė.Nėra dėl to ko nervuotis.protingas žmogus atskirs melą nuo tiesos.Nereikia mums čia per daug diskutuoti.Laikas jums Linai ''atvėsti''.Kaip matau ,mes čia visi labai ramūs ir nesinervuojam.Ramiai bičiuliai.

Linas rašė...

Dar sykį sakau, kad Koranas parašytas praėjus 2000 metų nuo Toros surašymo, O nuo Evangelijų - maždaug 300 metų. Tai tas pats, kad aš perrašyčiau Maironio eilėraščius ir aiškinčiau, kad manieji - tikri. Toks yra Koramnas - nevykusi perrašymo kopija visose srityse.Kaip jau sakiau, Mohamedas nebuvo vienintelis, kuris pabandė Torą ir Evangelijas perrašyti pagal savo "logiką", o musulmonai netiki nei Tora, nei Evangelijomis, nes jei tikėtų, pamatytų, kad Koranas labai silpnas.
Todėl jums reiktų klausti ne kodėl Toros ar Evangelijose "nelogiškai" parašyta, bet kodėl po 2000 m. atsiradęs Koranas teigia to, ko nėra ir nebuvo.

Anonimiškas rašė...

Toros ir biblijos Muhamedas neperrasinejo,nes nei rasyti ,nei skaityti jis nemokejo.
Koranas yra dievo žodžiai.Ir dievas nemeluoja.
Įdomu man tik ,kodėl kitos evangelijos paskelbtos apokrifais? Kodėl tik keturios pripažintos?

Linas rašė...

Dievas savo žodžiui neprieštarauja ir praėjus 2000 metus nepersigalvoja. O kitos nepripažintos dėl tos pačios priežasties, dėl ko nepripažįstamas ir Koranas - jos nesutapo su tora arba buvo visokios fantastikos "logiškos" prikurta

Anonimiškas rašė...

Ir kas turi tą tikrąją Torą?Ir kas per žmogus/-nės tai nusprendė paskelbti apokrifais?Kas jie tokie per žinovai?

Linas rašė...

Tora visa tikra - archeologija tą patvirtina -pranašų, įstatymo ir kitos knygos nepasikeitę nuo pat užrašymo, o štai dėl Naujojo Testamento, čia jau kita kalba, Morkus buvo Jėzaus mokinys, Jonas, Petras, jų raštai iš karto pateko, kiti buvo patvirtinti per susirinkimus, o fantastika atmesta. ir tai didelis skirtumas nuo Mohamedo, kuris vienas savo "apreiškimus" dėstė ir niekas jų negalėjo patvirtint ir dabar negali, tas jaučiama ir musulmonų tikėjime - darau ką noriu ir kas man uždraus. Štai Koranas liepia tikėti Tora ir Evangelijom, o visi musulmonai tvirtina, kad jie netiki ir netikės. Tiksliau, kuo norės, tuo tikės. Aš nesu prieš - tegu žmonės tiki kuo tik nori. Tačiau tegu žino, kuo tiki ir tas tikėjimas turi pagrindą. Kur Korane parašyta, kad Biblija suklastota?

Anonimiškas rašė...

Korane minima daugelyje vietų,kaip žmonės patys pasirinkdavo tikėti kaip nori ir nesekė pranašais ,nes jiems taip norėjosi.Taip palaipsniui ir tikėjimas buvo iškreiptas.Jus sakėte,kad skaitėte koraną,tai kodėl klausiate vis to pačio klausimo.Jums jau daug žmonių minėjo tuo klausimu,o koranas jums atsakys dar į daugiau jums kylančių klausimų.Be to ,aišku,kad nieko jus taip ir nežinote apie islamą.Muhamedas(telaimina jį Dievas)turėjo pasekėjus,taip kaip ir Jėzus.Ir jie yra jo liūdininkai.Tą patvirtina Hadisai.Koranas be hadisų būtų sunkiai suprantamas,hadisai paaiškina tiksliau ir išsamiau ir žmonės ,kurie surašė hadisus yra Muhamedo pasekėjai ,patikimi,sąžiningi žmonės,kurie vadinasi sachaba.Analizuojant ir lyginant koraną,jums siūlau bent jau minimaliai pasidomėti islamu,nes kalbate kas jums galvoj ,iš savo ''fantazijos''.Suprantame mes ,kad tai iš jūsų neapykantos.
Morkus ir Lukas perpasakojo tuos įvykius,dėl to jie yra netikslūs .Nei Morkus ,nei Lukas nebuvo Jėzaus apaštalais.Ką jus savo religijos nežinote?

Anonimiškas rašė...

Petras laikomas pirmuoju popiežiumi katalikybėje,tai kodėl jo evangelija neįveina į jūsų ketvertuką?
Judas-apaštalas ,kuris išdavė Jėzų.Kaip juo gallima išvis pasitikėti tada?
Jei dvylika apaštalų minima biblijoje,kodėl tų minimų apaštalų evangelijos nepripažintos,juk jie buvo Jėzaus pasekėjai,artimiausi jam žmonės?

Linas rašė...

