pirmadienis, kovo 08, 2010

Vyskupas krikščionių bažnyčioje


Kaip toli galima numaknoti vadovaujantis savo supratimu. "Bernardinuose" perskaičiau klausimą:"Koks asmuo gali būti vyskupu?.Štai koks atsakymas.

Vyskupai – apaštalų įpėdiniai. Apaštalai, gavę Šventąją Dvasią, rankų uždėjimu savo pagalbininkams perdavė dvasinę dovaną, kuri iki mūsų dienų nenutrūkstama grandine suteikiama vyskupo Įšventinimu.Jiems perduodama pareiga šventinti, mokyti bei valdyti. Rankų uždėjimu ir malda Šventosios Dvasios malonė yra taip suteikiama ir šventoji žymė taip įspaudžiama, kad vyskupai iškiliausiu ir regimu būdu perima paties Kristaus – Mokytojo, Ganytojo, Kunigo – pareigas ir veikia Jam atstovaudami.
Kiekvienas vyskupas kaip Kristaus vietininkas gauna Bažnyčios ganytojo pareigas jam pavestoje vietoje.
Eucharistija, vadovaujama vyskupo, yra ypač reikšminga: ji išreiškia Bažnyčią, susibūrusią aplink altorių ir vadovaujamą to, kuris regimai atstovauja Kristui, Gerajam Ganytojui ir savos Bažnyčios Galvai.
Kad asmuo būtų tinkamas kandidatas vyskupystei, reikia:
1) kad išsiskirtų tvirtu tikėjimu, dora, pamaldumu, uolumu, išmintimi, protu bei žmogiškomis dorybėmis ir turėtų visas kitas savybes, leidžiančias tinkamai atlikti minimas pareigas;
2) turėtų gerą reputaciją;
3) būtų sulaukęs bent trisdešimt penkerių metų amžiaus;
4) būtų buvęs kunigu bent penkerius metus;
5) būtų įgijęs Šventojo Rašto, teologijos arba kanonų teisės daktaro ar bent licenciato laipsnį Apaštalų Sosto patvirtintame aukštųjų studijų institute arba tikrai būtų patyręs šiose disciplinose.
Parengta pagal Katalikų Bažnyčios Katekizmą, „Dekretą dėl Vyskupų pastoracinių pareigų Bažnyčioje CHRISTUS DOMINUS".

Deja, Šventasis Raštas nemoko tokių dalykų.
Pirma, joks asmuo negali atstovauti Kristui kaip regimas jo ženklas.
Antra, joks asmuo negali būti Kristaus vietininku.
Tiek Kristaus vietininkas, tiek atstovas yra Šventoji Dvasia, o ne žmogus.

O dėl vyskupo savybių, tai Biblija aiškiai sako
Štai tikras žodis: jei kas siekia vyskupauti, trokšta gero darbo.
O vyskupas privalo būti nepeiktinas, vienos žmonos vyras, santūrus, protingas, padorus, svetingas, sugebantis mokyti;ne girtuoklis, ne kivirčius, ne geidžiantis nešvaraus pelno, bet švelnus, nemėgstantis vaidytis, negodus pinigų,geras savo namų šeimininkas, turintis klusnius ir tikrai dorus vaikus. Jei kas nesugeba šeimininkauti savo namuose, kaipgi jis rūpinsis Dievo bažnyčia?
Vyskupas neturi būti naujatikis, kad nepasididžiuotų ir nepakliūtų į pasmerkimą kaip velnias.Be to, jam privalu turėti gerą liudijimą tarp pašalinių, kad nebūtų jam priekaištaujama ir neįkliūtų į velnio pinkles.

La1škas Timotiejui 3 skyrius

Nereikia būti proto bokštu, kad pamatytum, jog katalikų teologija aiškiai nesilaiko Šventojo Rašto nurodymų, o susikūrė savo tvarką ir savo sistemą.

16 komentarų:

Zita rašė...

Tegul žaidžia :)
Man tai gražu, kad Šventoji Dvasia daro savo darbą ir vyskupų neatsiklausia.

Linas rašė...

oi Zita, tu nieko nežinau, pagal Vatikaną be jų žinios šventoji Dvasia buna ten, kur jai Vietininkas(ty vyskupas) įsako:)

Olgerdas rašė...

Pas protestantus panasiai:).Nors zinoma kalbama graziai,bet visgi Dievui isakinejama kaip suniukui.Tad sioje vietoje mes panasus.

Anonimiškas rašė...

Bilija moko:

"Nebesityčiokite, kad jūsų pančiai nebūtų stipriau suveržti! Iš Viešpaties, kareivijų Dievo, aš girdėjau apie numatytą sunaikinimą visoje žemėje. Išgirskite mano balsą, klausykite ir supraskite mano kalbą. Argi artojas kas dieną aria ir akėja, ruošdamas dirvą sėjai? Argi, sulyginęs žemės paviršių, jis nesėja krapų, kmynų, miežių ir rugių? Dievas pamokė jį, kad išmanytų. Juk krapų ir kmynų niekas nekulia velenais. Krapus iškulia lazda ir kmynus lazdele. Javus duonai reikia sumalti, todėl ant jų nevažinėja velenais visą laiką ir nemindo gyvulių kanopomis. Taip patvarkė kareivijų Viešpats; Jo patarimas yra nuostabus ir išmintis didinga."