Neapykantos neturiu, bet visi dalykai, kurie panašūs į komunizmo propagandą mane erzina ir tiek. Ne apie pasekėjus kalbu, žinau kad ištisi islamo institutai perkasinėja Bibliją, gal kur bus apie Mohamedą parašyta, sako net ir randa arba tai, kas buvo pranašauta apie Mesiją, begėdiškai priskiria Mohamedui. kam tai daro? Tam, kad nors kaip įrodytų, kad Koranas turi pagrindą, o mohamedas tikrai yra to paties Dievo pranašas, deja, tai tuščias užsiėmimas, nes nepavyks. O Hadisai nėra net pagal musulmonus Alacho žodis, kad jie galėtų paneigti ar kaip kitaip pakreipti, kas Korane užrašyta.
O klausiu tol. kol bus atsakyta. Nelabai suprantu, superreligija, o į kelis paprastus klausimus negali atsakyt.
1.Kas, kada, kokiu būdu iškraipė Bibliją, kur yra tikroji.
2.Kur tai parašyta Korane.
3.Ką pranašavo pranašas Mohamedas kas jau įvyko. Tik prašyčiau ne iš hadisų, o iš Korano.

Anonimiškas rašė...

Turiu jums tik vieną patarimą,skaitykite koraną.

Linas rašė...

Labai ačiū už rūpestį ir patarimus, tačiau aš skaitysiu originalą, Koranas šiuo atveju - tik antrinė literatūra, tas pats kas Mormonų knyga - pateiktas vieno žmogaus ir pilnas išgalvojimų, kad liečia Toros istorijas, taigi, labai labai toli nuo tiesos. Kad yra kitaip, įrodyti musulmonai negali. Kaip ir jūs negalite ir negalėsite.

Anonimiškas rašė...

neapykantos pas jus pilna sirdis,o tiesos izvelgimo isvis nera,akla sirdis nieko nematanti ir negirdinti.Jei dabar neigiate tiesa,po mirties jos nepaneigsite,bus paprasciausiai per velu.todel laimingo kelio

Linas rašė...

Klausimai, kuriuos pateikiau, su jokiom pykantom ir neapykantom neturi nieko bendro. Kaip ir sakiau, visiškas Korano pravalas - nėra atsakymų ir nebus. Tiesiog ta knyga yra nevykęs Biblijos plagiatas. Vat įdomu, o ką jūs darysite po mirties, jei net gyviems esant neturite atsakymų ir aklai laikotės įsikibę į melagingą vieno žmogaus liudijimą, kurio net apginti neįmanoma? Ar ne todėl musulmonai visam pasaulyje taip smurtauja? Jėzus sakė: "Kas manim tiki, nors ir mirtų, bus gyvas". O štai musulmonai kiek girdėjau rojuje per dieną ruošiasi po 3 milijonus patiekalų valgyti. Neblogas apetitas arba eilinė Korano nesąmonė. Kaip vyras gal ir susigundyčiau 72 moterim mane aptarnaujančiom, deja, Dievas nei gašlybių, nei apsirijimo netoleruoja - toks kūniškas rijimo ir sekso rojus tėra stebuklinė pasaka, nieko bendro neturinti su Abraomo Izaoko ir Jokūbo Dievu.

Linas rašė...

Koranas apie karalių Saulių ir sandoros skrynią
247. Ir jų pranašas pasakė jiems: “Allah paskyrė Talutą jūsų karaliumi.” Jie atsakė: “Kaip jis galės mus valdyti, jei mes turime daugiau teisių valdžiai nei jis, o taip pat neturi jis gausybės turto?” Bet pranašas atsakė: “Iš tiesų, Allah pasirinko jį jūsų Vyriausiuoju ir dosniai apdovanojo jį išmintimi ir vyrišku šaunumu. Allah suteikia valdžią tiems, kuriems Jis nori, ir Allah yra dosnus savo malonėmis ir žino viską.”
248. Ir jų pranašas pasakė jiems: “Jo valdžios ženklu bus tai, kad pas jus atsiras priesakų skrynia, kurioje jums nuo Allah bus sakina (saugumas, ramybė, taika) ir relikvijos, kurios paliko nuo Mozės giminės ir Aarono giminės, - ir ją atneš angelai. Tame yra ženklai jums, jeigu jūs iš tikrųjų tikite.”
Biblija sako:
Žmonės išsireikalavo, kad gautų karalių, o ne Dievas paskyrė.
Sandoros skrynią atnešė ne angelai, o ji buvo padaryta Dievo liepimu.
Sandoros skrynia padaryta Mozės laikais, o ne kai Saulius tapo karaliumi.
Pasakė ne "jų pranašas", o apie karalių kalbėjo Dievas.

Man užtenka šios ištraukos, kad pasakyčiau, jog Korane nėra tiesos. Jis bando klastoti kas Toroje užrašyta prieš 2000 metų iki Korano atsiradimo.

Linas rašė...

Melstis - dalykas kilnus, tik, brangioji, bėda ta, kad nei tau nei kitiems Alachas nei atsako, nei kalba. Taigi, meldžiatės į negyvą tuštumą iš kur jokio atsakymo niekada nebūna, kaip pagonys meldžiasi Perkūnui, Gabijai.

Anonimiškas rašė...

Jau matau ,kad ištrynei mano postą.Tai pasikartosiu,kad akla tavo širdis ir nieko negirdinti.Esi tamsoje ir tik Viešpats žino kiek ilgai tu toje tamsoje būsi,nes jei tau lemta bus praregėti ,tai tik dėl Dievo malonės tau.Aš norėjau melstis ,kad tau Dievas apšviestų protą ,bet tu net netiki ,kad žmogui meldžiantis iš visos širdies Dievas jam padės,kad dievas atsako į mūsų maldas,kad ir kokio tikėjimo tu bebūtum.Kas kreipiasi į dievą pagalbos ,tam dievas ir atsako.Tavo tyčiojimasis yra pasibjaurėtinas ,dėl to nevertas tu esi mano maldos.

Linas rašė...

Nu va kaip greitai pasikeičia nuomonė:) Gal mano širdį būtų galima ramybėje palikt? Bent iki to laiko, kol nustosit neigt istoriją, archeologiją ir faktus, kuriems prieštarauja Koranas. Ir dar čia kažkas kalba apie aklumą??? Netryniau, kažkodėl tik į paštą atėjo komentaras, o čia neįsidėjo. Mano tyčiojimasis? Tai jūsų musulmonai sako, kad Alachas niekam neatsako ir su niekuo nekalba, kuo aš čia dėtas? Panašu, kad visai nesigaudote islamo dogmose, nes jei tvirtinat kitaip - piktžodžiaujat Alachui.

Linas rašė...

Jūsų puikusi, žmogiškasis nuosaikusis islamas. nežmogiai... Iranas - suimtų krikščionių vaikai Helma and Nima turi sunkiai dirbti, kad prasimaitintų patys ir išmaitintų Širazo kalėjime uždarytus už tikėjimą Kristumi tėvus. Jiems 17 ir 12 metų, praneša Mohabat News.

Jie yra poros, kuri tapo krikščionimis, Fariba Nazemian ir Homayoun Shokouhi, vaikai.

Abu vaikai taip pat buvo suimti ir po to paleisti iš kalėjimo. Paauglį po to, kai jį paleido iš kalėjimo, išmetė iš mokyklos ir atėmė teisę tęsti mokslą.Jis turėjo susirasti darbą batų parduotuvėje, kad išmaitintų seserį ir tėvus, jiems padeda kiti Širazo krikščionys.

Anonimiškas rašė...

Nieko tu neišmanai apie islamą ir musulmonus.Mes neatsakome už kitų žmonių nuodėmes ,kaip ir tu neatsakai už pedofilus,prostitutes ir kitus.Vienas dalykas kas praktikuoja savo tikėjimą ir kas ne.Kad atskirti ,kas paklusnus dievui ,o kas ne reikia skaityti koraną ir hadisus,o ne imti blogų žmonių pavyzdžius.Mūsų gyvas pavyždys yra pranašas Muhamedas swa ir kai tu perskaitysi jo biografiją iš ""Sealed nectar" tada ir suprasi kas yra musulmonas tiksliąja prasme .O iki tol nėra ką su tavim diskutuoti,nes gaunasi iš tuščio į kiaurą.
O drasos ir neapykantos tau užtenka kiekviename poste mus smerkti ir kritikuoti.Jėzus toksai tikrai nebuvo,o dediesi labai didžiu Jėzaus pasekėju?

Linas rašė...

Ei, gal nereiktų dumti akių, kad Iranas, Saudo Arabija ir t.t. ne musulmonai, taigi tie žmonės gyvena griežtai pagal islamą, kaip ir tie kur Nigerijoj gyvus žmones degina, per metus sudegintos 875 bažnyčios vien Nigerijoje. Mohamedo pasekėjai mokosi iš savo pranašo ir tęsia jo pradėtą kruviną žygį, kaip jie tylom ir garsiai sako - kol islamui nepaklus visa žemė. Tik apakęs žmogus gali nematyti to blogio, kuris velkasi paskui šią tariamą religiją, ir tavo pastangos būti "kitokia" musulmone nieko nepakeis, vieni toliau žudys pagal koraną, kiti vaidins taikos karvelius pagal tą patį Koraną. Tai kiek yra Koranų?

Anonimiškas rašė...

Tai kiek yra biblijų?Kiek yra teroristų ir nekaltų karvelių ,kurie seka biblija?Lygiai tą pati galiu pasakyti apie tave.Nieko tu nesupratai ,ką tau sakiau ir vėl iš tuščio į kiaurą,kokia prasmė?
Cituoju patį tave:
Žmogus yra iš trijų dalių - kūnas, siela ir dvasia. Jūsų siela, dvasia ir kūnai yra skirtingi dalykai, tačiau to paties žmogaus dalys. Klausiate, ar Jėzus Dievas ar Sūnus? Dievas yra triasmenis - Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Kiekviena iš jų atskira asmenybė, bet tas pats asmuo. Dievo žodis sako jog Jėzus yra Dievas, apsireiškęs kūne, kaip Toroje ir buvo parašyta "Aš ateisiu, o jūs mane perdursite".

Klausiu: Kai Jėzų prikalė prie kryžiaus ir jis pasimirė,kas tada numirė?Siela,dvasia ar kūnas?Jei dievas triasmenis?Kas tada numirė?Tėvas,Sūnus ar Šventoji dvasia?
Cituoju tave:''Kiekviena iš jų atskira asmenybė, bet tas pats asmuo. ''Kaip gali būti kiekviena iš jų atskira asmenybė ,bet tas pats asmuo? 1 asmuo plius 1 asmuo plius 1 asmuo lygu 3 asmenys.
Kur biblijoje minima Jėzaus paties žodžiais,kad jis yra dievas?Reikalauju Įrodymų.