Be abejo koks nors protingu save įsivaizduojantis atskalūnas žemdirbio mokinys, gavęs tik žemdirbytės pradmenis, pamatęs, kad patyręs ūkininkas sėja krapus ir kmynus, pradės apsiputojęs rėkauti: Koks kvailys. reikia arti arti ir dar kartą arti, sėjimas yra ne žemdirbiška. Savo internetiniame bloge pradės pasipūtusiai skelbti visam pasauliui: matai koks aš protingas žinau, kad žemdirbystė tai pastovus arimas, o tas kvailys ūkininkas dar ir sėja.

Linas rašė...

Vladai, ką nors turi prieš žemdirbius?
Beje, kur dingo tavo mylimas šūkis "Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių"?:) Ar taip pamilai Vatikaną, kad nebetaikai šio šūkio, kai realybę matai?:) Tik pagirti turiu - protingai elgiesi:)

Emanuelis rašė...

Ale, mūsų brolis Kristuje apaštalas PEtras gi, o ir Jonas, Jokūbas, hm...kas jie buvo? Ar tik ne žvejai? A kas aukščiau? Žvejys ar žemdirbys? Petras net rašyt nemokėjo, ale sau vandeniu ėjo ir šulu Viešpaties paskirtas buvo, tai va, aš irgi noriu būti žemdirbys, žemės kirminėlis nuolankus arimo purvyne gyvenantis, bet ne koks teologijos daktaras išdidus, nes gi ar ne Viešpats pasakė, kad tiesa nuo išdidžiūjų paslėpta, o mažutėliams apreikšta? Tei va taip, tegyvuoja žemės kirminai ir žemdirbiai, nes jų dangaus karalystė... :)

O Vladai nėra čia ko pykti, jei jau šitas Lino blogas yra iš tiesų toks blogas tai kam čia ateinat, skaitot ir komentuojat, gi susirinkę čia sektantai visokie, eretikai, žemdirbiai, neik tada brolau čia, jei jau taip negerai tau su mumis. Bet mes tave vistiek mylim. O nepyk tu ant to Lino, kad jis iš Rašto kelias eilutes ištraukė, mums evangelikams tas būdinga, niekaip neatsikratom to keisto įpročio ir troškimo Raštą mylėti ir cituoti, atleisk jau mums tu už tai broli. Taika :)

Emanuelis rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

Kazkodel nemaciau, kad komentare apie zemdirbius kas nors blogo pasakyta. Ten nurodytas pseudozemdirbys, kuris vaidina zemdirbi, pats net nesuvokdamas nei kas, nei kaip viskas vyksta.

Todel turbut ir nurodyta Biblijos dalis, kad viskam savas laikas ir tai Dievo Zodis, kurio reikia klausyti labiau negu zmoniu.

Linas rašė...

Tai liuks, drošk pas artimiausią savo vyskupą ir išdėstyk, kad jis "Dievo turi klausyti labiau negu žmonių" ir vykdyti, ką Dievas liepia ir nedrįstų iškraipyti.
Įsitikinimai patvirtinami veiksmais, nes vienas gali būti pseudo žemdirbys, o kitas pseudo Biblijos skaitytojas. Prisimink, kad teisūs bus pripažinti "ne įstatymo klausytojai, o vykdytojai"

Jurgita rašė...

Ir vėl tie vargšai katalikai užkliuvo :) Linai, ką jie blogo padarė, neskaitant viduramžių ir tų karų nesvietnų?
Mane irgi užknisa su savo netobulumu, nu bet... galim akmenų pamėtyt.... :)

Linas rašė...

Nu visų pirma katalikai nėra vargšai ir skriaudžiami, bent jau Lietuvoj:) O Biblijos arba laikomasi arba ne. šio atveju nemanau, kad galima daryti kompromisų, nes tiesa arba yra arba ne. Biblija yra matas, pagal kurį pasveriama bet kuri organizacija pretenduojanti į Dievo buvimą. Kas klauso Dievo, nesipriešina ir Jo žodžiui, tai labai paprastas principas. O juk katalikų vyskupai teigia, kad jie "pakeičia atstovauja Kristui" - todėl ir patikrinam, ar išties. Kol vyskupas neatitiks Biblijos standartų, tai nebus iš Dievo, bet žmonių sukurtos taisyklės. Apie tai nutylėti nereikėtų

Jurgita rašė...

Kažkada vienas kunigas neįskaitė kursiokui egzamino, kai jis neatsakė į klausimą, ar bažnyčios struktūra hierarchinė, ar demokratinė. :) Bandė spėt, jog demokratinė :D bet visur ji hierarchinė. O kaip Tu interpretuotum Kristaus žodžius Petrui "Nuo šiol ganysi mano avis ir aveles".?