Anonimiškas rašė...

Be to neskaitęs esi Muhamedo swa biografijos.Jis yra pats taikiausias žmogus ir nedegino jis bažnyčių ir žmonių.Žmonės ,kurie taip elgiasi yra nutolę nuo islamo ,nes islamas išvertus iš arabų kalbos yra taika,santarvė,paklūsnumas dievui iš visos širdies.Žmonių elgesys kartais neatspindi islamo realybės,nes žmogus pasiduoda savo užgaidoms,savo norų tenkinimui,o ne dievo paklusnumui,pranašų pamokymams.Kodėl nekalbate apie savo krikščionis ,katalikus nusikaltėlius?Kiek jie žmonių sudegino ,išprievartavo,sušaudė,kiek mečečių jie sudegino,kiek koranų jie sudegino?Jūs patys savęs tai nematote,matote tik kitus?Pasižiūrėkite į veidrodį?Jau sakiau ,ta diskusija iš tuščio į kiaurą .Geriau atsakyk į mano klausimus su įrodymais ir nenukrypk nuo temos.Juk čia mes lyginame koraną su bibliją ,o ne kas daugiau bažnyčių sudegino ir panašiai.

Linas rašė...

Diskusija ne tuščia, tiesiog nesiliūliuokite pasakomis apie taikų islamą, nes tokio paprasčiausiai nėra. turbūt nežinote, bet kasdien siaubingi nusikaltimai - žudynės, persekiojimas, žmonių niekinimas ir tai ten, kur musulmonai, žudo arba svetimus, arba savus.Dabar jūsų regione pakilo salafistai, tie išvis kažkokie gyvuliai griovėjai. Tas pats ir su Mohamedu, kokios čia pasakėlės apie taikumą, jeigu pats ėjo į karo žygius ir vadovavo, platindamas islamą per prievartą? Gal ir kardo nenešiojo?:) Stalinas irgi pats nieko nežudė. Koks pranašas tokie ir pasekėjai ir visa tai vyksta ne kažkada tamsiais viduramžiais o kol mes susirašinėjam. Tu užaugai kaip laisvas žmogus ir mąstai dar kaip laisvas žmogus, bet tavo vaikai bus jau vergai.Islamo vergai. Bandys pabėgti - mirtis. Va ir visa islamo esmė. Tam ir buvo stengiamasi pakeisti Toros mokymą, bet nepavyko. Taip ir neparašėte, kur Mohamedas liepė netikėti Tora:)
O dėl tavo klausimų aš jau sakiau, Jėzus Jono evangelijoje 7 kartus sako AŠ Esu - tai JAHVĖ - Dievo vardas. O ir būdamas čia, jis darė tai, ką gali tik Dievas - atverdavo aklas akis, gydydavo, prikeldavo mirusius, padaugindavo duoną, išsakydavo, kas bus ateityje. Nėra kito tokio kaip Jis ir nebus.

Anonimiškas rašė...

Ir vėl tu apie tą patį,negi tu nori ,kad aš rašyčiau,ką džordžas Bušas darė,ar hitleris ar dar koks bedievis?Dėl tau ta reiktų kurti naują temą,nes čia jau ne į temą.Aš tau turiu tiek pat mėšlo nudrėbt,kad kodėl tokie religingi kūnigėliai žagina nekaltus berniukus ir terorizuoja juos visą jų gyvenimą ir priskiria save prie artimųjų dievui?Ir ką? Jėzus jau sumokėjo už jų nuodėmes,jiems jau atleista,nes anot bažnyčios jų teisti negalima ,juk jie ''šventi'', atseit ''kalbasi ''su dievu ir jiems reikia nuodėmes išsakyti ,kai jų pačių nuodėmės milijonus kartų didesnės ir jie net dėl jų nei kiek nesigaili.Jiems rūpi tik valdžia ,pinigai ir tokių žioplių banda ,kurie juos palaiko,tai jie galėtų tęsti savo šlykščių norų įgyvendinimus ir plauti smegenis kitiems.
Jau sakiau skaityti Muhamedo swa biografiją,tada galėsime apie jį diskutuoti.
Islamas prievarta niekada nesklido,nes žmogus niekada nepaklūs per prievartą nei Allah,nei kam kitam.Nebent laikinai iš baimės ir vėliau tikrai atsisakys tokio elgesio.Prievarta dažniausiai atsigrežia priešingai-nepaklūsti.Islamas žreiškia taika ir paklūsnumas dievui su dievo sąlygomis ,o ne su savo užgaidomis.
Žinoma ,nebus niekada tokio pranašo kaip Jėzus (telaimina jį dievas).Jis gydė akluosius su dievo pagalba,bet jis nebuvo dievu pats.Kaip ir Mozė,turėjo galią prikelti numirusius su dievo valia ,bet jis nebuvo dievas.Taip ir Muhamedas turėjo tokių galių ,bet jis jų nepanaudojo ,nes žinojo ,kad žmonės jį sudievins taip kaip jie jau sudievino Jėzų prieš jam ateinant.Dėl to Muhamedas swa ir buvo siųstas dievo ,kad patvirtintų Jėzaus pamokymus ir juos pratęstų,nes žmonės jau buvo vėl nukrypę nuo tiesos.

Linas rašė...

Gerai, atsiprašau, nebesigilinkim į tuos veiksmus, perlenkiau, suprantu, kad nesi už viską atsakinga.
Aš tau visą laiką rodau, kad Mohamedas ne priminė, o žiauriausiu būdu iškraipė, ką kiti pranašai teigė. Sakykim, Tora teigia, kad Abraomas išėjo iš Charano, gyveno Egipte ir Pažadėtoje žemėje, t y dabartiniame Izraelyje, kur ir buvo palaidotas, yra jo kapas. Koranas - kad Abraomas gyveno Mekoje. Tai neatitinka nei istorijos, nei egzistuojančių faktų. Tora atitinka, Koranas - ne, tačiau Mohamedas įžūliai tvirtina, kad tai Tora suklastota. Tai elementarus melas be jokių įrodymų ir tiek. Priminsiu, kad žydams nebuvo reikalo klastoti nes koranas ir musulmonai pasirodė po 2000 metų, o Tora nuo parašymo išliko tokia pati. Raidė raidėn. Jėzus sakė netikintiems Tora:"Dangus ir žemė praeis, o iš Įstatymo neiškris nė viena raidė". Archeologija tai patvirtina - visos rastos Toros ištraukos, datuojamos ir 1000 metų, atitinka raidė raidėn, visos Toros pranašystės išsipildė tiksliai arba pildosi dabar. Ir išsipildys iki galo, nes tai tikras Dievo žodis. toks apimantis, kad jame yra užrašytas kiekvienas žmogus. Ar žinai, kad ir apie tave ten parašyta?

Anonimiškas rašė...

Niekada nesakiau ,kad tora yra grynas melas.Visada sakiau ,kad yra joje dalis tiesos, tik reikia tą tiesą atsijoti pačiam.Araomas gyveno įvairiose vietose skirtingais laiko tarpais ir jis gyveno ilgai -virš šimto metų ir turėjo žmoną Sarah,kuri buvo vergė ir jam pagimdė Izaoką,nes jo pirmoji žmona Hadžar buvo nevaisinga,bet vėliau su dievo valia dėl Abraomo maldų suteikė jiems sūnų Izmaelį.Bet tu man sakei anot Toros ar biblijos ,kad ne.Daug kas nesutampa,bet tu įsitikinęs,kad biblija-tora teisinga,o aš ,kad koranas.Kodėl?Aš tikiu,kad dievas būtų išvis nesiuntęs Muhamedo swa kaip pranašo ,jei prieš tai atėję šventi raštai būtų išlikę nepakitę.Kam reikalingas Muhamedo atėjimas?Kam?Paneigti kitus pranašus?Ne.Koranas skelbia ,kad Muhamedas ateina patvirtinti pranašus,o ne jų paneigti,nes visi pranašai siūsti to pačio dievo visais laikais ir tai yra tąsa to paties tikėjimo.Teismo dieną ,visi pranašai įžengs į rojų su jų pasekėjais,kurie sekė jais kai jie jiems skelbė savo religiją.Kadangi per laiką tikrieji Jėzaus pamokymai pakito arba buvo atmesti,nepraktikuojami,tai tie žmonės ,kurie neseka Jėzaus pamokymais yra bėdoje,nusižengę.Kaltinti reikia ypač tuos ,kurie ignoravo ir iškraipė tuos pamokymus ir veda žmoniją klaidingu keliu.Kodėl po Nojaus buvo kiti pranašai?Kodėl po Mozės,po Abraomo buvo kiti pranašai?Nes religija po jų pilnai neįsitvirtino ir dievas vėl siuntė kitą pranašą.Jeigu prieini prie originalios Toros ir evangelijos(kurios buvo pranašų šnekamaja kalba) ,rasi joje paminėtą Muhamedo swa atėjimą po Jėzaus,kuris kalbės ne iš savęs ,o iš dievo .Muhamedas yra paskutinis pranašas ir dievas nebesiųs daugiau pranašų,apie tai praneša Muhamedas swa ir mes tuo tikime.Tebelieka laukti paskutinės dienos -pasaulio pabaigos ir teismo dienos.Visi turi teisę rinktis ,kuri religija yra teisinga,ieškoti tiesos,domėtis.Tiesų negali būti daug.Yra tik vienas dievas ir viena tiesa,vienas tikėjimas,bet čia kiekvieno privatus reikalas ją surasti.Nemanau,kad verta apie tai daugiau diskutuoti.Man nereikia niekieno įtikinėti.Patys ieškokite tiesos,aš tik pranešėjas/-a ir nieko man iš jūsų nereikia,tikėsite ar netikėsite tai jau jūsų pasirinkimas.Telydi dievas jūsų širdis į teisingą pasirinkimą.Amyn.su dievo valia.

Linas rašė...