Linas rašė...

Klausimas buvo neteisingai suformuluotas - struktūra totalitarinė:)
Kristus neįkūrė jokios hierarchijos, bet įkūrė tarnavimus. Apaštalai - vienas iš tarnavimų(iš 5), tačiau Petras rašė 1 Petro 5,1-3 "Jūsų vyresniuosius raginu aš, irgi vyresnysis, Kristaus kentėjimų liudytojas ir dalyvis šlovės, kuri bus apreikšta: ganykite pas jus esančią Dievo kaimenę, prižiūrėdami ją ne iš prievartos, bet noriai, ne dėl nešvaraus pelno, bet uoliai,ne kaip viešpataujantys jums patikėtiems, bet būdami pavyzdžiu kaimenei".

taigi. labai aišku, kad jis nesijautė vyresnis už kitus vyresniuosius, o vadovavimas - ne valdžios, o pavyzdžio ganymas.
O Jėzaus žodžiai "Nuo šiol ganysi mano avis ir aveles" - kad čia nėra ką interpretuoti, juk Petras ir darė taip, kaip daugybė kitų vyrų ir nesijautė superganytojas:).Toliau rašo: "O kai pasirodys Vyriausiasis Ganytojas, jūs gausite nevystantį šlovės vainiką".
Taigi, vyriausias ganytojas, bažnyčios galva yra Kristus, o ne žmogus.
O katalikiška šios vietos interpretacija remiasi supratimu, kad Petras yra uola ant kurios pastatyta bažnyčia.
Bet tai prasilenkia su Biblija, nes ant žmogaus pastatyta bažnyčia yra ne Dievo, o žmogaus bažnyčia.
O uola, kertinis akmuo Biblijoje - tik Jėzus Kristus, Dievas, apsireiškęs kūne.
Biblija buvo iškreipta tuo tikslu, kad įrodyti vienos organizacijos super teises:)
"Jie gėrė iš dvasinės juos lydinčios uolos, o ta uola buvo Kristus". 1 Kor 10;4
"Todėl jūs jau nebesate pašaliniai nei svetimšaliai, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai,
pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintys kertiniu akmeniu patį Jėzų Kristų", - Efeziečiams 2;19-20
Dievo bažnyčia stovi ant Kristaus, žmogaus - ant žmogaus.

Jurgita rašė...

Bet bažnyčia ir yra laikomma Kristaus kūnų, kurios galva pats Kristus. Ir vyskupai tarnais, ir popiežius tarnas. Kitaip sakant, piemuo. O kad jie patys susireiksmine, tai cia jau kits klausimas. Tas atstovavimas Kristui nereiskia atsistojimo i Kristaus vieta, jokiu budu.

Linas rašė...

Ir taip ir ne. katalikybės doktrinos taip susuktos, kad atsarginių durų palikta ne po vieną. Realiai katalikų bažnyčia pastatyta ant žmogaus Petro, turi dvi galvas - Kristų ir Popiežių. Vienas iš popiežiaus titulų - Dievo vietininkas, dangaus ir pragaro valdovas:)
O kai rašai "Tas atstovavimas Kristui nereiskia atsistojimo i Kristaus vieta, jokiu budu".
Kaip tik tai ir reiškia - jie atsistoja į Kristaus vietą (Dievo vietininkas) - teikia vadinamuosius sakramentus atstovaudami Dievą. Tarnų asmenybės tokios nereikšmingos, kad turbūt girdėjai mokymą - ar vagis ar pedofilas teiktų sakramentus vis tiek jie galioja.
Jurgita, jei popiežius ir vyskupai nesilaiko kas parašyta aiškiai Biblijoje, tai ar jie laikysis viso kito?

Išties Dievas turi vietininką, bet tai ne popiežius ir ne žmogus. Tai Šventoji Dvasia.
Dievas turi ir mokytoją, kuris prižiūri tikėjimo klausimus ir mokymą. Tai irgi ne popiežius ir ne žmogus o Šventoji Dvasia.
Kristus sakė: "Guodėjas – Šventoji Dvasia, kurią mano vardu Tėvas atsiųs, – mokys jus visko ir viską primins, ką jums sakiau". Jono 14;26

taigi, ar reikia didelio supratimo ir gilių žinių, jog pamatytum, kad katalikybėj bažnyčios galva ne ta, vietininkas ne tas ir mokytojas ne tas?
Sakyčiau atvirkščiai - reikia ilgų studijų, kad paneigtum šituos aiškius Kristaus žodžius.

http://evangelikasreformatas.blogspot.com/ rašė...

Jėzaus Kristaus vietininkas yra Šventoji Dvasia. Šv. Raštas aiškiai Jono evangelijos eilute (14,26) pasako, kaip jau ir nurodė Linas. Artėjant Velykoms galima pridurti ir guodžiančią bei drąsinančią Jono 14, 27 eilutę.