Brangioji, rašai: "Abraomas gyveno įvairiose vietose skirtingais laiko tarpais ir jis gyveno ilgai -virš šimto metų ir turėjo žmoną Sarah,kuri buvo vergė ir jam pagimdė Izaoką,nes jo pirmoji žmona Hadžar buvo nevaisinga,bet vėliau su dievo valia dėl Abraomo maldų suteikė jiems sūnų Izmaelį.Bet tu man sakei anot Toros ar biblijos ,kad ne.Daug kas nesutampa,bet tu įsitikinęs,kad biblija-tora teisinga,o aš ,kad koranas.Kodėl?"
Viskas atvirkščiai - tai žmona Sara buvo nevaisinga, o Hagara buvo tarnaitė, kuri pagimdė Izmaelį, kuris tapo visų arabų protėviu. Nu kaip gali pranašas viską atvirkščiai surašyti??? Tora nepakitusi nuo pat jos užrašymo, perrašinėdami žydai turi sistema, jeigu perrašant kažkuriose vietose neatitikdavo raidė, tokį rankraštį iš karto sunaikindavo - kokią Torą bepaimsi niekur nerasi iškraipumų, neatitikimų ir t.t. Dar kartą sakau, kad Koranas atėjo po 2000 metų ir staiga ėmė teigti, kad tai čia tiesa, o va kas buvo 2000 metų saugoma raidė raidėn - melas. Dievas aiškiai sakė Toroje - jei pranašas kalbės kitaip - jis ne nuo Manęs. Koranas ne vienintelis bando Toros žodius iškreipti - Mormonų knyga, Jehovos liudytojų Biblija, Munistų knyga - visos šitos knygos bando ištaisyti, kas esą "nelogiška", visos parašytos "pranašų". Ir visos nukreiptos prieš tai, kad Jėzus yra Mesijas - Dievas, apsireiškęs kūne.

Rašai:"Jeigu prieini prie originalios Toros ir evangelijos(kurios buvo pranašų šnekamaja kalba) ,rasi joje paminėtą Muhamedo swa atėjimą po Jėzaus,kuris kalbės ne iš savęs ,o iš dievo ". Deja, ne ne apie Muhamedą čia kalbama o apie Šventąją Dvasią sako originali evangelija. Jėzus sakė "Ir Aš paprašysiu Tėvą, ir Jis duos jums kitą Guodėją, kad Jis liktų su jumis per amžius. Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes Jos nemato ir nepažįsta. O jūs Ją pažįstate, nes Ji yra su jumis ir bus jumyse".Jono 14, 16. Muhamedas nebuvo nei dvasia, nebuvo nei su Jėzaus mokiniais nei mokiniuose.

Muhamedas yra paskutinis pranašas ir dievas nebesiųs daugiau pranašų,apie tai praneša Muhamedas swa ir mes tuo tikime.

Brangioji, Muhamedas neturi niekuo patvirtinti savo žodžių - archeologija, istorija ir Dievo žodis - prieš jo atneštą žinią. O dėl pranašų irgi klysta, nes Evangelijos sako "Ir šiuos Dievas paskyrė bažnyčioje: pirma – apaštalais, antra – pranašais, trečia – mokytojais; po to – stebuklai, paskui – išgydymų dovanos, visokia pagalba, vadovavimai, įvairios kalbos". Dievas yra gyvas ir pranašai yra ir dabar Dievo bažnyčioje. Taigi, kur bepažiūrėsi - siaubingi neatitikimai, siaubingi,

Anonimiškas rašė...

Aš neklystu,nes dievas neklysta.Korupcija viešpatavo visais laikais.Tikėk kuom tu tiki,aš tikiu kuom aš tikiu,tau tavo tiesa ,man -mano.Netikėsiu aš tuom kuo tu tiki,o tu netikėsi tuo kuo aš tikiu ,tau yra tavo religija ,o man mano.

Linas rašė...

Brangioji, aš gi sakiau, kad skaičiau Koraną - ten Muhamedas bando iš anksto dangstytis - žydai ir krikščionys bus nepatenkinti, o jūs atsakykit taip - kaip tu ir rašei, gražu:) Žinojo Muhamedas, kad argumentų nėra ir nebus, telieka tik taip sakyti:) Matai, brangioji, aš tik paprastas kaimietis, o visas islamo pasaulis su savo šeihais ir universitetais negali man atsakyti. Ir tu negali ir negalėsi, nes tai išsigalvojimai. O grubiai sakant apie tą patį Abraomą - piktas melas.

Kadangi islamas pretenduoja, kad "tai tas pats to paties Dievo" tikėjimas, tai labai aišku, kad ne to paties Dievo, nes Dievas dviejų skirtingų pranešimų apie tą patį įvykį nesiunčia. Galima praktikuoti, ką tik nori, tik jokia religija ir mūsų pastangos neišgelbės, nes Biblija sako: "Mūsų teisumas jo akivaizdoje - purvini skarmalai" nepakaks 5 kartus per dieną melstis, mėnesį pasninkauti. šito per maža, kad ateiti į Elochimo akivaizdą. Dievas nesukūrė religijos ir neliepė niekam jos kurti.

Anonimiškas rašė...

Be komentarų...
Aš negarbinu to, ką jūs garbinate,
Ir jūs negarbinate to, ką aš garbinu.
Ir aš negarbinsiu to, ką jūs garbinate,
Ir jūs negarbinsite to, ką aš garbinu.
Jums - jūsų religija, o man - mano religija

Linas rašė...

Nepaisant visko, pati parašei, kad tiesa tik viena, ir visi faktai rodo, kad ji tikrai ne Korane.

Linas rašė...

O kai tiesos nėra, kol mes kalbam štai kas vyksta (fotografiją apie bausmę pagal Koraną galiu atsiųsti).

Youcef Amrane iš Rotterdamo paskelbė fotografiją iš Jemeno - musulmonai nukryžiavo krikščionį. Ne, tai ne kadras iš meninio filmo, tas prikaltas prie kryžiaus žmogus – žiauri XXI a. realybė. „Tas, kurį jūs regite, ne Jėzus Kristus, nukryžiuotas prieš 20 amžių, o vienas iš buvusių musulmonų, atsivertęs į krikščionybę. Jemenietis nepadarė jokio nusikaltimo, išskyrus tikėjimą į Jėzų, kaip Išgelbėtoją ir Išganytoją “, rašo Yousef.
Komentatoriai iškart išvertė arabišką užrašą virš nukryžiuotojo galvos: „Nukryžiuotas šariato pasekėjais vardan tikėjimo Azzane“. Paskutinis žodis, matyt, yra nužudytojo vardas.
Šio žvėriško susidorojimo atlikėjai vadovavosi Korano 5 Suros 33 Ajate nurodytu bausmių už „kovą prieš Allachą ir jo Pasiuntinio užpuolimą“ sąrašu, viena kurių ir yra nukryžiavimas.

Anonimiškas rašė...

Pritariu.dziaugiuos kad yra sveikai mastanciu.biblijoje netgi yra parasyta kad bus paskutinis pranasas ahmad kas yra muhamad.toroje netgi aiskiau aprasyta!

Anonimiškas rašė...

Tu juokingai kalbi.sakai yra tik viena versija biblijo,!!!tai nusipirk keles biblijas ir pamatysi kad skirtingo.kaip dievo zodi galu rasyti skirtingi zmines skirtingu metu o po to kazkas sugalvoti kaip sudeti I viena vieta!visa krikscionybe yra pagrysta spekuliavimu valdzia ir pinigais.tam kryziuociai ejo ir kariavo kad valdzia ju butu.ir sudejo I knyga taip kaip norejo.koranas yra Dievo zodis.

Linas rašė...

Koranas yra vieno žmogaus kūrinys be jokių įrodymų dėl tikrumo ir tiek, jeigu jau Biblija yra klaidingai sukurta, tai Koranas net ir tą "klaidingą" sugebėjo perpasakodamas taip supainiot, kad patys musulmonai nebeatsirenka.

Anonimiškas rašė...

Koranas Dievo zodis.kaip ir tikroji biblija.tik kazin kur ji dabar yra.judu biblijoje pakeista daug dalyku.perrasete viska savo ismanymais.hebraju kalboje ar graiku atsiprasau nepamenu yra minimas Mohamedas.tik siuo metu jusu perrasinetose biblijose vardas Mohamed yra pakeistas i kita zodi.tai kaip as galiu tokiomis biblijomis tiketi.koranas yra arabu kalba ir dabar islikes.biblijoje rasoma jog Jezus 8 dienu buvo apipjaustytas kaip ir musulmonai bei zydai daro.o kodel jus tada tuo nesekate?

Linas rašė...

Na, Biblijoje ir mano vardas minimas, bet tai neduoda teisės man jos perrašyti ir iškraipyti, kaip padarė Mohamedas Korane prisiklausęs žydų ir krikščionių pasakojimų. Sakykim, Koranas pasakoja, kad Abraomas su sūnumis pastatė Kaabą, Biblija sako, kad Abraomas ten niekada nebuvo, Biblija sako, Abraomas aukojo Izaoką, Koranas - Izmaelį. Paskui beliko pasakyti, kad Biblija - netikra.

Jahja rašė...

Linai, is to tavo rasynelio ir diskusijos po jo yra visiskai aisku, kad Korano nesi skaites, o perskaitei tik vienos Korano suros vertima i lietuviu kalba, kuri radai islamas.lt puslapyje. Iskarto turiu pasakyti, kad vertimas tame puslapyje yra labai prastas, kas nenuostabu, nes tai nera profesionalus vertimas is arabu kalbos, bet megejiskas is vertimu i kitas kalbas, daugiausia is anglu.
Is tokios medziagos lyginti Korana su Biblija ir daryti kazkokias isvadas apie Korana yra labai neatsakinga. Cia butu panasiai kaip aiskinti apie Shakespeare poezija perskaicius kelis puslapius is kokio nors prasto megejisko Hamleto vertimo versto ne is originalo anglu kalba, bet is kokio nors vertimo, pavyzdziui, i rusu kalba. Tamstos neatsakinguma rodo ir tai, kad tamsta net Korano suros, apie kuria kalbi savo rasynelyje, pavadinima nepasistengei parasyti teisingai . Ta sura vadinasi al-Bakara, o ne al-Baraka, kaip tavo rasynelyje. Ir dar, jeigu jau tamsta emesi lyginti Korana ir Biblija, tai tada nepatingek duoti ir nuorodas i konkrecias Biblijos eiles. Nes is tavo rasynelio susidaro ispudis, kad tamsta ne tik Korano nesi skaites, bet dar ir Biblijoje, kaip sako, plaukioji ir nelabai rauki.
O apibendrinus, tai vienintelis tavo argumentas yra mazdaug toks: Korane pasakyta taip ir taip, bet stai Biblijoje pasakyta ne taip, o kitaip, ir todel Korane pasakyta neteisingai. Nejaugi neaisku, kad jeigu lygini Korana ir Biblija, tai tokio tipo “argumentai” nieko neirodo?

Anonimiškas rašė...

Siaip ne jezui o mozei buvo pasakyti 10 dievo isakymu; tame tarpe ir neturek kitu dievu tik mane viena.

Anonimiškas rašė...

Buvau krikscione ir tikejau biblija iki....Kol neatradau korano...Tada mano gyvenimas pasikeite...koranas tikru tikriausia dievo siusta Knyga mums..!!! Zmones atsibuakit pagaliau...biblija ir koranas nepalyginami...

Anonimiškas rašė...

Noriu daug ka pasakyt, bet apseisiu su tuo,kad as suprantu Korana kaip kaskokia velnio knyga kuri skleidzia tik blogi ir plius smeizia biblija bej meliuoja ir plauna smegenis visam tam treciam pasauliui ar kitom bukom salim kurios negali taikiai gyven ir net skerdzia savus zmones ir sako dievo varda pries nukirsdamas zmonai galva...Kaskokie idiotai ir bukaprociai is kuriu puse net nesugeba perskaityti Korano ka ten raso nes skaityti nemoka ir vistiek atvike i europa skleidzia Islama... Jai mes tokie blogi kodel jus vikstate pas mus su savo tikejimais i kuriuos net patis neturite atsakymu?..Nes jauciates laisvi ir spjaunat i Korana ir nesilaikot jo, tik vienas pries kita vaizduojat kokie jus geri musulmonai,nes ir patis protingesni supranta kad tai nesamone bet vistiek dar bijo roditis kad netiki,nes gali reikt sugrist is kur atkeliaves o ten jau bus blogai-bausme...As zinau daug tokiu dirbu su jais ir bendrauju kiekviena diena... Is tikro slikstu geletu uzdraust ta knyga visam pasauli. As taip pat is kaimo tik skaitau ir domiuos tokiais dalikai nes dirbu su to tikejimo zmonemis ir dar nej vienas is ju baigusiu daugybe universitetu neirode kad Koranas tikra dievo knyga tik aklas baimes jausmas!

Anonimiškas rašė...

Isvada tik ta, kad straipsni rase zmogus, nesuprates Sv. Korano, o Sv. Biblija aiskina taip, kiek jam zinoma is mokyklos laiku. Tai koks cia gali buti lyginimas.

Marijus rašė...

Gerbiamas Linai, tikriausiai žinote, kad ateis valanda, kai teks atsakyti už KIEKVIENĄ žodį ir tada tikriausiai nebus Jums leista pasiteisinti nežinojimu... Todėl nerašykite dalykų, kurių neišmanote ir neskleiskite kvailysčių žemėje.

Anonimiškas rašė...

Na ką jūs žmonės, neskleiskit erezijų, nėra jokio dievo, tą suvokė pats Buda. Budistų religija yra tikroji, nes ten nereikia prieš nieką lankstytis ir nieko garbint, ten pats esi atsakingas už save ir savo gyvenimą. Budizmas yra tikroji religija!!!

Anonimiškas rašė...

Perskaičiau viską ir absoliučiai 100% procentų sutinku su viskuo, ka paminėjo Linas. Aišku, kad yra tik vienas Dievas šioje žemėje, kuris mus sukūrė. Tik Jis vienintelis paaukojo savo sūnų dėl visos žmonijos, kad kiekvienas per Jėzų Kristų turėtų galią tapti Dievo vaikais. Nė vienoje iš pasaulio religijų iki šiol niekas to nepadarė. Todėl Dievas gyvas ir vyksta galingi stebuklai, išgydymai vien tik Jėzaus vardu. Ir šlovė Jam vieninteliam per amžius:)

Vardas rašė...

Ar dar "gyvenamas" šis puslapis? Islamo tema tampa vis aktualesnė. Šiuolaikinė Vakarų vidaus politika baugina savo liguista tolerancija ir draudimais atvirai kalbėti apie islamo ideologiją. Tuo pačiu atverdama erdvę iškreiptam , "uždažytam" islamui skelbti. Tai melagingas skelbimas, ir turi tą melagystė tvirtą pateisinimą korane.
Stebina , kad lyg šiol nėra populiarinami islamo kritikos darbai, būtent tuo metų , kai Europoje gausėja islamo išpažintojų ir jų agresijos europietiškam gyvenimo ir mąstymo būdui.
Islamo kritika, gudriai uždrausta jau pačioje jo įsigalėjimo pradžioje. Ji uždrausta islamiškose valstybėse. bet nesuvokiama , kaip kritika gali būti "netoleruojama" Europoje.
Ji , visų pirma turi būti pateikiama mokyklose. Kad mūsų vaikai aiškiai žinotų kas tai yra ir su kuo gali tekti susidurti islamiškuose kraštuose.

«Seniausi ‹Senesni   1 – 200 iš 201   Naujesnis› Naujausi»